АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

128.04.2017Загальні збори товариства450000.000287060.000156.762Постачання глини.03.05.2017www.chok.pat.ua
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 28.04.2017 р., загальнi збори товариства . Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - правочин мiж ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" та Bradano Co. LTD. Предмет правочину - постачання глини. Строки вчинення правочину - до 27.04.2018р. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - вiд 71765 тис.грн. до 450000,0 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 287060 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 156, 76170% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення - 47434427 iшт. ; 47058858 шт.; 33990113 шт.; 13068745 шт.
228.04.2017Загальні збори товариства106260.000287060.00037.017Постачання Товариством придбаних продукцiї та послуг та продукцiї та послуг власного виробництва, придбання енергоносiїв, сировини, обладнання, машин та механiзмiв.03.05.2017www.chok.pat.ua
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 28.04.2017 р., загальнi збори товариства . Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - значнi правочини з постачання Товариством придбаних продукцiї та послуг та продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв, сировини, обладнання, машин та механiзмiв, вартiсть кожного з яких складає вiд 71765 тис.грн. до 106260 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 287060 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 37, 01665% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення - 47434427 iшт. ; 47058858 шт.; 33990113 шт.; 13068745 шт.