АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

113.06.2017Наглядова рада Товариства310365.000287060.000108.119Поставка глини.14.06.2017www.chok.pat.ua
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - Наглядова рада Товариства (Протокол 26 вiд 13.06.2017 р.). Предмет правочину - Контракт №PG-16/18, период - 9 июня 2017г.-31 мая 2018г., поставка глины, фирма BRADANO CO.Ltd. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 310365 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 287060 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 108,1 %.