АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Крат-Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23413650
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Шевченкiвський р-н, Київ, 04050, вул. Мельникова,будинок 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0718
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 050-368-16-79
Факс 050-368-16-79
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Пiдприємство не має намiрiв змiнити аудитора.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група Iнвестицiйний Стандарт"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35830798
Місцезнаходження д/н, Донецька область, Бахмутський р-н, м. Часiв Яр, 84551, вул. Центральна (Комсомольська), 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286674
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (050) 680-18-38
Факс (050) 680-18-38
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна установа в установленому Комiсiєю порядку провадить дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговування обiгу цiнних паперiв i корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах депонентiв, а також на власному рахунку в цiнних паперах, на якому облiковуються цiннi папери, права на цiннi папери та обмеження прав на цiннi папери, що належать такiй депозитарнiй установi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Правила ЦД
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Рiшення 2092 Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiя
Опис Послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента: прийом на зберiгання вiд емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних аперах та окремого рахунку щодо викуплених емiтентом цiнних паперiв власного випуску, виконання операцiй емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента або його представника та документiв або їх копiй, засвiдчених в установленому законодавством порядку, якi пiдверджують наявнiсть пiдстав для здiйснення операцiй з цiнними паперами.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рюрiк"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 16480462
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 04053, вул. Артема 37/41 офiс 405
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010
Міжміський код та телефон +38 (044) 383-04-76
Факс +38 (044) 484-00-53
Вид діяльності Юридичнi особи, якi уповноваженi здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
Опис Предметом дiяльностi НРА "Рюрiк" згiдно Статуту є рейтингування (визначення кредитних рейтингiв позичальникiв та їхнiх окремих боргових iнструментiв) та надання iнформацiйно-аналiтичних i консультацiйних послуг у сферi рейтингування.