АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* в.о. генерального директора - голови правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бречко Володимир Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища, УІПА, автоматизовані системи управління промисловими установками
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", член правлiння, перший заступник голови правлiння, директор технiчний
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.12.2016, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Генеральний директор - голова правління обирається Наглядовою радою ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат". Генеральний директор - голова правління може бути звільнений з посади до закінчення строку його повноважень тільки рішенням Наглядової ради. Генеральний директор-голова правління ПАТ визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства. Визначає напрямки розвитку підприємства у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньо-економічної діяльності. Забеспечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління ПАТ. Загальний стаж роботи 25 років. Зміни відбулися 02 грудня 2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - директор з виробництва ТОВ "Крусеш" м. Краматорськ, директор технiчний ТОВ " Крусеш" м.Краматорськ, начальник дробiльно-сортувальної дiльницi ТОВ "Дмитрiвський гранiтний кар'єр "Астор" м. Донецьк, майстер гiрничий кар'єра "Пiвнiчний- Формувальний" ПАТ " Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", директор з вогнетривкого виробництва ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", Член правлiння, перший заступник голови правлiння, директор технiчний ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член правлiння, в.о. першого заступника голови правлiння, директора технiчного
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дем'яненко Олександр Вікторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1954
5) освіта** середньо-спеціальне, технологія вогнетривких виробів
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", Член правлiння, директор з вогнетривкого виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.12.2016, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основними задачами директора технічного є: - розробка та проведення технічної політики, яка забезпечує розвиток науково-технічного прогресу; - впровадження нових, більш прогресивних видів устаткування та технологічних процесів, передового досвіду з метою виконання ПАТ затвердженого плану по всім якісним та кількісним показникам; - розробка перспективних та річних планів капітального будівництва, реконструції та розширення підприємства, підвищення ефективності капітальних вложеннь, своєчасний ввод в дію основних фондів та виробничих потужностей; - запровадження та забезпечення ефективного функціювання автоматизованої системи управління вировництвом; - впровадження автоматизованої системи управління технологічними процесами; - ефективне використання основних фондів. Директор технічний призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою Товариства за пропозицією Голови правління. Директор технічний підпорядковується беспосередньо Генеральному директору. Директор технічний в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директору технічному підпорядковуються наступні підрозділи: - технічний відділ, проектно-конструкторський відділ, відділ головного енергетіка, відділ головного механіка, відділ охорони навколишнього середовища, служба нагляду за безпечною експлуатацією будівель та споруд, група АСУТП, ділянка електрозв'язку; центральна лабораторія, центральна лабораторія метрології. Виконує службові обов'язки Генерального директора під час його відсутності. Загальний стаж роботи - 42 років. Зміни відбулися 02.12.2016 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - член правління, директор з вогнетривкого виробництва, член правлiння, перший заступник голови правлiння, директор технiчний. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член правління, в.о. директора з вогнетривкого виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Муромцев Олександр Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища, Українська інженерно- педагогічна академія
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", начальник виробничого відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.12.2016, Обрано рішенням Наглядової Ради терміном на 5 років
9) опис Головною задачею директор з вогнетривкого виробництва є організація ритмічної роботи вогнетривких цехів та підприємства у цілому, мобілізація резервів росту вогнетривкого виробництва, підвищення продуктивності праці, виконання заказів згідно укладених угод, поліпшення використання основних та оборотних засобів. Директор з вогнетривкого виробництва призначається та звільняється від посади Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою радою. Директор з вогнетривкого виробництва підпорядковується беспосередньо Генеральному директору, керує начальниками провідних цехів, начальником виробничого відділу. Директор з вогнетривкого виробництва в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Загальний стаж роботи - 21 рік. Зміни відбулися 14.12.2016 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - начальник виробничого відділу ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат". Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член правління, директор з гірничого виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзеба Анатолiй Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища, Всесоюзний заочний політехнічний інститут, технологія та комплексна механізація .
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", головний iнженер гiрничного управлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.02.2017, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основною задачею директора по гірничому виробництву є забеспечення виробництва та реалізація конкурентноспроможної рентабельної продукції з прийняттям заходів по зниженню її собівартості та поліпшення якості з метою отримання максимального об'єму прибутку. Директор по гірничому виробництву призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою товариства по представленню Голови правління - Генерального директора або самостійно Наглядовою радою. Директор по гірничому виробництву підпорядковується особливо Голові правління - Генеральному директору ПАТ. Директор по гірничому виробництву в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директор по гірничому виробництву керує: - кар'єрами "Північний-Формовочний", "Південно-Східний", "Блок-9"; - ділянкою "Рекультивація"; - Електромеханічним цехом № 2; - інженерно-технічними працівниками гірничного управління (контора). Загальний стаж роботи - 44 роки. Повноваження члена правлiння, директора з гiрничого виробництва Дзеби Анатолiя Григоровича продовжено 27.02.2017 р. на наступні 5 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - директор з гірничного виробництва. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член правління, директор з капітального будівництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лавренко Станiслав Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища,Український заочний політехнічний інститут
6) стаж роботи (років)** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", головний iнженер вiддiлу капiтального будiвництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.06.2014, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основною задачею директора по капітальному будівництву є підвищення ефективності капітальних вложеннь, своєчасний ввод в дію основних фондів та виробничих потужностей, концентрація капітальних вложень і матеріальних ресурсів, скорочення термінів будівництва, зниження його собівартості, зниження до встановлених нормативів об'єктів незавершеного будівництва та запасів неустановленого будівництва. Директор по капітальному будівництву призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою товариства по представленню Генерального директора або самостійно Наглядовою Радою. Директор по капітальному будівництву в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директор по капітальному будівництву керує дільницею ЖКГ, ділянкого РС та МР, ВКБ. Загальний стаж роботи - 45 років. За звітний період зміни не відбулися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - головний iнженер вiддiлу капiтального будiвництва ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член правління, директор з економіки
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гуков Сергй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** вища, Донбаська державна машинобудівельна академія
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", заступник начальника планово- економiчного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.12.2014, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Головною задачею директора з економіки є організація та систематичне удосконалення економічної діяльності підприємства, яке направлене на підвищення продуктивності праці, ефективності та рентабельності виробництва, якості випускаємої продукції, зниження її собівартості, забеспечення правильних співвідношень темпів роста виробництва праці та заробітної плати, досягнення найвищих результатів при найменших затратах матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Директор з економіки призначається та звільняється від посади Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою радою. Директор по економікі підпорядковується беспосередньо Генеральному директору. Директор з економіки в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директору по економікі підпорядковуються наступні підрозділи: - відділ організації труда та заробітної праці; - планово-економічний відділ; - фінансовий відділ;головна бухгалтерія; - юридичний відділ; - відділ інформаційних технологій. Загальний стаж роботи - 15 років. За звітний період зміни не відбулися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - заступник начальника планово- економiчного вiддiлу. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член правління, директор комерційний
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костенецький Iгор Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, промислове та громадянське будівництво
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.02.2017, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основною задачею директора комерційного є забеспечення постійного підвищення прибутковості та рентабельності виробництва на підставі планомірного забеспечення ПАТ та ефективного використання матеріальних засобів. Директор комерційний призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою радою. Директор комерційний підпорядковується беспосередньо Генеральному директору. Директор комерційний в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директору комерційному підпорядковуються наступні підрозділи: - відділ матеріально-технічного забеспечення (відділ, склади: № 71(центральний), № 72(паливний), № 73(госзерв), цех безрельсового транспорту, залізничний цех. Основні завдання та обов'язки директора комерційного: - здійснює керування всіми видами виробничо-господарської діяльності по своїм структурним підрозділам; - забеспечує виробництво необхідними матеріальними ресурсами (сировиною, напівфабрикатами, паливом та ін.); - щомісячно займається складанням бюджету по своїм структурним підрозділам; - щомісячно затверджує плани робіт по своїм структурним підрозділам; - приймає міри по своєчасному заключенню договорів з постачальниками та споживачами; - керує роботою по оперативному регулюванню ходу виробництва; - забеспечує контроль за виконанням плану матеріально-технічного забеспечення; - контролює склад дебіторської та кредиторської заборгованності; - забеспечує виконання фінансової дисципліни. Загальний стаж роботи - 33 роки. Повноваження члена правлiння, директора комерцiйного Костенецького Iгоря Вiкторовича продовжено 27.02.2017 р. на наступні 5 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - директор комерційний. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член правлiння, директор з маркетiнгу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дудiна Валентина Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища,Українська інженерно- педагогічна академія
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", начальник вiддiлу збуту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.08.2014, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Директор по маркетингу керує дiяльнiстю пiдроздiлiв пiдприємства по: - збiльшення росту продаж за рахунок досягнення переваг над конкурентами; - задоволення вимог покупцiв; - орiєнтацiя та пристосування пiдприємства к вимогам ринка випускаємої продукцiї; - зниження затрат на розробку та виробництво нової продукцiї за рахунок рацiонального використання потенцiалу пiдприємства; - досягнення встановлених показникiв прибутку; - впровадження концепцiї маркетинга в дiяльнiсть усiх пiдроздiлiв пiдприємства. Директор по маркетингу призначається та звiльняється з роботи Наглядовою Радою товариства по представленню Голови правлiння - генеральним директором або самостiйно Наглядовою Радою. Директор по маркетингу пiдпорядковується беспесередньо Головi правлiння - генеральному директору. Директор по маркетингу в своїй роботi керується Статутом ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", Законами України та iншими нормативними актами, посадовою iнструкцiєю, внутрiшними нормативними документами товариства. Директор по маркетингу керує вiддiдом збуту та службою маркетингу. Загальний стаж роботи - 43 роки. За звітний період зміни не відбулися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - начальник відділу збуту ПАТ " Часівоярський вогнетривкий комбінат". Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правління - директор з загальних питань
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Онищук Андрiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища, Донецький інститут радянської торгівлі
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", начальник вiддiлу робiтничого постачання
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.01.2014, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основними задачами директора з загальних питань є: - забеспечення підприємства кадрами різних професійних груп; - організація роботи по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів; - забеспечення нормальних умов на робочих місцях, в гуртожитках та ін. - розвиток торгівельної мережи та громадського харчування. Директор з загальних питаннь призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою Радою. Директор з загальних питаннь підпорядковується беспосередньо генеральному директору. Директор з загальних питаннь в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директору з загальних питаннь підпорядковуються наступні підрозділи: - відділ кадрів, відділ підготовки кадрів, побутовий комбінат, редакція газети та радіомовлення, ДОЦ "Часівоярець", Палац культури, музей, відділ робочого постачання, клуби цехів № 2 та № 4, санаторій - профілакторій "Восход". Загальний Стаж роботи -33 роки. За звітний період змін не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - начальник відділу робітничого постачання ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат". Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член правління, директор з підсобного господарства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єрмакова Людмила Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища, Харківський сільськогосподарський інститут
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Часовоярский вогнетривкий комбинат", головний агроном пiдсобного господарства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.07.2014, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основною задачею директора по підсобному господарству є організація високопродуктивної та беззбиткової роботи підсобного господарства по виробництву продукції тваринництва та рослинництва з метою забеспечення працівників ПАТ продуктами харчування. Директор по підсобному господарству призначається та звільняється з посади Наглядовою Радою товариства по представленню Голови правління - Генерального директора. Директор по підсобному господарству в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директор по підсобному господарству підпорядковується Голові правління - Генеральному директору. Загальний стаж роботи - 35 років. За звітний період змін не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - головний агроном пiдсобного господарства ПАТ "Часовоярский вогнетривкий комбинат". Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член правління, директор з охорони праці
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мілютін Леонід Вікторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** вища, Харківський інженерно-будівельний інститут, промислове та громадянське будівництво
6) стаж роботи (років)** 50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", головний інженер відділу капітального будівництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.02.2017, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Директор з охорони праці виконує наступні обов'язки: - розробляє спільно з іншими підрозділами підприємства комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, пожарної безпеки, планів, програм, поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизма, професійних захворювань, надає організаційно-методичну допомогу у виконанні запланованих заходів по поліпшенню умов праці. Директор з охорони праці призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою Радою. Директор з охорони праці підпорядковується беспосередньо Генеральному директору. Директор з охорони праці в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Загальний стаж роботи - 50 років. Повноваження члена правлiння, директора з охорони працi Мiлютiна Леонiда Вiкторовича продовжено 27.02.2017 р. на наступні 5 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - директор з охорони праці. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член правління, директор з якості
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Русанова Вiкторiя Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища, УІПА , рік закінчення 2004, спеціальність- хімічна технологія неорганічних речовин.
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", начальник відділу технічного контролю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.06.2017, Обрано рішенням Наглядової ради та Наказом голови правління терміном на 5 років
9) опис Директор з якості организовує проведення робот по контролю за якістю та комплектністю виробляємої продукції у відповідності вимогами чинного законодавства та нормативних актів. Организовує планування підвищення якості продукції , забеспечує перевірку матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів), які поступають на підприємство. Проводить вибірковий контроль готової продукції, виконання технології виробництва, відгрузки виробляємої продукції. Проводить роботи по стандартизації та сертифікації системи управління якості виробляємої продукції у відповідності міжнародним стандартам якості серії 9000. Директор з якості призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою Радою. Директор по якості підпорядковується беспосередньо генеральному директору. Директор по якості в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Загальний стаж роботи - 21 рік. Повноваження члена правлiння, директора з якостi Русанової Вiкторiї Володимирiвни продовжено 13.06.2017 р. на наступнi 5 рокiв. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - начальник вiддiлу технiчного контролю. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каптьонкова Галина Євгенівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища, Слав'янський педагогічний інститут, бухоблік та аудит
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.03.2001, безстроково
9) опис Головним завданням головного бухгалтера ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" є забеспечення правильного, своєчасного та достовірного бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер підпорядковується беспосередньо директору з економіки. Призначення, переміщення та звільнення від посади проводиться генеральним директором за представленням директора з економіки в встановленому порядку. В своїй роботі головний бухгалтер керується Законами України, чинними нормативними актами, посадовою інструкцією. Загальний стаж роботи - 44 роки. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - головний бухгалтер. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФiнФорт"
3) ідентифікаційний код юридичної особи 23604396
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 3 роки
9) опис Наглядова Рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариcтва. Членом Наглядової Ради може бути акцiонер Товариства або його представник (якщо акцiонером є юридична особа). Наглядовій Радi надано наступних повноважень: а) затверджувати рішення Голови Правління, прийняті відповідно до чинного законодавства, про призначення на посаду або звільнення з посади члена Правління, за винятком Голови Правління; б) затверджувати рiшення Правлiння про створення юридичних осiб з участю Товариства; в) затверджувати висновки експертної комiсiї з оцiнки майна, яке внесено засновниками та акцiонерами в натуральнiй формi; г) розглядати i затверджувати звiти Правлiння за квартал, попередньо розглядати звiти Правлiння i надавати висновки по ним, надавати пропозицiї з розподiлу прибутку та покриттю збиткiв; д) попередньо розглядати порядок денний та всi питання, якi винесено на Загальнi збори; е) розглядати умови приєднання до iншiх товариств, об`єднань i асоцiацiй; є) розробляти Положення про розмежування повноважень по управлiнню майном Товариства; ж) затверджувати Положення про оплату працi та соцiальне забезпечення членiв Правлiння; з) затверджувати купiвлю паїв або акцiй iншiх товариств у разі перевищення суми купiвлi, розміру наявних коштів інвестиційного фонду Товариства за рахунок тимчасово вільних коштів і інших фондів за умови, що буде своєчасно забезпечено відшкодування тимчасово запозичених коштів; и) узгоджувати кандидатури керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; i) щоквартально розглядати та затверджувати фiнансовi операцiї i угоди на купiвлю i продаж майна та цiнних паперiв, при укладеннi їх з членами Правлiння, Ради акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї або з фiрмами, у складi посадових осiб яких є згаданi особи; ї) виконувати контроль за веденням реєстру акцiонерiв; к) виносити на Збори питання про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi осiб Товариства та порушення позовiв до них; л) вимагати позачергових перевiрок дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю; м) виконувати iншi функцiї у зв'язку з виконанням своїх обов`язкiв, а також наданих прав згiдно з цим Статутом, за винятком тих, що вiднесенi до виняткових повноважень Загальних зборiв; До обов`язкiв Наглядовій Ради належить: а) здiйснення контролю за дотриманням Статуту Товариства; б) контроль за дотриманням прав акцiонерiв, визначених Статутом та дiючим законодавством; в) звiтнiсть та вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; г) сприяння успiшної дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв при нових емiсiях цiнних паперiв; д) вiдповiдальнiсть за дотримання ними комерцiйних таємниць Товариства, перелiк яких встановлюється Головою Правлiння; Наглядова Рада має такi права: а) отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Правлiння Товариства, приймати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу; б) заслуховувати звiти Правлiння i посадових осiб Товариства; в) припиняти повноваження членів Правління в зв'язку з припиненням ним трудових відносин з товариством згідно з діючим законодавством; г) призначати позачергову аудиторську перевiрку фiнансової дiяльностi Товариства i розглядати її результати; д) розглядати та виносити на розгляд Зборiв пропозицiї про змiни в Статутi Товариства; е) розглядати акти Ревiзiйної комiсiї. Наглядова Рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства. Кiлькiсний та персональний склад Наглядової Ради визначається Загальними зборами. Положення про Наглядову Раду затверджується Загальними зборами. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. За виконання своїх обов`язкiв голова та члени Наглядової Ради отримують винагороду, що визначається Положенням про Наглядову Раду. Голова та члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правлiння або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Наглядова Рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв про свою роботу за рiк. За звітний період змін не відбулося.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лук'янова Неля Валеріївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1967
5) освіта** вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, економiчний факультет, бухгалтерський облiк та аудит
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ТОВ "ФiнФорт-Трейдiнг
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 5 років
9) опис Контроль та перевiрка фiнансово - господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi, визначеною Загальними зборами. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї, крiм предбаченого в Статутi, визначається Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства: - за дорученням Загальних зборiв; - за дорученням Спостережної Ради; - за власної iнiцiативи; - на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлених зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує лише перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали про результати перевiрок комiсiя направляє Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Загальний стаж роботи - 33 роки. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - аудитор. На дату складання звіту окрім посади голови Ревізійної комісії ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" також обіймає посаду директора ТОВ АФ "Український корпоративний аудит" (м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4), члена Наглядової ради ПАТ "Промтелеком" (м.Донецьк, вул.Хірургічна,4), голови ревізійної комісії ВАТ "Нова Строй" (Донецька, область, м.Артемівськ, пров. Першотравневий, 150) та члена Наглядової ради ПрАТ "Донецькбудтранспостач" (м.Донецьк, вул.Овнатаняна,4).


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Платонов Антон Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1985
5) освіта** вища, Донецький політехнічний інститут, горний інженер, економіка підприємства
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Донецькбудтранспостач", заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 5 років
9) опис Контроль та перевiрка фiнансово - господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi, визначеною Загальними зборами. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї, крiм предбаченого в Статутi, визначається Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства: - за дорученням Загальних зборiв; - за дорученням Спостережної Ради; - за власної iнiцiативи; - на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлених зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує лише перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали про результати перевiрок комiсiя направляє Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Загальних стаж роботи - 10 років. За звітний період зміни не відбулися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - заступник генерального директора. Крім цієї посади працює заступником генерального директора на ПрАТ "Донецькбудтранспостач" (м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4) та заступником генерального директора ПАТ "Промтелеком" (м.Донецьк, вул. Хірургічна, 4).


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Самарченко Нiна Митрофанiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища, Харківський сільськогосподарський інститут, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник відділу організації труда та заробітної плати ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 5 років
9) опис Контроль та перевiрка фiнансово - господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi, визначеною Загальними зборами. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї, крiм предбаченого в Статутi, визначається Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства: - за дорученням Загальних зборiв; - за дорученням Спостережної Ради; - за власної iнiцiативи; - на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлених зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує лише перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали про результати перевiрок комiсiя направляє Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Загальний стаж роботи - 43 роки. За звітний період зміни не відбулися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - начальник відділу организації труда и заробітної плати. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дудник Тамара Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1970
5) освіта** вища, Донецький національний університет, облік та аудит
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник головного бухгалтера ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 5 років
9) опис Контроль та перевiрка фiнансово - господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi, визначеною Загальними зборами. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї, крiм предбаченого в Статутi, визначається Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства: - за дорученням Загальних зборiв; - за дорученням Спостережної Ради; - за власної iнiцiативи; - на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлених зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує лише перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали про результати перевiрок комiсiя направляє Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Загальний стаж роботи - 24 роки. За звітний період змін не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період за виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - заступник головного бухгалтера. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член правлiння - в.о. директора з вогнетривкого виробництваМуромцев Олександр Володимировичд/н000000
Член правлiння - директор з загальних питаньОнищук Андрiй Вiкторовичд/н000000
В.о. голови правлiння - генерального директораБречко Володимир Володимировичд/н000000
Член правлiння, директор з пiдсобного господарстваЄрмакова Людмила Миколаївнад/н000000
Член правлiння, директор з гiрничого виробництваДзеба Анатолiй Григоровичд/н10500.002102841050000
Член правлiння, директор з охорони працiМiлютiн Леонiд Вiкторовичд/н10500.002102841050000
Член правлiння, директор з капiтального будiвництваЛавренко Станiслав Васильовичд/н000000
Член правлiння, директор з якостiРусанова Вiкторiя Володимирiвнад/н000000
Член правлiння, в.о.першого заступника голови правлiння, директора технiчногоДем'яненко Олександр Вiкторовичд/н000000
Член правлiння, директор комерцiйнийКостенецький Iгор Вiкторовичд/н000000
Член правлiння, директор з економiкиГуков Сергй Вiкторовичд/н000000
Член правлiння, директор з маркетiнгуДудiна Валентина Миколаївнад/н10500.002102841050000
Головний бухгалтерКаптьонкова Галина Євгенiвнад/н10500.002102841050000
Член Наглядової радиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФiнФорт"23604396729000.1459972372900000
Голова Ревiзiйної комiсiїЛук'янова Неля Валерiївнад/н1005440.20136003100544000
Член Ревiзiйної комiсiїПлатонов Антон Вiкторовичд/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїСамарченко Нiна Митрофанiвнад/н13380.002679621338000
Член Ревiзiйної комiсiїДудник Тамара Володимирiвнад/н12910.002585491291000
Усього 180273 0.36103373 180273 0 0 0