АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 626283
3. Дата проведення державної реєстрації 16.03.1994
4. Територія (область)* Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 499324.53
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 1249
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.20 - ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБІВ

08.12 - ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ"

41.20 - БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ"

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Краматорське РУ ПАТ КБ Приватбанк
2) МФО банку 335548
3) Поточний рахунок 26001053610589
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Краматорське РУ ПАТ КБ Приватбанк
5) МФО банку 335548
6) Поточний рахунок 26001053610589