АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 99.21
Опис Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", якi вiдбулися 28 квiтня 2017 року: 1. Обрання Лiчильної комiсiї Товариства. 2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, звiт Ревiзiйної комiсiї, звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк та розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства за 2016 рiк. 4. Затвердження плану розподiлу чистого прибутку на 2017 рiк. 5. Змiна типу, найменування та адреси Товариства, прийняття змiн до Статуту та Положень Товариства в частинi типу, найменування та адреси Товариства. 6. Прийняття змiн до роздiлiв 2-7 Статуту Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 7. Прийняття змiн до роздiлiв 8-15 Статуту Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 8. Затвердження змiн до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9.Затвердження змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10.Затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї. 11.Затвердження Положення про Виконавчий орган ( Правлiння) Товариства в новiй редакцiї. 12. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 13. Обрання персонального складу членiв Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження кошторису Наглядової ради Товариства. Затвердження умов контрактiв ( договорiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. 15. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Результати розгляду питань порядку денного: Усi питання порядку денного розглянутi i прийнятi наступнi рiшення. 1. Рiшення: обрати Лiчильну комiсiю у складi: Лiсова Тетяна Iванiвна, Зубенко Надiя Сергiївна, Алтунiна Iрина Володимiровна, Ракитська Олена Анатолiївна, Ткаченко Людмила Анатолiївна, Панченко Олена Миколаївна, Сорокiна Вiкторiя Павлiвна. Рiшення прийнято. 2. Рiшення: Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. Рiшення прийнято. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. Рiшення прийнято. Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Правлiння визнати задовiльною. Рiшення прийнято. 3. Рiшення: Затвердити рiчний звiт та Баланс Товариства. Чистий прибуток за 2016 рiк в розмiрi 100% направити на виконання робiт з капiтального будiвництва, придбання основних засобiв i малоцiнних необоротних активiв, збiльшення залишкiв виробничих запасiв, збiльшення залишкiв грощових коштiв на банкiвських рахунках, збiльшення iнших оборотних активiв. Дивiденди не виплачувати. Рiшення прийнято. 4. Рiшення: Затвердити нормативи розподiлення чистого прибутку на 2017 рiк: Чистий прибуток в розмiрi 100% направити на виконання робiт з капiтального будiвництва, придбання основних засобiв i малоцiнних необоротних активiв, збiльшення залишкiв виробничих запасiв, збiльшення залишкiв грощових коштiв на банкiвських рахунках, збiльшення iнших оборотних активiв. Дивiденди не виплачувати. Рiшення прийнято. 5. Рiшення не прийнято. 6. Рiшення не прийнято. 7. Рiшення не прийнято. 8. Проект рiшення з данного питання на голосування не виносився. Голосування не проводилось. 9. Проект рiшення з данного питання на голосування не виносився. Голосування не проводилось. 10. Проект рiшення з данного питання на голосування не виносився. Голосування не проводилось. 11. Проект рiшення з данного питання на голосування не виносився. Голосування не проводилось. 12. Рiшення не прийнято. 13. Проект рiшення з данного питання на голосування не виносився. Голосування не проводилось. 14. Рiшення: Затвердити кошторис Наглядової ради у сумi 5600 тис.грн. Рiшення прийнято. 15. Рiшення: 1. Надати згоду на вчинення правочину мiж ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" i Bradano Co.LTD. Предмет правочину - постачання глини . Термiн дiї правочину: з 01.06.2017р. по 31.05.2018. Загальна сума правочину - вiд 71 765 тис.грн до 450 000 тис. грн. 2. Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв, сировини, обладнання, машин та механiзмiв, вартiсть яких складає вiд 71 765 тис. грн. до 106 260 тис.грн.; 3. Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Правлiнню Товариства; 4. Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Доручити Правлiнню Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення. Рiшення прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.