АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фірма у формі ТОВ «Крат-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23413650
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050, Україна, м.Київ, вул. Мельникова,будинок 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №0718, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 327/4, 28.07.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Операційне середовище Ми звертаємо Вашу увагу на те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії. Операційне середовище Ми звертаємо Вашу увагу на те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії.
Номер та дата договору на проведення аудиту 145, 29.09.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 29.09.2017 - 30.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 60000
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ" 04050 м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова, будинок 12, поточний рахунок N 26004054614904 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 331401, код ЄДРПОУ 23413650 , електронна адреса: krattaudit@gmail.com ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акціонерам та керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (далі Компанія), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2017 рік, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основа для думки із застереженням Компанія не визначила справедливу вартість основних засобів на дату переходу на складання фінансової звітності у форматі МСФЗ як доцільну собівартість об'єктів основних засобів. Переоцінка основних засобів у наступних звітних періодах також не проводилась. Із загальної первісної вартості основних засобів в Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 31.12.2017р. в сумі 268168 тис. грн. обліковуються об'єкти основних засобів загальною первісною вартістю 88350 тис. грн., які повністю амортизовані, не переоцінені, але продовжують використовуватись, тобто 33%. Станом на 01.01.2017р. із загальної первісної вартості основних засобів в сумі 256420 тис. грн. первісна вартість повністю амортизованих основних засобів склала 87006 тис. грн., або 34%. Приймаючи до уваги суттєвість основних засобів, які склали 31% від валюти балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2017р., ми вважаємо, що правильність їх оцінки може мати суттєвий вплив на фінансову звітність Компанії. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази вартості основних засобів, якби вони були переоцінені на дату переходу на складання фінансової звітності у форматі МСФЗ. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, викладеними в Кодексі етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтера (Кодекс РМСЕБ), застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Ключові питання аудиту Ми визначили, що за виключенням питання, викладеного в розділі "Основа для думки із застереженням", відсутні ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому звіті. Пояснювальний параграф Операційне середовище Ми звертаємо Вашу увагу на те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю , яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими , якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення в наслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - оцінюємо прийнятність застосованих облікованих політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими ,що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його користь для інтересів громадськості. Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ" Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: №0718 видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р.№98, дійсне до 24.09.2020р. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова, буд. 12 Телефон: 050-368-16-79 Директор АФ ТОВ "КРАТ-АУДИТ" Кратт О. М. Сертифікат аудитора серії А №002017 рішення Аудиторської палати України № 27 від 02.03.1995 року продовження строку дії до 02.03.2019р. рішення Аудиторської палати України №2832 від 30.12.2014р.
д/н
д/н
д/н