АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 3970 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 30455 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 34425 X X
Опис Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi на суму погашення, яка, як очiкується, буде виплачена в процесi звичайної дiяльностi пiдприємства без дисконтування. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2017р. становить 19 616 тис.грн., яка пiдтвердилась результатами рiчної iнвентаризацiї (на 31.12.2017 р.) склад її слiдуючий: - Короткостроковi кредити банкiв (в нацiональнiй валютi) - 0,0 тис.грн.; - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3 154 тис.грн., - Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 3 413 тис.грн.; - з бюджетом - 3 970 тис.грн.; - зi страхування - 610 тис.грн; - з оплати працi - 2 245 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 6224 тис.грн. - Довгостроковi забов`зання та забезпечення 14 809 тис.грн. Усього зобов'язаннь 34 425 тис.грн.