АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 90251 96239 0 0 90251 96239
будівлі та споруди 56354 57024 0 0 56354 57024
машини та обладнання 20294 22060 0 0 20294 22060
транспортні засоби 10630 9173 0 0 10630 9173
земельні ділянки 1731 1731 0 0 1731 1731
інші 1242 6251 0 0 1242 6251
2. Невиробничого призначення: 1964 1907 0 0 1964 1907
будівлі та споруди 1921 1875 0 0 1921 1875
машини та обладнання 2 0 0 0 2 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 41 32 0 0 41 32
Усього 92215 98146 0 0 92215 98146
Опис : Облік основних засобів за звітний період здійснювався у відповідності до чинного законодавства та МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку вважається окремий об'єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші витрати, що безпосередньо відносяться до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи були розміщені. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів та інших необоротних активів не розраховується та з метою амортизації приймається її нульове значення. У статті "Основні засоби" Балансу крім саме основних засобів відображається вартість інших необоротних матеріальних активів і незавершених капітальних інвестицій. (Рахунки 10 "Основні засоби", 11 "Iнші необоротні матеріальні активи" та 15 "Капітальні інвестиції"). При передачі малоцінних та швидкозношуючих предметів в експлуатацію, облік яких ведеться на рахунку 112, нараховувався знос в розмірі 100 % від їх вартості та відображається на рахунку 132 "Знос інших необоротніх матеріальних активів". Залишкова вартість основних засобів публічного акціонерного товариства станом на 31.12.2017р. дорівнює 88975грн. (первісна вартість - 258997грн., знос - 170022грн.) Рух основних засобів за 2017 рік. --------------------------------------------------------------------- : : Первісна : Придбано, : Вибуло, : Первісна : : : вартість на : тис.грн. : тис.грн.: вартість на : : :31.12.2016р.,: (первісна : (первісна :31.12.2017р.,: : : тис.грн. : вартість) : вартість) : тис.грн. : :-------------------------------------------------------------------: :Будівлі та : : : : : :споруди : 111 492 : 2 194 : 547 : 113 139 : :-------------------------------------------------------------------: :Машини та : : : : : :обладнання : 100 956 : 4 648 : 36 : 105 568 : :-------------------------------------------------------------------: :Транспортні : : : : : :засоби : 32 783 : 308 : 13 : 33 078 : :-------------------------------------------------------------------: :Iнші основні : : : : : :засоби : 11 189 : 5 852 : 658 : 16 383 : :-------------------------------------------------------------------: : В С Ь О Г О : 256 420 : 13 002 : 1 254 : 268 168 : --------------------------------------------------------------------- На підприємстві амортизація основних засобів нараховується на протязі терміну їх використання. Норми та методи нарахування амортизації основних засобів проводяться прямолінейним методом нарахування амортизації згідно Податкового кодекса України. За звітний період амортизація склала 7054 тис.грн. За звітний період на підприємстві вибуло основних засобів за первісною вартістю на 1254 тис.грн.: - будинків, споруд та передавальних пристроїв - 547 тис.грн.; - машин та обладнання - 36 тис.грн. - інструментів, приладів та інвентаря - 656 тис.грн.; - транспортні засоби - 13 тис.грн.; - МНМА - 2 тис.грн. За звітній період на підприємство надійшло основних засобів первісною вартістю 13 002 тис.грн., в тому числі: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 7 713 тис.грн; - машини та обладнання - 4 648 тис.грн.; - транспортні засоби - 308 тис.грн.; - інструменти, прилади та інвентар - 79 тис.грн.; - комп'ютерна техніка - 63 тис. грн..; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 191 тис.грн. За звітній період підприємство придбало за грошові кошти необоротних активів на суму 7415 тис.грн., витрачено грошових коштів на капітальні ремонти основних засобів 4 920,0 тис.грн. На підприємстві немає безкоштовно отриманих основних засобів, також немає основних засобів, відносно яких існує обмеження володіння, користування та розпорядження. На підприємстві немає основних засобів, що передані в заставу. На підприємстві є основні засоби, які тимчасово не використовуються, залишкова вартість яких становить 2118,4 тис.грн. На підприємстві є основні засоби, що повністю амортизовані, але продовжують експлуатуватися. Первісна вартість таких основних засобів складає 88350 тис.грн. На підприємстві немає основних засобів, які вилучені з використання та експлуатації для продажу. На підприємстві немає основних засобів, що отримані за рахунок цільового фінансування. На підприємстві є основні засоби, шо передані в оперативну аренду первісною вартістю 621 тис.грн., в тому числі: - будинки та споруди - 420 тис.грн.; - машини та обладнання - 67 тис.грн.; - транспортні засоби - 73 тис.грн.; - багаторічні насадження - 4 тис.грн.; - інструменти, прилади та інвентар - 29 тис. грн.; - МНМА - 28 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2017р. за групами становить: -------------------------------------------------------------- : Найменування основних засобів :Власні основні засоби, : : : тис.грн. : : :------------------------: : : на початок : на кінець : : : періоду : періоду : :---------------------------------------------------------: :1.Виробничого призначення : 90 251 : 96 239 : : Будинки та споруди : 56 354 : 57 024 : :---------------------------------------------------------: : Машини та обладнання : 20 294 : 22 060 : :---------------------------------------------------------: :Транспортні засоби : 10 630 : 9 173 : :---------------------------------------------------------: :Iнші основні засоби : 2 973 : 7 982 : :---------------------------------------------------------: :2. Невиробничого призначення : 1 964 : 1 907 : : Будинки та споруди : 1 921 : 1 875 : :---------------------------------------------------------: :Машини та обладнання : 2 : - : :---------------------------------------------------------: :Транспортні засоби : - : - : :---------------------------------------------------------: :Iнші основні засоби : 41 : 32 : :---------------------------------------------------------: :В С Ь О Г О : 92 215 : 98 146 : ----------------------------------------------------------- Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2017р. склала: - виробничого призначення: - будівлі, споруди та передавальні пристрої - 47,3%; - машин та обладнання - 79,1%; - транспортні засоби - 72,3%; - інструменти, прилади та інвентар - 90,7%; - інші основні засоби - 13,04%. - невиробничого призначення: - будівлі та споруди - 66,5%; - машини та обладнання - 100%; - транспортні засоби - 100%; - інші основні засоби - 96,37%. Ступінь використання основних засобів на 31.12.2017 року склала: - виробничого призначення: - будівлі, споруди та передавальні пристрої - 49.3%; - машин та обладнання - 20,8%; - транспортні засоби - 27.8%; - невиробничого призначення: - будівлі та споруди - 18.9%; - машини та обладнання - 0.00%; - транспортні засоби - 0,00%. Взагалі основні засоби зношені на підприємстві на 63,4%. В цілому виробничі потужності підприємства на протязі звітного року були завантажені на 34.4%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 280255 254907
Статутний капітал (тис.грн.) 499 499
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 499 499
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(280255.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(499.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.