АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi Фiнансова звiтнiсть та Висновок незалежних аудиторiв 31 грудня 2017р. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА Акцiонерам ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" Ми пiдготували окрему фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2017г., яка достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" на кiнець звiтного перiоду, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: - вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне застосування; - прийняття суджень та оцiнок, якi є об'рунтованими та зваженими; - iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь-яких iстотних вiдхилень вiд них та надання пояснень у фiнансовiй звiтностi; - розкриття iнформацiї про облiкову полiтику у формi, що забезпечить доречнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї; - оцiнку здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за: - розробку, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ", ведення облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди пiдприємства, а також надати з об'рунтованою точнiстю у будь-який час iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" i забезпечила б вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; - ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України; - застосування усiх можливих виправданих заходiв щодо збереження активiв ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"; - виявлення та запобiгання випадкам зловживань та iнших порушень. Керiвництво Пiдприємства вважає, що при пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi, наведеної на 35 сторiнках, Пiдприємство послiдовно застосовувало вiдповiдну облiкову полiтику, пiдкрiплювало її обгрунтованими та обачними оцiнками i розрахунками та забезпечило дотримання вiдповiдних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Голови правлiння-генеральний директор ПАТ "ЧВК" Бречко В.В. Дата _______ ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН примiтка 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 АКТИВИ Довгостроковi активи Основнi засоби (залишкова вартiсть) 9 98146 92215 80071 Нематерiальнi активи 10 Довгостроковi бiологiчнi активи 2046 2014 2276 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 11 331 171 131 Вiдстроченi податковi активи 29 5425 4469 2509 Усього довгострокових активiв 105948 98869 84987 Поточнi активи Запаси 12 36008 27484 33998 Поточнi бiологiчнi активи 3279 3398 2149 Незавершене виробництво 13717 10080 9387 Готова продукцiя 94898 80885 61283 Товари 121 111 273 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 14 26750 40279 31636 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: -з бюджетом 14 3638 4796 6336 -за виданими авансами 13 1708 1093 1288 -iнша поточна дебiторська заборгованiсть 14 1786 1890 1097 Грошовi кошти та їх еквiваленти 15 24022 16406 17188 Iншi оборотнi активи 14 2805 1769 624 Усього поточних активiв 208732 188191 165259 УСЬОГО АКТИВIВ 314680 287060 250246 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал 16 499 499 499 Нерозподiлений прибуток 279756 254408 214960 УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ 280255 254907 215459 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ Забезпечення виплат персоналу 19 11633 10159 12066 Iншi забезпечення 19 3176 528 341 УСЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ 14809 10687 12407 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Поточнi зобов'язання Кредити та позики Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21 3154 8681 1978 Поточнi зобов'язання за розрахунками: -аванси отриманi 20 3413 1320 732 -з бюджетом 22 3970 4056 10656 -зi страхування 21 610 477 835 -з оплати працi 21 2245 1786 1777 Поточнi забезпечення 5721 4642 6016 Iншi поточнi зобовязання 21 503 504 386 Усього поточних зобов'язань 19616 21466 22380 УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 314680 287060 250246 Голови правлiння-генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Бречко В.В. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК у тисячах гривень Примiтка 2017 2016 Доходи вiд основної дiяльностi 23 375309 324582 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 24 (208973) (159939) Валовий прибуток 166336 164643 Iншi операцiйнi доходи 27 6927 5769 Витрати на реалiзацiю i доставку 25 (73909) (69527) Адмiнiстративнi витрати 26 (49155) (40341) Iншi операцiйнi витрати 27 (16004) (13786) Прибуток вiд операцiйної дiяльностi 34195 46758 Фiнансовi доходи 28 3198 912 Iншi доходи 27 1 Фiнансовi витрати 28 (2118) (2593) Iншi витрати 27 (1112) (1495) Прибуток до оподаткування 34163 43583 Податок на прибуток 29 (5905) (5485) Чистий прибуток i загальна сума сукупного прибутку 28258 38098 Голова правлiння-генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Бречко В.В. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ Голова правлiння-генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Бречко В.В. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА 2017 рiк Статутний Капiтал в дооцiнках Нерозподiлений Усього власний капiтал капiтал прибуток Сальдо на 1 сiчня 2017р. 499 254408 254907 Усього сукупного прибутку (збитку) 28258 28258 Дооцiнка необоротних активiв Дооцiнка фiнансових iнструментiв Iншi змiни в капiталi (2910) (2910) Сальдо на 31 грудня 2017р. 499 279756 280255 Голова правлiння-генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Бречко В.В. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗМIСТ 1. Органiзацiйна структура 8 2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi 8 3. .Основнi положення облiкової полiтики 8 4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики 12 5. Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй 13 6.Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу: 16 7. Iнформацiя за сегментами 18 8. Операцiї iз зв'язаними сторонами 18 9.Основнi засоби ( рядки 1010-1012 Балансу) 20 10. Нематерiальнi активи ( рядки 1000-1001 Балансу) 21 12.Запаси ( рядок 1100, 1110 Балансу) 22 13. Аванси виданi ( рядок 1130 Балансу) 22 14. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть ( рядки Балансу 1125, 1135, 1155, 1190) 22 15. Грошовi кошти та їх еквiваленти ( рядки 1165-1167 Балансу) 24 16. Статутний капiтал 24 17. Iншi забезпечення ( рядок 1520 Балансу) 24 18. Векселi виданi. 25 19. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання 25 20. Аванси отриманi ( рядок 1635 балансу) 26 21. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть ( рядки 1615,1625,1630,1660,1690 Балансу) 26 22. Податки до сплати, крiм податку на прибуток 27 23. Доходи вiд основної дiяльностi ( рядок 2000 Ф. № 2) 27 24. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( рядок 2050 Ф.№ 2) 27 25. Витрати на реалiзацiю i доставку ( рядок 2150 ф.№2) 28 26. Адмiнiстративнi витрати 28 27. Iншi операцiйнi доходи та витрати ( Рядки 2120, 2180 ф.№ 2) 28 28. Фiнансовi доходи та витрати ( рядок 2220, 2250 Ф.№ 2) 29 29. Податок на прибуток 29 30. Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик 30 31. Управлiння фiнансовими ризиками 31 32. Управлiння капiталом 33 33. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 33 34. Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки 34 35. Подiї пiсля звiтної дати 35 1. Органiзацiйна структура Компанiя була зареєстрована i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя є публiчним акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв в рамках належних їм акцiй та була заснована в вiдповiдностi з законодавством України. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", скорочена назва ПАТ "ЧВК" не має безпосередньої материнської компанiї . Дата реєстрацiї 16.03.1994 р. Країна реєстрацiї: Україна. Пов'язаними особами Компанiї є ТОВ ТВК "ДРЕВКО", ПАТ "Запорiжсталь",ТОВ "Фiнфорт", ПАТ "Промтелеком", ТОВ "Вогнетрив-сервiс". Основними видами дiяльностi Компанiї є Виробництво вогнетривких виробiв (Код за КВЕД - 2010 23.20); Добування пiску, гравiю, глин i каолiну (Код за КВЕД - 2010 08.12). Основнi виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м.Часiв Яр Донецької областi. Юридична адреса ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат": вул. Комсомольська,1 м. Часiв Яр, Донецька область Електронна пошта:yurist@chok.ua , сайт: http//chok.ua 2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi Протягом останнiх рокiв Україна знаходилась у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. 2017 рiк характеризувався як досягненнями так i провалами українського уряду в економiчнiй полiтицi. Головним же наслiдком його дiяльностi стало перебалансування економiчних, соцiальних та ресурсно-екологiчних складових розвитку. При цьому, економiка України у 2017 роцi продовжувала повiльно зростати i цих темпiв росту без майбутнiх дiєвих крокiв уряду буде недостатньо для економiчного прориву у 2018 роцi, який виявиться не простiшим за нинiшнiй рiк. У 2017 роцi рiвень iнфляцiї становив 13,7% у порiвняннi iз 12,4% у 2016 роцi та iз 43,3% у 2015 роцi. Керiвництво вважає, що українська економiка не є гiперiнфляцiйною в зв'язку з уповiльненням темпу iнфляцiї протягом 2017- 2016 рокiв та вiдсутностi якiсних характеристик гiперiнфляцiйного економiчного середовища. Економiчна ситуацiя продовжувала стабiлiзуватись у 2017 роцi, що призвело до зростання ВВП приблизно на 2% i стабiлiзацiї української гривнi. Це дозволило Нацiональному банку України продовжувати пом'якшувати монетарну полiтику шляхом лiбералiзацiї валютного регулювання. Подальше послаблення тимчасових антикризових обмежень стало можливим як завдяки тривалiй сприятливiй ситуацiї на валютному ринку, так i з огляду на вiдносну збалансованiсть iнфляцiйних ризикiв. Найбiльш значущими були наступнi досягнення: 1) Отримання четвертого траншу МВФ у обсязi $1 млрд. на початку квiтня 2017 року. Україна провела необхiднi реформи i змогла поповнити золотовалютнi резерви, що дало змогу вiдстрочити дефолт, стабiлiзувати макроекономiчну ситуацiю та пiдвищивши довiру партнерiв, iнвесторiв та донорiв до країни. 2) Розмiщення єврооблiгацiй. Завдяки виходу у вереснi на ринок зовнiшнiх запозичень Україна уперше з 2015 року залучила $3 млрд. Дана операцiя зменшить навантаження на державний бюджет iз погашення державного боргу у наступних роках. Також цей факт свiдчить про часткове вiдновлення довiри iноземних iнвесторiв до України. 3) Кроки уряду по диверсифiкацiї експорту з метою зменшення залежностi експортерiв вiд волатильностi традицiйних ринкiв та забезпечення стабiльного надходження валюти до країни. Цьому сприяло прийняття експортної стратегiї "Дорожня карта стратегiчного розвитку торгiвлi 2017-2021" у кiнцi березня 2017 року, набуття чинностi у повному обсязi Угоди про асоцiацiю мiж Євросоюзом та Україною з початку вересня 2017 року, регiональна конвенцiя про пан-Євро-Середземноморськi преференцiйнi правила походження, розвиток торгiвельних вiдносин з Канадою. Нинi ведуться переговори про укладення угод про вiльну торгiвлю з Iзраїлем i Туреччиною. 4) Вiдносна дерегуляцiя бiзнесу у 2017 роцi, особливо у будiвельнiй галузi, i оптимiзацiя фiскальної полiтики разом з полiпшенням сервiсного обслуговування платникiв податкiв, зокрема через впровадженням електронної системи повернення ПДВ, значно збiльшила податкову базу, забезпечивши профiцит державного та мiсцевих бюджетiв, та сприяла зменшенню частки тiньової економiки. У результатi данi полiпшення позитивно вiдобразилися на покращеннi iнвестицiйного клiмату i пiдняли Україну на 76 сходинку у рейтингу Doing Business-2018. Перед Україною у 2017 роцi постали наступнi фактори: 1) Економiчна блокада ОРДЛО. Результатом стало збiльшення залежностi України вiд iмпорту енергоресурсiв, у першу чергу вугiлля, змiна спiввiдношення потужностей рiзних типiв електростанцiй, яке надмiрно перевищило допустимi навантаження на деякi з них. Також, дана подiя значно вплинула на економiчну ситуацiю пiдприємств, якi мали усталенi виробничi зв'язки з регiоном. За рiзними пiдрахунками, Україна втрачає близько 1% ВВП через економiчну блокаду ОРДЛО. 2) Негативний торгiвельний баланс. Асиметрiї у зовнiшнiй торгiвлi, недостатнє лобiювання нацiональних iнтересiв, труднощi сертифiкацiї продукцiї вимагають подальшого проведення реформ i посилення потенцiалу для забезпечення стiйкого зростання України. 3) Нерозвиненiсть банкiвського сектору. У 2017 роцi тривали тенденцiї щодо скорочення кiлькостi банкiв, що призвело до додаткового навантаження на Фонд гарантування вкладiв, вiдбувалось збiльшення кiлькостi проблемних кредитiв. Також, доступ до фiнансових ресурсiв все ще залишався обмеженим. 4) Посилення iнфляцiйних процесiв. Цьому сприяло скасування державного регулювання цiн на продукти харчування, пiдвищення мiнiмальних заробiтних плат та пенсiй без забезпечення вiдповiдного економiчного росту економiки, продовження тенденцiй до пiдвищення тарифiв для домогосподарств, що призвело до збiльшення користувачiв субсидiй до 60%, рiшення НБУ щодо пiдвищення облiкової ставки з 13,5% до 14,5%. Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi складно передбачити. Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Пiдприємства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан може бути суттєвим. 3. .Основнi положення облiкової полiтики Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Компанiя пiдготувала повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ на 31.12.2017 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату, така фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з МСФЗ, якi є чинними на зазначену дату. Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ. Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Курси обмiну основних валют до гривнi, використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, на 31 грудня 2017р. були такими: 1 долл. США = 28,07 грн. (31 грудня 2016р. 1 долл. США = 27,19 грн .); 1 євро = 33,495 (в 2015р. 1 євро = 28,422 в розрахунках не використовувалось); 1 рос.руб. = 0,487 грн. (31 грудня 2016р. 0,451 грн. ) Основнi засоби. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу . Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi. Витрати на замiну компоненту одиницi основних засобiв визнаються у складi балансової вартостi цiєї одиницi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю економiчних вигод вiд цього компонента у майбутньому, та якщо його вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому вiдбувається припинення визнання балансової вартостi замiненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в якому вони були понесенi. Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активiв не нараховується. Знос землi не нараховується. Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими: Строки корисного використання в роках Будiвлi , споруди та передавальнi пристрої вiд 10 Машини та обладнання вiд 5 Транспортнi засоби вiд 5 Приладдя та iнвентар вiд 4 Лiквiдацiйна вартiсть не встановлювалась. Методи нарахування зносу, строки корисного використання переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином. Орендованi активи. Оренда, за умовами якої Компанiя приймає практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкується як операцiйна оренда. При початковому визнаннi орендований актив оцiнюється за сумою, що дорiвнює справедливiй вартостi, по якiй, згiдно акта приймання, Компанiєй орендований актив був придбаний в оренду. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi , оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу . Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв складають: Строки корисного використання в роках Програмне забезпечення та iншi вiд 2 У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Запаси. Запаси вiдображаються за фактичною вартiстю. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi вони оцiнюються за методом середньозваженої вартостi. Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат, i не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю. Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи. Фiнансових активiв доступних для продажу Компанiя не має. Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у своїй дiяльностi. Фiнансовi активи та зобов'язання Компанiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов'язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв. Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов'язання i дебiторська заборгованiсть Компанiї облiковуються за справедливою вартiстю. Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Компанiї для аналогiчних фiнансових iнструментiв, якщо дисконтування має суттєвий вплив на формування фiнансових результатiв. Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при наявностi об'єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток. Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або (б) Компанiя передала фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або (в) Компанiя не передала, анi зберегла фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов'язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та депозити на вимогу з первiсними термiнами виплати до трьох мiсяцiв. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Компанiї, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв. Податок на додану вартiсть ("ПДВ"). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов'язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату - дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових зобов'язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату - дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та зобов'язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Капiталiзацiю витрат на позики Компанiя не проводить. Векселi. Компанiя не випускає довгострокових векселiв та не приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов'язань i оцiнюються за справедливою вартiстю. Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанiя внаслiдок певної подiї в минулому має юридично об'рунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначаться шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою. Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов'язання без використання ставки дисконтування до оподаткування, в зв'язку з її не суттєвiстю. Збiльшення резерву у зв'язку з часом визнається як процентнi витрати. Умовнi активи i зобов'язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов'язання та сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов'язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною. Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Компанiї. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань. Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Компанiя бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення. Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню. Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати. Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Компанiя здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних нарахованих зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Пiдприємство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та важкими умовами працi. Зобов'язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. Пенсiйне зобов'язання розраховується актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов'язання визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з використанням вiдсоткових ставок у розмiрi поточної ринкової ставки довгострокових зобов'язань. Визнана вартiсть минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо змiни у пенсiйному планi є умовними для працiвникiв, що залишаються на певних умовах протягом певного перiоду (перiод покриття). В цьому випадку, визнана вартiсть минулих послуг амортизується лiнiйним методом протягом перiоду покриття. Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд позитивних курсових рiзниць. Фiнансовi витрати включають витрати на погашення процентiв за користування банкiвським кредитом та витрати вiд вiд'ємних курсових рiзниць. 4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики Пiдготовка фiнансової звiтностi Пiдприємства згiдно МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити певнi припущення та оцiнки, якi впливають на звiтнi суми активiв та зобов'язань, доходiв, витрат та умовних зобов'язань. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення строкiв експлуатацiї основних засобiв, методiв амортизацiї, оцiнки запасiв, визнання та вимiру забезпечень, погашення майбутнiх податкових вигiд. Пiдприємство робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов'язань, що будуть визнанi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i 'рунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: Знецiнення основних засобiв. Пiдприємство зобов'язано виконувати тести на знецiнення своїх _грошових фiнансових одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi. Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Пiдприємству необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання. Пiдприємство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i тяжкими умовами працi. За вимогами законодавства України Пiдприємство зобов'язано частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Пiдприємством щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку. Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися об'рунтованими в даних обставинах. Вiдсотковi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов'язань. Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов'язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Пiдприємства вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв. Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Пiдприємство укладає угоди з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводились операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй не має активного ринку. Фiнансовi iнструменти визнаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Пiдставою для судження використовуються цiни на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами, а також аналiз ефективної вiдсоткової ставки. . 5. Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство враховувало вплив наступних нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi були випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi вступили в дiю та вiдносяться до фiнансової звiтностi Пiдприємства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2017 року: Поправки до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" уточнюють визнання вiдкладених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв, пов'язаних з борговими iнструментами, що оцiнюються за справедливою вартiстю У поправках пояснюється, що на пiдставi нереалiзованих збиткiв за борговими iнструментами, оцiнюваними за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi, але в цiлях оподаткування оцiнюваних за собiвартiстю, можуть виникати тимчасовi рiзницi. У поправках також уточнюється, що оцiнка можливого майбутнього оподатковуваного прибутку не обмежена балансовою вартiстю активу, а також, що при порiвняннi тимчасових рiзниць з майбутнiм оподатковуваним прибутком майбутнiй оподатковуваний прибуток не включає в себе податковi вiдрахування, пов'язанi зi сторнуванням даних тимчасових рiзниць. Поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу з 1 сiчня 2017 року з можливiстю дострокового застосування. Поправки до МСБО (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв", де потрiбно розкрити змiни в зобов'язаннях, що випливають з фiнансової дiяльностi. Поправки стосуються розкриття iнформацiї та вводять додатковi вимоги до розкриття, спрямованi на врегулювання стурбованостi iнвесторiв щодо нездатностi фiнансової звiтностi в даний час допомогти iнвесторам зрозумiти рух грошових коштiв в компанiї, особливо щодо управлiння фiнансовою дiяльнiстю. Данi поправки вимагають розкриття iнформацiї, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, викликанi фiнансовою дiяльнiстю. Поправки не дають визначення фiнансової дiяльностi, але роз'яснюють, що фiнансова дiяльнiсть заснована на iснуючому визначеннi, даному в МСБО (IAS) 7. Незважаючи на вiдсутнiсть певних вимог до порядку дотримання нових змiн, данi поправки включають в себе приклади того, як компанiя може досягти мети цих поправок. Поправки будуть дiяти до рiчних перiодiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2017 року, застосовуються перспективно i допускають застосування до цiєї дати. Компанiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб`єктах господарювання". МСФЗ (IFRS) 12 зобов'язує розкривати в примiтках до фiнансової звiтностi iнформацiю про дочiрнi i асоцiйованi пiдприємства, спiльнi пiдприємства та операцiї, а також структурованi органiзацiї, якi не консолiдуються. Ранiше виникали сумнiви, чи потрiбно розкривати всю цю iнформацiю про дочiрнii i асоцiйованi органiзацiї, класифiкованих як утримуванi для продажу. У груднi 2016 року Рада з МСФЗ (IASB) роз'яснила (п. 5А МСФЗ (IFRS) 12), що вимоги до розкриття iнформацiї застосовують i до тих часток участi, якi класифiкуються як призначенi для продажу, для розподiлу власникам або як припинена дiяльнiсть. Виняток становить узагальнена фiнансова iнформацiя (пп. B10-B16 МСФЗ (IFRS) 12). Вiдносно активiв, що вибувають, її розкривати не слiд. До узагальненої фiнансової iнформацiї вiдносяться дивiденди, якi виплачуються неконтролюючим часткам участi; фiнансова iнформацiя про активи, зобов'язання, прибуток або збиток та грошових потоках i т. д. МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства": змiнено порядок оцiнки за справедливою вартiстю. Дiюча ранiше редакцiя МСФЗ (IAS) 28 давала пiдстави вважати, що рiшення про облiк за справедливою вартiстю органiзацiя повинна приймати по кожнiй iнвестицiї або за класами iнвестицiй. Вiдповiдний вибiр закрiплювався в облiковiй полiтицi. У груднi 2016 року Рада з МСФЗ дозволила iнвестицiйним органiзацiям оцiнювати iнвестицiї в наявнi асоцiйованi органiзацiї або спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти". При цьому рiшення по кожнiй iнвестицiї приймається iндивiдуально на момент її первiсного визнання (п. 18 МСФЗ (IAS) 28). Органiзацiї, якi не є iнвестицiйними, можуть зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану їх асоцiйованими органiзацiями або спiльними пiдприємствами, якi є iнвестицiйними, до своїх дочiрнiх органiзацiй. Рiшення доведеться приймати окремо щодо кожної такої iнвестицiї на найбiльш пiзню з таких дат: o на дату первiсного визнання iнвестицiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, яке є iнвестицiйною органiзацiєю; o дату, коли асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйної органiзацiєю; o коли асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство, є iнвестицiйними, вперше стають материнською компанiєю. Поправки застосовують ретроспективно. 6. Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були застосованi Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, та якi Пiдприємство не застосувало достроково: МСФЗ (IFRS) 9 "Финансовi iнструменти" дата випуску - липень 2014р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018р. Стандарт змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю оцiнки - оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (СВIСД). Облiк за СВIСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв. Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд основного договору за фiнансовим активом. Нова модель знецiнення грунтується на очiкуванi збитки за кредитом i застосовується щодо боргових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, дебiторської заборгованостi по орендi, активiв за договором i певних письмових зобов'язань з надання позик i договорами фiнансової гарантiї. Створення резерву або пiд 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки, або пiд очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн є обов'язковим для всiх ризикiв, на якi поширюються вимоги МСФЗ (IFRS) 9 щодо знецiнення. Облiк хеджування може бiльш детально вiдображати управлiння ризиками; при цьому бiльше iнструментiв хеджування i об'єктiв хеджування вiдповiдають його вимогам. Бiльше не потрiбно робити ретроспективну оцiнку ефективностi хеджування, а перспективне тестування тепер грунтується на принципi "економiчних вiдносин". Переглянутий порядок облiку тимчасової вартостi опцiонiв, форвардних пунктiв i елемент спреда валютної бази iнструментiв хеджування може знизити волатильнiсть прибутку або збитку. Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї" вносять значнi додатковi вимоги до розкриття iнформацiї при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти". Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", спрямованi на питання, пов'язанi з рiзними датами вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти i нового стандарту щодо договорiв страхування, який замiнить МСФЗ (IFRS) 4. Дана поправка надає компанiям, вiдповiдним критерiєм участi в переважно страховiй дiяльностi, можливiсть продовжити застосування поточного облiку за МСФЗ i вiдкласти застосування МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в областi страхування або перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiзнiше ("Положення про закiнчення термiну дiї"). Поправка окремо передбачає для всiх органiзацiй з договорами, що потрапляють в сферу дiї МСФЗ (IFRS) 4, можливiсть застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 в повному обсязi з урахуванням коригування прибутку або збиткiв, що передбачає виключення впливу МСФЗ (IFRS) 9, в порiвняннi з МСФЗ ( IAS) 39, щодо класифiкованих на власний розсуд фiнансових активiв, що вiдповiдають вимогам, що пред'являються. Це називається принципом "перекриття" i може використовуватися в вiдношеннi окремих активiв, що вiдповiдають певним вимогам до класифiкацiї на власний розсуд i змiни такої класифiкацiї. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ, також можуть скористатися як тимчасовим звiльненням вiд застосування, так i принципом перекриття. Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiй", пов'язанi з класифiкацiєю й оцiнкою операцiй з виплат, заснованим на акцiях. Поправки торкнулися наступних областей: o врахування впливу умов переходу на операцiї з виплат, заснованим на акцiях, розрахунки за якими проводяться грошовими коштами; o класифiкацiї операцiй з виплат, заснованим на акцiях, з характеристиками нетто-розрахункiв щодо зобов'язань за податковими утримань; o облiку змiни умов операцiй з виплатами, заснованими на акцiях, розрахунок за якими змiнюється з виплати грошовими коштами на виплати в формi пайових iнструментiв. Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше, з можливiстю дострокового застосування. При цьому передбачаються особливi перехiднi положення. МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" дата випуску - травень 2014р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018р. Поправки мiстять роз'яснення в наступних областях: - виявлення обов'язкiв до виконання; - порiвняння винагороди власника i агента; i - керiвництво по застосуванню лiцензування. Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента. Поправки мiстять додатковi практичнi прийоми для компанiй, якi переходять до застосування МСФЗ (IFRS) 15, щодо (i) змiн в договорi, якi були внесенi до початку самого раннього з представлених перiодiв; i (ii) договорiв, якi були виконанi на початок самого раннього з представлених перiодiв. Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше, з можливiстю дострокового застосування. МСБО (IAS) 16 "Оренда": дата випуску - сiчень 2016р., застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018р. Новий стандарт представив єдину модель iдентифiкацiї договорiв оренди та порядку їх облiку в фiнансовiй звiтностi як орендарiв, так i орендодавцiв. Вiн замiнює МСБО (IAS) 17 "Оренда" i пов'язанi з ним керiвництва по його iнтерпретацiї. МСБО (IFRS) 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи розмежування мiж орендою i договором про надання послуг на пiдставi наявностi або вiдсутностi виявленого активу пiд контролем клiєнта. Введено значнi змiни в бухгалтерський облiк з боку орендаря, з усуненням вiдмiнностi мiж операцiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i зобов'язань по вiдношенню до всiх договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв короткострокової оренди i оренди активiв з низькою вартiстю) При цьому, стандарт не мiстить значних змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку орендодавця. Компанiям необхiдно буде враховувати вплив змiн, що були внесенi цим стандартом, наприклад, на iнформацiйнi системи та системи внутрiшнього контролю. Стандарт вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше, при цьому, застосування до цiєї дати дозволено для компанiй, якi також застосовують МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями". Керiвництво Товариства оцiнює вплив нових та змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий. Керiвництво Товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий. 7. Iнформацiя за сегментами Операцiйний сегмент - це компонент Пiдприємства, який здiйснює господарську дiяльнiсть, в результатi якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числi доходи та витрати, якi стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами Пiдприємства. Керiвництво визначило операцiйнi сегменти на пiдставi звiтiв, якi аналiзує Наглядова рада. Наглядова рада аналiзує бiзнес в розрiзi продуктiв, оцiнює результати дiяльностi операцiйних сегментiв за МСФЗ, Пiдприємство органiзовано у такому бiзнес-сегментi: Первинний формат представлення сегментної iнформацiї - бiзнес-сегменти - заснований на структурi управлiнської та внутрiшньої звiтностi Пiдприємства. Цiни за операцiями мiж сегментами не завжди встановлюються на комерцiйнiй основi. Результати, активи та зобов`язання сегментiв включають статтi, безпосередньо зв`язанi з цими сегментами, а також тi статтi, якi можуть бути об'рунтовано вiднесенi до цих сегментiв. Нерозподiленi статтi складаються переважно iз активiв, якi приносять доход, вiдсоткових кредитiв, позикових коштiв та витрат. Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки Пiдприємства за 2017 рiк: в тис. грн. Виробництво вогнетривких виробiв Видобування пiску гравiю та каолiну Надання послуг Всього Кривий рiг Арселор Митал 45454 22 45476 Кiпр BRADANO CO.ltd 172445 172445 Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки Пiдприємства за 2016 рiк: в тис. грн. Виробництво вогнетривких виробiв Видобування пiску гравiю та каолiну Надання послуг Всього Кiпр BRADANO CO.ltd 178864 178864 Географiчнi сегменти: в тис. грн. 2017 2016 Україна 159610 17322 Iншi країни 215699 307260 Всього виручка 375309 324582 8. Операцiї iз зв'язаними сторонами Зв'язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24. Сторони вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час визначення зв'язаної сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму. Залишки Компанiї за розрахунками iз зв'язаними сторонами, з яких всi є суб'єктами господарювання пiд спiльним контролем, на 31 грудня представленi за балансовою вартiстю таким чином: ТОВ "ТВК "ДРЕВКО" 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (39) (1) (0) ТОВ "ТВК "ДРЕВКО"" 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть () () 27 ТОВ "ТВК "ДРЕВКО" 2017 2016 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Доходи вiд основної дiяльностi 37 36 Придбання матерiалiв, компонентiв та обладнання (3379) (1791) ВАТ "Запорiжсталь" 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 2164 805 548 ВАТ "Запорiжсталь" 2017 2016 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Доходи вiд основної дiяльностi 22301 9554 ООО "Финфорт" 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 0 0 0 ООО "Финфорт" 2017 2016 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Придбання послуг (3744) (3757) Реалiзацiя, торгова ( дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та iнша дебiторська заборгованiсть Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2017,2016, 2015 року складається з балансiв, якi виникли внаслiдок операцiї з пiдприємствами пiд загальним контролем та iншими зв'язаними сторонами не мiстить вiдсоткових доходiв. Несплаченi баланси станом на 31 грудня 2017,2016, 2015 року, якi виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами, являються незабезпеченими та очiкуються бути сплаченими у безготiвковiй формi. Компанiя не створила резерву знецiнення щодо балансiв, якi виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2017,2016, 2015 рр. Закупiвля, торгова ( кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2017,2016, 2015 року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй iз зв'язаними сторонами щодо закупiвлi сировини, матерiалiв, готової продукцiї та товарiв. Цi баланси не мiстять вiдсоткових доходiв i пiдлягають сплатi протягом звичайної господарської дiяльностi. Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу Провiдний управлiнський персонал складається з 12 топ - менеджерiв. У 2017 роцi компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, яка включена до адмiнiстративних витрат, дорiвнює 2495.9 тис. грн ( у 2016 р.- 2707,5 тис. грн.) Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу головним чином складається iз заробiтної плати та вiдповiдних нарахувань. 9.Основнi засоби ( рядки 1010-1012 Балансу) Рух основних засобiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015р., 31.грудня 2016 р. та 31 грудня 2017р. представлений таким чином: у тисячах гривень Земельнi дiлянки Капiтальнi витрати на полiпшення земель будiвлi споруди та передавльнi пристрої Машини та облад-нання Транспортнi засоби Прилади та iнвентар Iншi Усього Сальдо на 31 грудня 2015 Вартiсть 1731 1323 104251 94681 29074 6350 1185 238595 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (336) (51920) (78679) (20450) (5954) (1185) (158524) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 1731 987 52331 16002 8624 396 80071 Надходження 7406 6275 3709 463 147 18000 Вибуття 165 1 9 175 Вибуття зносу Нарахований знос 335 1461 1981 1703 229 147 5856 Сальдо на 31 грудня 2016 Вартiсть 1731 1323 111492 100956 32783 6812 1323 256420 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (671) (53216) (80660) (22153) (6182) (1323) (164205) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 1731 652 58276 20296 10630 630 0 92215 Надходження 5519 2194 4648 308 142 191 13002 Вибуття 547 36 13 656 2 1254 Вибуття зносу Нарахований знос 424 1551 2884 1765 239 191 7054 Сальдо на 31 грудня 2017 Вартiсть 1731 6842 113139 105568 33078 6298 1512 268168 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (1095) (54237) (83508) (23905) (5765) (1512) (170022) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 1731 5747 58902 22060 9173 533 0 98146 Станом на 31 грудня 2017 основних засобiв у заставi не має. У 2017 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 7054 тис. грн. були включенi: 6641тис. грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг, 350 тис. грн. до складу адмiнiстративних витрат, 63 тис. грн.. до складу iнших операцiйних витрат. У 2016 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 5856 тис. грн. були включенi: 5552 тис. грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг, 263 тис. грн. до складу адмiнiстративних витрат, 41тис. грн.. до складу iнших операцiйних витрат. Залишкова вартiсть основних засобiв , що тимчасово не використовується станом на 31.12.2017 р склала 2118.4 тис. грн.. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає станом на 31.12.2017 р. 88350 тис. грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв , що тимчасово не використовується станом на 31.12.2016 р склала 2288,5 тис. грн.. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає станом на 31.12.2016 р. 86905 тис. грн.. Рух довгострокових бiологiчних активiв ( рядки 1020-1022 Балансу) представлений таким чином: у тисячах гривень Усього Сальдо на 31 грудня 2016 2276 Вартiсть 2276 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi Надходження 179 Вибуття (441) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 2014 Сальдо на 31 грудня 2017 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi Надходження 836 Вибуття (804) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 2046 10. Нематерiальнi активи ( рядки 1000-1001 Балансу) Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення , протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., представлений таким чином: у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть Сальдо на 31 грудня 2015 21 (21) 0 Надходження Нарахована амортизацiя Сальдо на 31 грудня 2016 21 (21) 0 Надходження Нарахована амортизацiя Сальдо на 31 грудня 2017 21 (21) 0 У 2017 роцi амортизацiйнi витрати не нараховувалися. 11. Довгострокова дебiторська заборгованiсть ( рядок 1040 Балансу) у тисячах гривень Усього Сальдо на 31 грудня 2015 131 Надходження 84 Вибуття 44 Сальдо на 31 грудня 2016 171 Надходження 390 Вибуття 230 Сальдо на 31 грудня 2017 331 Дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi, а саме наданих позичок робiтникам не проводилось у зв'язку з вiдсутнiстю економiчного об'рунтування. 12.Запаси ( рядок 1100, 1110 Балансу) у тисячах гривень 31. грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 Сировина та матерiали 25566 17907 21679 Готова продукцiя 94898 80885 61283 Незавершене виробництво 13717 10080 9387 Товари для перепродажу 121 111 273 Запаснi частини 10442 9577 12319 Поточнi бiологiчнi активи 3279 3398 2149 Усього запасiв 148023 121958 107090 Сума запасiв, яка була списана у 2017 роцi як витрати поточного перiоду складає 78180,8 тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 року, сировини та матерiалiв у заставi не має. У звiтному перiодi знецiнено запасiв на 2285,4тис.грн. (у 2016 р-1186 тис. грн.).до чистої вартостi реалiзацiї 13. Аванси виданi ( рядок 1130 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 Аванси за сировину i матерiали та напiвфабрикати 453 422 151 Аванси за послуги 978 552 807 Аванси за газ та електропостачання 277 119 330 Усього аванси виданi 1708 1093 1288 14. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть ( рядки Балансу 1125, 1135, 1155, 1190) у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 Фiнансовi активи Торгова дебiторська заборгованiсть 39626 52506 44482 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (12876) (12227) (12846) Усього фiнансових активiв 26750 40279 31636 Не-фiнансовi активи ПДВ вiдшкодування 3638 4796 6336 Iнша дебiторська заборгованiсть 4591 3659 1721 Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi 34979 48734 39693 Рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., представлений таким чином: у тисячах гривень 2017 (12227) Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (2193) Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 1544 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2016 (12227) Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (2193) Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 1544 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2017 (12876) Строки виникнення торгової та iншої фiнансової дебiторської заборгованостi представленi таким чином: у тисячах гривень Торгова дебiторська заборгованiсть 2017р Торгова дебiторська заборгованiсть 2016р. Торгова дебiторська заборгованiсть 2015 р. Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть - Великi компанiї - - Середнi компанiї 20828 32667 22776 - Малi компанiї 751 720 279 Усього не прострочена та не знецiнена 21579 33387 23055 Прострочена але не знецiнена - прострочена на 0-30 днiв 1 1106 511 - прострочена на 30-90 297 2566 3595 - прострочена на 90-180 2 6 1255 - прострочена на 180-360 779 391 607 - прострочена понад один рiк 4093 2823 2613 Усього прострочена але не знецiнена 5191 6892 8581 Iндивiдуально визначена як знецiнена - прострочена на 0-30 днiв - прострочена на 30-90 - прострочена на 90-180 - прострочена на 180-360 - прострочена понад один рiк 2191 1533 1533 Усього iндивiдуально визначена як знецiнена 2191 1533 1965 Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi -2191 (1533) (1965) Усього 26750 40279 31636 Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартостi на обидвi балансовi дати. Iнша дебiторська заборгованiсть представлена таким чином: у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 Розрахунки з робiтниками по виданим ссудам, кредитам 623 314 290 Розрахунки за навчання 13 14 23 Розрахунки за пiльгам та субсидiям 968 1363 634 Розрахунки зтимчасової непрацездатностi 129 132 104 Розрахунки з арендаторами 30 37 23 Розрахунки по нарахованим штрафам, претензiям 20 21 21 Iнша дебiторська заборгованiсть 3 9 2 ПДВ по неотриманим податковим накладним 2805 1769 624 Разом 4591 3659 1721 15. Грошовi кошти та їх еквiваленти ( рядки 1165-1167 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 Грошовi кошти у касi 19 4 18 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання UAH 11933 2417 11561 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання USD 12070 13985 5609 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання RUB Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 24022 16406 17188 16. Статутний капiтал Станом на 31 грудня 2017 року загальна кiлькiсть звичайних акцiй складає 49932453 з номiнальною вартiстю 0,01 гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу. Кiлькiстьакцiй у тисячах гривень Статутний капiтал Емiсiйний дохiд Усього Сальдо 31 грудня 2015 49932453 499 499 Випуск нових акцiй - - - - Сальдо на 31 грудня 2016 49932453 499 499 Випуск нових акцiй - - - - Сальдо на 31 грудня 2017 49932453 499 499 17. Iншi забезпечення ( рядок 1520 Балансу) До iнших забезпечень вiднесенi витрати на рекультивацiю земель на кiнець перiоду 3176 тис. грн.., на початок 528 тис. грн. У звiтному перiодi резерв збiльшено на 2648 тис. грн.. та витрати за рахунок резерву склали 105 тис. грн.. 18. Векселi виданi. Векселiв виданих Компанiя не має. 19. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання Компанiя має зобов'язання надати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих у Компанiї та колишнiм працiвникам Компанiї. Iснують також одноразовi виплати працiвникам при виходi на пенсiю, а також iншi програми виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам, по вiдношенню до яких Компанiя має зобов'язання на 31 грудня. У 2017 у програмi з визначеною виплатою беруть участь 140 людей, у 2016 р.-152 людини Сума, визнана у звiтi про сукупний дохiд представлена наступним чином: у тисячах гривень 2017 2016 Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 103 131 Витрати на вiдсотки за програмою 1877 2301 Вартiсть послуг минулого перiоду (1419) (660) Усього 561 1772 Змiни у теперiшнiй вартостi зобов'язання за програмою з визначеною виплатою представленi таким чином: у тисячах гривень 2017 2016 Сальдо на 1 сiчня 10159 12066 Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 103 131 Вiдсотки на зобов'язання 1877 2301 Вартiсть послуг минулого перiоду (1419) (660) Виплати (3250) (3218) Переоцiнка зобов'язань 4163 (461) Сальдо на 31 грудня 11633 10159 Оцiнка пенсiйних зобов'язань, виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат працiвникам 'рунтується на судженнях (Примiтка 4). Нижче наведенi суттєвi актуарнi припущення: 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Ставка дисконту 15% 22% Очiкуваний рiст заробiтної плати 7,8% 4% Плиннiсть кадрiв 8,3% 7,1% Середньооблiкова чисельнiсть за звiтний перiод склала 1249 людина, у т.ч. робочi-926 людини; керiвники- 162 людини, спецiалiсти-153 людини та службовцi-8 людини. Нарахованi виплати на персонал за видами виплат у 2017 роцi склали 73740,2 тис. грн.., у т.ч.: Вiдрядна оплата працi-12869,7тис. грн..; Погодинна оплата працi- 35679,1тис.грн.; Сумiщення- 2404,2тис. Грн.; Доплата до мiнiмальної -2033,2тис.грн.; Премiї та допомога -3106,1тис.грн.; Нiчнi, вечiрнi-3943,6тис. грн..; Вiдпускнi-6235,2тис. грн..; Техогляд, утримання машин та обладнання-1561,3тис. грн..; Iндексацiя- 598,3тис. грн..; Допомога на оздоровлення-2193,3тис. грн..; Лiкарнянi- 892,3тис. грн.. Iншi- 2223,9тис. грн.. 20. Аванси отриманi ( рядок 1635 балансу) у тисячах гривень 31 грудня2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 Аванси за готову продукцiю 3322 1292 729 Аванси за послуги 91 28 3 Усього аванси отриманi 3413 1320 732 21. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть ( рядки 1615,1625,1630,1660,1690 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 Торгова кредиторська заборгованiсть 3154 8681 1978 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 2855 2263 2612 Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти 503 504 386 Усього фiнансовi зобов'язання у складi торгової та iншої кредиторської заборгованостi 6512 11448 4976 Резерв по невикористаних вiдпустках 5721 4642 6016 Усього торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 12233 16090 10992 У звiтному перiодi нараховано забезпечення на виплату вiдпусток робiтникам у сумi 12124,1тис. грн.,використано 11044,8 тис. грн.. Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти представленi таким чином: у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 Розрахунки з алiментiв 123 81 70 Розрахунки за комунальнi послуги з робiтниками 157 111 97 Розрахунки з орендаторами 28 44 46 Розрахунки з пiдзвiтними особами 1 1 Розрахунки з лiкарняних 194 267 173 Iншi кредитори Разом 503 504 386 Строки виникнення торгової та iншої фiнансової кредиторської заборгованостi представленi таким чином: 31 грудня 2015 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 1878 2612 386 вiд 3 до 6 мiсяцiв 12 вiд 6 до 12 мiсяцiв 88 Усього 1978 2612 386 31 грудня 2016 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 3128 2263 504 вiд 3 до 6 мiсяцiв 2238 вiд 6 до 12 мiсяцiв 3315 Усього 8681 2263 504 31 грудня 2017 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 3145 2855 503 вiд 3 до 6 мiсяцiв 1 вiд 6 до 12 мiсяцiв 8 Усього 3154 2855 503 22. Податки до сплати, крiм податку на прибуток у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015 Податок з доходiв фiзичних осiб 519 405 342 Плата за землю 734 636 220 Плата за користування надрами 1989 1729 1456 Збiр за спецiальне використання води 10 12 10 Податок на нерухомiсть 144 139 54 Збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмiлярства 1 1 3 Вiйськовий збiр 44 35 39 Екологiчний податок 28 30 18 Усього податки до сплати, крiм податку на прибуток 3469 2987 2142 23. Доходи вiд основної дiяльностi ( рядок 2000 Ф. № 2) Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi згiдно категорiй представленi таким чином: у тисячах гривень 2017 2016 Реалiзацiя готової продукцiї 356197 305305 Реалiзацiя услуг 19112 19277 Усього 375309 324582 Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi по регiонам представленi таким чином: у тисячах гривень 2017 2016 Реалiзацiя в Українi 158047 119403 Реалiзацiя у iнших країнах 217262 205179 Усього 375309 324582 24. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( рядок 2050 Ф.№ 2) у тисячах гривень 2017 2016 Матерiали та компоненти 94507 78667 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 50393 36231 Витрати з придбання послуг 29553 16838 Знос та амортизацiя 6641 5552 Податок землю 8835 8392 Iншi витрати 19044 14259 Усього 208973 159939 25. Витрати на реалiзацiю i доставку ( рядок 2150 ф.№2) у тисячах гривень 2017 2016 Транспортування 44332 38675 Витрати з придбання послуг 27749 29446 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 651 552 Матерiали 460 202 Iншi витрати 717 652 Усього 73909 69527 26. Адмiнiстративнi витрати у тисячах гривень 2017 2016 Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 425 120 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 21719 15533 Витрати з придбання послуг 5078 5022 Податки i обов'язковi платежi 9537 8909 Знос та амортизацiя 350 263 Витрати на зв'язок 507 455 Депозитарнi послуги 330 346 Iншi витрати 11209 9693 Усього 49155 40341 27. Iншi операцiйнi доходи та витрати ( Рядки 2120, 2180 ф.№ 2) у тисячах гривень 2017 2016 Доход вiд реалiзацiї запасiв 1829 1273 Доход вiд списання кредиторської заборгованостi 109 25 Доход вiд оренди 588 326 доход вiд операцiйної курсової рiзницi 2874 3942 доход вiд вiдновлення ранiше списаних активiв 77 174 Штрафи, пенi отриманi Iншi доходи 1450 29 Усього iншi операцiйнi доходи 6927 5769 Визнанi штрафи, пенi -46 (537) собiвартiсть реалiзованої тари (2567) (1578) собiвартiсть реалiзованих покупних матерiалiв -693 (519) собiвартiсть орендних операцiй (60) (21) збитки вiд операцiйної курсової рiзницi (2607) (3415) витрати на соцiальнi заходи (4681) (4970) нестачi та втрати (872) (917) списана дебiторська заборгованiсть резерв сумнiвної заборгованостi (2193) (642) Iншi витрати (2285) (1187) Усього iншi операцiйнi витрати (16004) (13786) Усього доходи/ (витрати) (9077) (8017) До iнших доходiв вiднесенi Стр.2240 Iншi доходи 2017 2016 1 В т.ч. Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї тунельної печi цеху 1 Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї електроучастку г/упр 1 До iнших витрат вiднесенi Стр.2270 Iншi витрати 2017 2016 (1112) (1495) В т.ч. Благодiйна допомога (862) (373) Матерiальна допомога -232 (408) Витрати з лiквiдацiї основних засобiв (714) Залишкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв -18 () 28. Фiнансовi доходи та витрати ( рядок 2220, 2250 Ф.№ 2) у тисячах гривень 2017 2016 Дисконт при розрахунку резерву рекультивованих земель 1725 Вiдсотки по депозиту 1473 912 Усього фiнансовi доходи 3198 912 Вiдсотки на забов`язання згiдно актуарних розрахункiв -1877 (2301) Дисконтування резерву рекультивованих земель -241 (292) Усього фiнансовi витрати (2118) (2593) Усього фiнансовi доходи/ (витрати) 1080 (1681) 29. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: у тисячах гривень 2017 2016 Витрати з поточного податку -6861 (7445) Вiдстрочений податок 956 1960 Усього витрат/(вiдшкодування) з податку на прибуток -5905 (5485) Поточна ставка податку на прибуток починаючи з 1 сiчня 2014 року становить 18% згiдно Податкового кодексу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiненi за тiєю ставкою податку на прибуток, яка буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов'язань згiдно з Податковим кодексом. Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання фiнансової звiтностi i їх базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче детально представленi податковi наслiдки руху цих тимчасових рiзниць: у тисячах гривень 31 сiчня 2016 Вiдновлення/ (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв 31 грудня 2017 Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 2201 117 2318 Резерв вiдпусток 19 10 29 Забезпечення на рекультивацiю земель 95 476 571 Резерв знецiнення запасiв 326 87 413 Резерв забезпечення пенсiйних виплат 1828 266 2094 Вiдстроченi податковi активи 4469 956 5425 Залiк з вiдстроченими податковими зобов'язаннями Признанi вiдстроченi податковi активи 4469 5425 Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню Вiдстроченi податковi зобов'язання Залiк з вiдстроченими податковими активами 4469 5425 Признанi вiдстроченi податковi активи 4469 5425 30. Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї цього законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових iнспекцiй. Зокрема, iснує вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарнi роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. При певних обставинах перевiрка може поширюватися на попереднi перiоди. В 2017р. пiдприємству нарахованi штрафи: Штрафные санкции 46,2 В т.ч. Штраф за несвоєчасну сплату ел.енергiї 0,9 Штраф за несвоєчасну сплату за договором Пiтерс 28,5 Штраф та пеня за уточнюючою декларацiєю налога на землю за 2014-2016рр. 12 Штраф за актом ФСС 4,8 Оцiнюючи ймовiрнiсть вирiшення судових суперечок з податковою iнспекцiєю менеджмент компанiї вважає, що усi судовi спори будуть вирiшенi на користь Компанiї, тому у фiнансовiй звiтностi за станом на 31 грудня 2017 не було створено умовних зобов'язань. Судовi справи. До Компанiї перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь iстотних збиткiв. На дату складання фiнансової звiтностi на розглядi судiв находиться ряд позовiв, пов'язаних з оскарженням рiшень контролюючих органiв, а також господарських справ, а саме: Судовi справи ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" № Справи, якi знаходяться в провадженi Сума позову, грн. Очiкуванi результати, % Судовi справи до Емiтента 1 Малка Людмила Якiвна (вiдшкодування моральної шкоди, завданої трудовим калiцтвом при виконаннi трудових обов'язкiв внаслiдок виробничої травми.) 50000,00 Зменшити позовнi вимоги на 70% 2 Крайнiк Роман Олександрович (вiдшкодування моральної шкоди, завданої трудовим калiцтвом при виконаннi трудових обов'язкiв внаслiдок виробничої травми.) 30000,00 Зменшити позовнi вимоги на 70% 3 Шпiка Тетяна Олексiївна (вiдшкодування моральної шкоди, завданої трудовим калiцтвом при виконаннi трудових обов'язкiв внаслiдок виробничої травми.) 100000,00 Вiдмовити в позовних вимогах 4 Гарнат Леонiд Степанович (вiдшкодування моральної шкоди, завданої трудовим калiцтвом при виконаннi трудових обов'язкiв внаслiдок виробничої травми.) 15000,00 Зменшити позовнi вимоги на 70% 5 Головне управлiння Держпрацi у Донецькiй областi (про застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду) - Примирення сторiн Судовi справи Емiтента 1 Часовоярська мiська рада (про стягнення заборгованостi за теплопостачання) 87080,21 Стягнення коштiв на користь ПАТ "ЧВК" 2 Дерюжко Павло Леонiдович (про стягнення заборгованостi за теплопостачання) 21765,85 Стягнення коштiв на користь ПАТ "ЧВК" 3 Калiтiн Сергiй Володимирович (про стягнення заборгованостi за теплопостачання) 28413,61 Стягнення коштiв на користь ПАТ "ЧВК" 4 Гуденко Станiслав Валентинович (про стягнення заборгованостi за теплопостачання) 27683,32 Стягнення коштiв на користь ПАТ "ЧВК" 5 Нефьодова Олена Вiкторiвна (про стягнення заборгованостi за теплопостачання) 27281,23 Стягнення коштiв на користь ПАТ "ЧВК" 6 Мельнiк Євгенiя-Раiсса (про стягнення заборгованостi за теплопостачання) 22733,41 Стягнення коштiв на користь ПАТ "ЧВК" Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Компанiя проводить перiодичну оцiнку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов'язань вони негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. Керiвництво Компанiї вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов'язань, що виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкiллю. 31. Управлiння фiнансовими ризиками Функцiя управлiння ризиками Компанiї здiйснюється вiдносно фiнансових , операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик змiни процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими ризиками є мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Компанiї для тих ризикiв, якими можна керувати i якi являються непрофiльними для вогнетривкої галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Компанiї в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв. Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обов'язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть кредитному ризику виникає в результатi продажу Компанiєю продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи. Максимальний кредитний ризик, що виникає у Компанiї по класах активiв, вiдображений у балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан дорiвнює у 2017 р. 55363 тис. грн.. (2016: 60344тис. грн..) та включає: торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi. Таким чином, керiвництво вважає за доцiльне надавати iнформацiю по термiнах затримки платежiв i iншу iнформацiю по кредитному ризику, яка розкрита в Примiтцi 14. Ринковий ризик. Компанiя схильна до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями по а) iноземним валютам, б) процентним активам i зобов'язанням i в) пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Компанiя не встановлює лiмiтiв вiдносно сум прийнятного ризику. Проте застосування цього пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти у разi iстотних змiн на ринку. Валютний ризик. У Компанiя виникає валютний ризик у зв'язку iз закупiвлями, деномiнованими в iноземних валютах, а також завдяки експортним операцiям. Валюти, у зв'язку з якими виникає валютний ризик, є, головним чином росiйський рубль, долар США . Компанiя не хеджує свiй валютний ризик. Компанiя не проводить аналiз чутливостi прибуткiв i збиткiв, а також капiталу до можливих змiн обмiнних курсiв валют, якi використовуються Компанiєю на звiтну дату, по вiдношенню до функцiональної валюти Компанiї. Ризик змiни процентної ставки. Компанiя не має суттєвих вiдсоткових активiв, прибуткiв та операцiйних грошових потокiв якi залежать вiд змiни ринкової процентної ставки. Позики компанiї мають фiксовану процентну ставку. Тому Компанiя схильна до ризику, пов'язаного з впливом коливань ринкових процентних ставок на її фiнансове положення i грошовi потоки у зв'язку зi змiною справедливої вартостi кредитiв на ринку (ринкової ставки по кредитах). У Компанiї немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни процентних ставок, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик є несуттєвим для дiяльностi Компанiї. Проте у момент залучення позикових коштiв менеджмент Компанiї, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована або плаваюча процентна ставка найбiльш задовольняє iнтересам Компанiї упродовж заданого перiоду. Iнший цiновий ризик. Компанiя схильна до обмеженого ризику змiни цiни акцiй. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що компанiя матиме труднощi при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя схильна до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi керує менеджмент Компанiї. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiв Компанiї. Компанiя намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi. Фiнансовий менеджер контролює щоденну позицiю по лiквiдностi Компанiї. Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань станом на 31 грудня 2017 р. по договiрних строках, що залишилися до погашення. Суми, розкритi в таблицi термiнiв погашення, представляють контрактнi недисконтованi грошовi потоки. У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення станом на 31 грудня 2017р.: у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть Зобов'язання Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 5266 3425 8681 8681 Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 5266 3425 8681 8681 У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення станом на 31 грудня 2016 р.: у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть Зобов'язання Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 3146 8 3154 3154 Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 3146 8 3154 3154 32. Управлiння капiталом Завданням Компанiї в областi управлiння капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, забезпечуючи акцiонерам прийнятний рiвень доходностi, дотримуючись iнтересiв iнших партнерiв i пiдтримуючи оптимальну структуру капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Компанiя може випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi. Як i iншi компанiї галузi, Компанiя здiйснює контроль за капiталом виходячи iз спiввiдношення власних i позикових коштiв. Цей показник розраховується шляхом дiлення усiєї суми зобов'язань на усю суму капiталу пiд управлiнням Компанiї. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу пiд управлiнням складає суму капiталу, вiдображеного у звiтi про фiнансове положення. 31.12.17 31 грудня 2016 31 грудня 2015 Усього позикового капiталу 34425 32153 34787 Усього капiталу 280255 254907 215459 Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного 0,12 0,13 0,16 Компанiя ще не визначилась вiдносно оптимального значення коефiцiєнту спiввiдношення позикового капiталу до власного. Протягом 2017 року вiдбулися змiни в капiталi в сумi -19 тис. грн. -Вартiсть актуарних послуг минулих перiодiв -1272 тис.грн; -Вартiсть забезпечення вiдновлення земельних дiлянок-1282 тис.грн; -Вартiсть актов виконаних робiт за минулi перiоди -29тис.грн. 33. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана на активному ринку цiна фiнансового iнструменту. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну ринкову iнформацiю. Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi i наявнi для продажу iнвестицiї вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю. Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї i належних методiв оцiнки, за винятком iнвестицiй у наявностi для продажу, для яких немає незалежних ринкових котирувань. Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть iнструментiв з плаваючою процентною ставкою звичайно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Оцiнна справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою процентною ставкою 'рунтується на методi дисконтованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням дiючих процентних ставок на ринку запозичень для нових iнструментiв, що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний термiн погашення. Використовувана ставка дисконтування залежить вiд кредитного ризику контрагента. Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть єврооблiгацiй 'рунтується на ринкових котируваннях. Справедлива вартiсть iнших зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном погашення 'рунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу або що погашаються при завчасному повiдомленнi розраховується як сума до виплати на вимогу, дисконтована, починаючи з першої дати потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення зобов'язання. Використовуванi ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв оцiнки представлений таким чином: утисячахгривень 31 Грудня 2017 31 Грудня 2016 Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть ФIНАНСОВI АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках, у касi 24022 24022 16406 16406 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) - Торгова дебiторська заборгованiсть 28941 26750 41812 40279 УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 52963 50772 58218 56685 ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 21) 11448 11448 11448 11448 УСЬОГО ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 11448 11448 11448 11448 34. Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2017: у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 24022 24022 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) - Торгова дебiторська заборгованiсть 26750 26750 Фiнансовi iнструменти Необоротнi активи, утриманi для продажу УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 26750 24022 50772 НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 157960 157960 УСЬОГО АКТИВИ 184710 24022 208732 У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2016: у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 16406 16406 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) - Торгова дебiторська заборгованiсть 40279 40279 Фiнансовi iнструменти Необоротнi активи, утриманi для продажу УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 40279 16406 56685 НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 131506 131506 УСЬОГО АКТИВИ 171785 16406 188191 35. Подiї пiсля звiтної дати Всi подiї, якi вiдбулися пiсля звiтної дати не вимагають коригування або розкриття у фiнансовiй звiтностi. Голова правлiння-генеральний дипектор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Бречко В.В. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є.

д/н

д/н

д/н