АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); У 1876 роцi почав працювати вогнетривкий завод Ф.I. Плєщєєва у с.Нiколаєвка-Грузька в однiй верстi вiд станцiї Часiв-Яр з рiчним обсягом 250 тис.шт. цегли. У 1890 роцi почав працювати вогнетривкий завод В.А. Плєщєєва з рiчним обсягом 750 тис. шт. цегли. У 1950 роцi вогнетривкi заводи Часiв-Яра об'єднанi в завод вогнетривких виробiв iм. Орджонiкiдзе. У 1959 роцi завод iм. Орджонiкiдзе та Рудоуправлiння об'єднанi в ЧасiвЯрський комбiнат вогнетривких виробiв. У 1993 роцi Часiвоярский вогнетривкий комбiнат був преобразований у вiдкрите акцiонерне товариство "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". В звітному році підприємство змінило назву на Публічне акціонерне товариство "Часівоярський вогнетривкий комбінат" з метою приведення Статуту товариства до вимог Закону про акціонерні товариства (державна реєстрація змін відбулася 19.04.2011 року).
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Керiвником пiдприємства є генеральний директор, якому пiдпорядкованi: - Директор з якостi; - Директор з капiтального будiвництва; - Директор з гiрничого виробництва; - Директор по вогнетривкого виробництва; - Директор комерцiйний; - Директор технiчний; - Директор з економiки; - Директор з охорони працi; - Директор з загальних питань; - Директор з пiдсобного господарства; - Директор з маркетингу; - Господарський вiддiл; - Вiддiл по надзвичайним ситуацiям та громадянському захисту населення; - 1 вiддiл. Директору з якостi пiдпорядкованi: - Вiддiл технiчного контролю; - Бюро по сертифiкацiї та стандартизацiї. Директору з капiтального будiвництва пiдпорядкованi: - Вiддiл капiтального будiвництва; - Дiльниця ремонтних робiт; - Дiльниця житлового-комунального господарства. Директору з гiрничого виробництва пiдпорядкованi: - Головний iнженер; - Геологiчна служба; - Виробничо-технiчний вiддiл; - Маркшейдерська служба; - Кар'єр "Пiвденно-Схiдний"; - Кар'єр "Пiвнiчний Формувальний"; - Кар'єр "Блок №9"; - Кар'єр "Блок-1"; - Дiльниця рекультивацiї; - Виробничо-конструкторський вiддiл; - Електромеханiчний цех №2; - Головний механiк; - Механiчна дiльниця електро-механiчного цеху №2; - Головний енергетик; - Електродiльниця електро-механiчного цеху №2. Директору з вогнетривкого виробництва пiдпорядкованi: - Виробничий вiддiл; цех №2; Цех №3; Цех №5 дільниця №1 дільниця №4 Директору комерцiйному пiдпорядкованi: - вiддiл матерiально-технiчного забезпечення; - Цех безрейкового транспорту; - Залiзничний цех; Директору технiчному пiдпорядкованi: - Технiчний вiддiл; - Теплотехнiчна лабораторiя; - Виробничо-конструкторський вiддiл; - Центральна лабораторiя метрологiї; - Центральна лабораторiя комбiната; - Вiддiл головного енергетика, якому пiдпорядкованi бюро по енергонадзору та енергозбереженю; Газова дiльниця; дiльниця зв'язку; енергоцех; - Вiддiл головного механiка, якому пiдпорядкований ремонтно-механiчний цех; - Вiддiл охорони навколишнього середовища, якому пiдпорядкована санiтарно-промислова лабораторiя; - Служба надзору за безпечним експлуатуванням будiвель та споруд; Директору з економiки пiдпорядкованi: - Плановий вiддiл; - Вiддiл органiзацiї працi та зарплати; - Фiнансовий вiддiл; - Головний бухгалтер, якому пiдпорядкована бухгалтерiя; - Юридичний вiддiл. Директору з загальних питань пiдпорядкованi: - Вiддiл кадрiв; - Вiддiл з пiдготовки кадрiв; - Побутовий комбiнат; - Редакцiя газети та радiомовлення; - Палац культури; - Клуб цеха №2; - Клуб цеха №4; - Дитячий оздоровчий центр "Часівоярець"; - Музей комбiнату; - Вiддiл робiтничого забезпечення, якому пiдпопрядкованi: Торгiвля; Громадське харчування; Кафе "Гурман" та кафетерiй. Директору по пiдсобному господарству пiдпопрядкованi; - Дiльниця з виробництва с/г продукцiї; - Дiльниця по вирощуванню великої рогатої худоби; - Овочева база. Директору з маркетингу пiдпорядкованi; - Вiддiл збуту; - Служба маркетингу; - Вiддiл iнформацiйних технологiй. Дільниця №1 продукцію не виробла. Цех №2 спецiалiзується по випуску: - Виробiв високовогнетривких карбiдкремнiєвих марки КК (чехли для термопар); - Виробів ульралегковагих. Дільниця №4 продукцію не виробла. Цехи №5 та №3 спецiалiзуються по випуску: - Виробiв вогнетривких шамотних загального призначення марок ША,ШБ; - Виробiв вогнетривких шамотних для кладки доменних печей марок ШПД-42;41;39; - Виробiв вогнетривких шамотних для футеровки сталерозливних ковшiв; - Виробiв вогнетривких шамотних для кладки повiтрянагрiвачей домених печей марки ШВ-28;37;42; - Виробiв легковагих теплоiзоляцiйних марки ШЛ-1,3 і ШЛ-1,0; - Виробiв для агрегатiв по вирбництву коксу; - Виробів вогнетривких шамотних для сифонного розливу сталі( центрові трубки) - Виробів вогнетривких шамотних стопорних для розливу сталі з ковша марки ШСП-32; - Виробів вогнетривких для агрегатів по виробництву коксу марки ШК-28; - Виробів вогнетривких шамотних для трубчатих рекуператорів марки ШБР; - Мертелю шамотного марки МШ-36,39,28; - Мертелю напiвкислого марки МП18; - Виробiв для обертових печей ШЦУ; - Виробiв для футеровки вагранок; - маса вогнетривка кварцеглиніста для виконання монолитної футеровки сталерозливальних ковшів; - порошки молоті шамоту та вогнетривкої глини; - виробів вогнетривких шамотних для футеровки чавуновозних ковшів; - виробів шамотних вогнетривких ШГЧ-3, ШКП, ШГЧ-1 Кар'єр "Пiвденно-Схiдний" добуває: - глину вогнетривку марок Ч-1; Ч-2; Ч-3; ЧПК-1; ЧП, ЧС; Кар'єр "Пiвнiчний Формувальний" добуває: - глину вогнетривку марок Ч-0, Ч-1; Ч-2; Ч-3; ЧПК-1; ЧП, ЧС; - пiсок будiвельноий та формувальний. Кар'єр "Блок №9" добуває: - глину вогнетривку марок Ч-0, Ч-1; Ч-2;Ч-3;ЧПК-1; Кар'єр "Блок-1" добуває: - глину вогнетривку марок Ч-1, Ч-2, ЧПК, ЧП, ЧС.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; 1. Чисельність персоналу ------------------------------------------------------------------- : : Фактично : : :--------------------: : :2016:2017: +/-: % : :-----------------------------------------------------------------: : Середньоблікова чисельність штатних : : : : : : працівників облікового складу, осіб :1265:1240: -25: 98,0: : у тому числі: : : : : : : персонал основної діяльності :1167:1149: -18: 98,5: : з них: робітники : 861: 847: -14: : : керівники : 159: 156: -3: : : фахівці : 140: 139: -1: : : службовці : 7: 7: : : : персонал неосновної діяльності : 98: 91: -7: 92,9: : у тому числі: : : : : : : сумісники : 5: 4: -1: : : працюючі за договорами : 6: 5: -1: : : Чисельність працівників, які працюють на : : : : : : умовах неповного робочого часу (дня,тижня) : : : : : ------------------------------------------------------------------- В 2017 році працювали по сумісництву: - керівник колективу вокального; - виконавець художньо-оформлювальних робіт Палацу культури; - пресувальник вогнетривких виробів; - водій автотранспортних засобів ; - єкономіст з матеріально- - технічного забезпечення ; - помічник машиніста тепловоза. за договорами: - проведення сільскогосподарських робіт- складання сіна і соломи в скирти для зберігання); - виконання повноважень Ревізійної комісії ; - виконання послуг по сопроводженню роботи програми "Акцент"; - огляд вантажопідіймальних механізмів; - послуги з приготування страв у кафе. 2. Продуктивність праці та середньомісячна заробіта плата ------------------------------------------------------------------ : : Фактично : : :---------------------: : : 2016 : 2017 : % : :----------------------------------------------------------------: : Продуктивність праці у діючих цінах, : : : : : грн. : 228098: 288034:126,3: : Продуктивність праці у порівняльних : : : : : цінах, ХII-15р., грн. : 219462: 242661:110,6: : Середньомісячна заробітна плата одного : : : : : працівника, грн. :3567,84:4781,29:134,0: : Середньомісячна заробітна плата ВПП, : : : : : грн. :3616,51:4840,47:133,8: ------------------------------------------------------------------ 3. Структура та виконання фонду оплати праці ------------------------------------------------------------------ : : Фактично, тис.грн. : : :-----------------------: : : 2016 : 2017 : +/- : :----------------------------------------------------------------: :Фонд оплати праці усього персоналу :54845,5:71852,4:17006,8: : у тому числі: : : : : : 1. Основна зарплата :38850,8:51180,0:12329,2: : 2. Додаткова зарплата :13397,6:17127,4: 3729,8: : у т.ч. премія за підсумками роботи : 291,2: 1393,2: 1102,0: : оплата відпусток : 4710,1: 5971,5: 1261,4: : грошова компенсація за : : : : : невикористану відпуску : 764,2: 346,5: -417,7: : індексація : 2817,7: 598,3:-2219,4: : 3. Інші заохочувальні та : : : : : компенсаційні виплати : 2597,1: 3545,0: 947,9: : у т.ч .суми одноразової допомоги на : : : : : оздоровлення при уході у відпустку : 1709,4: 2193,3: 483,9: : суми наданих соціальних пільг : : : : : працівникам підприємства (подарунки,: : : : : харчування, путівки,вугілля) : 196,3: 315,2: 118,9 : ------------------------------------------------------------------ Фонд оплати праці збільшився у зрівнянні з 2016р. на 17006,8тис. грн. у тому числі : " за рахунок зменшення втрат за рахунок переведення робітників на неповний робочій час та безоплатних відпусток - ФОП зріс на 459тис. грн. " за рахунок підвищення тарифних ставок та посадових окладів на 31,3% ( з 01.12. 2016р. на 10,3%, та з 01.02.2017р. на 19%) - ФОП зріс на 13407,7тис.грн.; " за рахунок доплати ло рівня мінімальної заробітної плати працівникам згідно Законодавства на суму 2033,2 тис. грн.; " за рахунок збільшення виплати премії кєривникам, фахівцям та службовцям згідно Положення та контракту - ФОП зріс на 1274,7тис. грн.; " за рахунок збільшення виплати одноразової премії до професійних свят ФОП зріс на 167,2тис.грн. Сума наданих підприємством соціальних пільг працівникам у 2017р. складає 315,2тис. грн. у тому числі: - дотація на харчування працівникам - 99,4тис.грн. - здешевлення вартості виданного працівникам побутового палива згідно колдоговору - 194,8 тис.грн. - подарунки до ювілейних свят - 21,0тис. грн. З 1січня 2017року наказом №10 від 04.01.2017г. по ПАТ збережені годинні тарифні ставки та посадові оклади, які були встановлені з 01.12.2016р. У продовж 2017року згідно наказу №10 від 04.01.2017р. по ПАТ "Про встановлєння розміру зарабітної плати робітника за виконану місячну норму праці не нижче розміра мінімальної заробітної плати" , згідно Законів України " Про внесення змін у деякі Законодавчі акти України №1774-VIII від 06.12.2016р та "Про Державний бюджет України на 2017р. № 1801-VII від 21.12.2016р. проводилася доплата до МЗП 3200грн. та до мінімальної годинной таріфної ставки 19,34грн. З 01.02.2017 року згідно наказу №159 від 22.02.2017р. по ПАТ " Про підвищення заробітної плати" 1розряд з нормальними умовами праці встановлений у розмірі 125% до прожиткового мінімуму працездатніх осіб у розмірі 1600 грн. відповідно до колективного договору з доплатою до МЗП 3200грн. та до мінімальної годинної тарифної ставки 19,34грн. 1. Дата підвищення 04.01.2017 р. 1.1. Встановлений розмір мінімальної зарплати згідно Закону, грн. - 1680 (З доплатою до МЗП 3200грн) 1.2. Встановлений розмір мінімальної зарплати на підприємстві, грн. - 1680 (З доплатою до МЗП 3200грн) 1.3. Встановлений розмір погодинної тарифної ставки 1 розряду з нормальними умовами праці згідно Закону, грн. - 10,06 (З доплатою до погодинної тарифної ставки 19,34грн.) 1.4. Встановлений розмір погодинної тарифної ставки 1 розряду з нормальними умовами праці на підприємстві, грн. - 10,06 (З доплатою до погодинної тарифної ставки 19,34грн.) 1.5. % підвищення зарплати - 2. Дата підвищення 01.02.2017 р. 2.1. Встановлений розмір мінімальної зарплати згідно Закону, грн. - 2000 (З доплатою до МЗП 3200грн) 2.2. Встановлений розмір мінімальної зарплати на підприємстві, грн. - 2150 (З доплатою до МЗП 3200грн) 2.3. Встановлений розмір погодинної тарифної ставки 1 розряду з нормальними умовами праці згідно Закону, грн. - 10,06 (З доплатою до погодинної тарифної ставки 19,34грн.) 2.4. Встановлений розмір погодинної тарифної ставки 1 розряду з нормальними умовами праці на підприємстві, грн. - 12,08 (З доплатою до погодинної тарифної ставки 19,34грн.) 2.5. % підвищення зарплати - 19,0% При підвищенні заробітної плати протягом року були збережені діючі міжгалузеві, міжкваліфікаційні та міжпосадові коефіцієнти згідно Галузевої угоди гірничо- металургійного комплексу України та коллективного договору ПАТ. У 2017 році при відділі підготовки кадрів відділу кадрів пройшли первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації на виробництві 712 працівників, з них: 1. Первинну професійну підготовку, перепідготовку - 184 працівника, з них: - первинна професійна підготовка - 9 працівників; - індивідуальної формою навчалися - 136 працівників; - курсовою формою - 30 працівників - з відривом від виробництва - 9 працівників; Первинна професійна підготовка, перепідготовка проводилась по 50 робітничим професіям. 2. Підвищення кваліфікації безпосередньо на виробництві пройшли 528 працівників, з них: - робочих - 304 працівника (в тому числі 28 працівників пройшли підвищення кваліфікації на виробничо-технічних курсах, 276 працівників на курсах цільового призначення); - керівників і спеціалістів - 224 працівника (в тому числі 87 працівників пройшли підвищення кваліфікації на виробництві, 137 працівників пройшли підвищення кваліфікації з відривом від виробництва в різних навчальних закладах України).
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" входить до асоцiацiї "Укрвогнетрив",яка знаходиться за адресою: м. Маріуполь, пр.Металургів,113/72. Асоцiацiя "Укрвогнетрив" представляє та захищає економiчнi та соцiальнi iнтереси учасникiв асоцiацiї. Забезпечує iнформацiєю про стан внутрiшнього та зовнiшнього ринку вогнетривiв,надає практичну та методичну допомогу з питань нормативно-технiчної стандартизацiї продукцiї, економiчного аналiзу господарського, податкового та бухгалтерського облiку. ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" може виносити на розгляд Ради асоцiацiї пропозицiї з питань, якi стосуються в галузi дiяльностi асоцiацiї.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; За звітний період емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Безперервна діяльність. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності. Керівництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанії продовжувати безперервну діяльність у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керівництво вважає, що принцип безперервності діяльності є належним для підготовки цієї фінансової звітності за МСФЗ. Використання оцінок, припущень і суджень. Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики. Інформація про основні судження при застосуванні облікової політики, які мають найбільший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності за МСФЗ. Функціональна валюта та валюта подання звітності. Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою Компанії та валютою, в якій подається ця фінансова звітність за МСФЗ. Уся фінансова інформація, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операції в іноземних валютах перераховуються у гривні за курсом обміну, встановленим на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах на звітну дату, перераховуються у гривні за курсом обміну, встановленим на цю дату. Курсові різниці, що виникають у результаті перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються за історичною вартістю, перераховуються у гривні за курсом обміну, встановленим на дату операції. Курси обміну основних валют до гривні, використані при підготовці фінансової звітності за МСФЗ, на 31 грудня 2017р. були такими: 1 долл. США = 28,07 грн. (31 грудня 2016р. 1 долл. США = 27,19 грн .); 1 євро = 33,495 (в 2015р. 1 євро = 28,422 в розрахунках не використовувалось); 1 рос.руб. = 0,487 грн. (31 грудня 2016р. 0,451 грн. ) Основні засоби. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу . Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші витрати, що безпосередньо відносяться до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи були розміщені. Якщо компоненти одиниці основних засобів мають різні строки корисного використання, такі компоненти обліковуються як окремі одиниці (значні компоненти) основних засобів. Прибутки та збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибутку або збитку на нетто-основі. Витрати на заміну компоненту одиниці основних засобів визнаються у складі балансової вартості цієї одиниці, якщо існує вірогідність отримання Компанією економічних вигод від цього компонента у майбутньому, та якщо його вартість може бути достовірно оцінена. При цьому відбувається припинення визнання балансової вартості заміненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних засобів визнаються у прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони були понесені. Знос. Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання активу. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активів не нараховується. Знос землі не нараховується. Оцінені строки корисного використання основних засобів у поточному та порівняльному періодах є такими: Строки корисного використання в роках Будівлі , споруди та передавальні пристрої від 10 Машини та обладнання від 5 Транспортні засоби від 5 Приладдя та інвентар від 4 Ліквідаційна вартість не встановлювалась. Методи нарахування зносу, строки корисного використання переглядаються на кінець кожного фінансового року і коригуються відповідним чином. Орендовані активи. Оренда, за умовами якої Компанія приймає практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням активами, класифікується як операційна оренда. При початковому визнанні орендований актив оцінюється за сумою, що дорівнює справедливій вартості, по якій, згідно акта приймання, Компанієй орендований актив був придбаний в оренду. Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, які були придбані , оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховується на вартість придбання активу . Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання нематеріальних активів починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатації, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Оцінені строки корисного використання нематеріальних активів складають: Строки корисного використання в роках Програмне забезпечення та інші від 2 У разі знецінення балансова вартість нематеріальних активів списується до найбільшої з: вартості, яка може бути отримана в результаті їх використання, або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.Запаси. Запаси відображаються за фактичною вартістю. При відпустці запасів у виробництво і іншому вибутті вони оцінюються за методом середньозваженої вартості. Собівартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини і матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників і інші прямі витрати, а також відповідну долю виробничих накладних витрат, і не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу запасів у ході звичайної діяльності за вирахуванням оцінених витрат на завершення виробництва та реалізацію. Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість - це фінансові активи з фіксованими платежами або з платежами, які можуть бути визначені, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активів здійснюється на дату їх виникнення за справедливою вартістю плюс будь-які витрати, що прямо відносяться на здійснення операцій. Дебіторська заборгованість включає торгову та іншу дебіторську заборгованість. Аванси видані. Аванси видані відображаються за початковою вартістю. Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує фінансові активи в наступні категорії: кредити, дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість представляють собою фінансову заборгованість, яка створюється Компанією шляхом надання грошей, товарів чи послуг безпосередньо боржникові. Кредити та дебіторська заборгованість в основному складаються з торгової та іншої дебіторської заборгованості. Вони включаються до складу поточних оборотних активів, за винятком тих, за якими термін погашення більше 12 місяців після звітної дати. Такі класифікуються як необоротні активи. Фінансових активів доступних для продажу Компанія не має. Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії включають грошові кошти та їх еквіваленти. Компанія має ряд інших фінансових інструментів, таких як дебіторська та кредиторська заборгованості, які виникають безпосередньо у своїй діяльності. Фінансові активи та зобов'язання Компанії під час первісного визнання оцінюються за їхньою справедливою вартістю плюс витрати, пов'язані з угодою. Найкращим підтвердженням справедливої вартості під час первісного визнання є ціна угоди. Прибуток або збиток враховується під час первісного визнання лише у тому випадку, коли між справедливою вартістю та ціною угоди виникає різниця, яка може бути підтверджена іншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогічним фінансовим інструментом або ж оцінюючим методом, у якому в якості вхідних змінних використовуються виключно фактичні данні ринків. Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання, фінансові зобов'язання і дебіторська заборгованість Компанії обліковуються за справедливою вартістю. Балансова вартість фінансових активів та зобов'язань з терміном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцій, передбачається бути їхньою справедливою вартістю. Справедлива вартість фінансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженні Компанії для аналогічних фінансових інструментів, якщо дисконтування має суттєвий вплив на формування фінансових результатів. Резерв під знецінення кредитів та дебіторської заборгованості створюється при наявності об'єктивних свідчень того, що Компанія не зможе зібрати всі належні суми у попередньо зазначені строки. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю передбачуваних майбутніх грошових потоків. Сума резерву відображається в звіті про сукупний прибуток. Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнавати фінансові активи коли (а) активи погашені або права на грошові потоки від активів, минули, або (б) Компанія передала фактично всі ризики і вигоди від володіння активами, або (в) Компанія не передала, ані зберегла фактично всі ризики і вигоди від володіння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості продати актив в повному обсязі непов'язаній третій стороні без додаткових обмежень на продаж. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки грошових коштів у касі та депозити на вимогу з первісними термінами виплати до трьох місяців. Банківські овердрафти, які виплачуються на вимогу і є складовою частиною управління грошовими коштами Компанії, включаються до складу грошових коштів та їх еквівалентів у звіті про рух грошових коштів. Податок на додану вартість ("ПДВ"). В Україні ПДВ стягується за двома ставками: 20% від продажів та імпорту товарів в межах країни, робіт та послуг і 0% від експорту товарів і надання робіт або послуг, які будуть використовуватися за межами України. Податкові зобов'язання з ПДВ платників податку дорівнює загальній сумі ПДВ зібраного протягом звітного періоду, і виникають на більш ранню дату - дату відвантаження товару клієнту або дату отримання оплати від замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залік своїх податкових зобов'язань з ПДВ у звітному періоді. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на більш ранню дату - дата оплати постачальнику або з дати отримання товарів. ПДВ, що відноситься до купівлі-продажу, відображаються в звіті про фінансовий стан на валовій основі та розкриваються окремо в якості активів та зобов'язань. При створені резерву під зниження вартості дебіторської заборгованості, збитки від знецінення відображаються на всю суму заборгованості, включаючи ПДВ. Кредити та інші фінансові зобов'язання. Кредити та інші фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат по угоді. Кредити та інші фінансові зобов'язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Капіталізацію витрат на позики Компанія не проводить. Векселі. Компанія не випускає довгострокових векселів та не приймає векселі від клієнтів (випущені клієнтами або третіми особами) в рахунок погашення дебіторської заборгованості. Торгова та інша кредиторська заборгованість. Заборгованість за основною діяльністю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договірних зобов'язань і оцінюються за справедливою вартістю. Аванси отримані. Аванси отримані враховуються за вартістю фактично отриманих коштів. Резерви майбутніх витрат і платежів. Резерви майбутніх витрат і платежів представляють собою зобов'язання нефінансового характеру з невизначеним терміном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанія внаслідок певної події в минулому має юридично обґрунтовані або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовірності буде потрібний відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, і величину зобов'язання можна оцінити в грошовому вираженні з достатнім ступенем надійності. Там, де існує цілий ряд подібних зобов'язань, вірогідність того, що відтік буде для розрахунку, визначаться шляхом розгляду класу зобов'язань у цілому. Резерв визнається навіть в тому випадку, якщо ймовірність відтоку ресурсів по відношенню до будь-якої позиції, включеної в той же клас зобов'язань,може бути невеликою. Резерви оцінюються за поточною вартістю очікуваних витрат, потрібних для погашення зобов'язання без використання ставки дисконтування до оподаткування, в зв'язку з її не суттєвістю. Збільшення резерву у зв'язку з часом визнається як процентні витрати. Умовні активи і зобов'язання. Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але розкриваються, коли надходження економічних вигод є ймовірним. Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, коли цілком імовірно, що відтік економічних ресурсів буде потрібен для погашення зобов'язання та сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. Умовні зобов'язання розкриваються, якщо імовірність відтоку ресурсів є малоймовірною. Податок на прибуток. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податки і визнаються у прибутку або збитку за рік, якщо тільки вони не повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу або капіталу у зв'язку з тим, що відносяться до операцій, що відбивається також у складі іншого сукупного доходу або капіталу в тому ж або в якомусь іншому звітному періоді. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або відшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попередні періоди. Оподатковувані прибутки або збитки розраховуються на підставі оцінки, якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій. Податки, відмінні від податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частині перенесеного на майбутні періоди податкового збитку і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Балансова величина відстроченого податку розраховується за податковими ставками, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду та застосування яких очікується в період сторнування тимчасових різниць або використання перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи можуть бути зараховані проти відстрочених податкових зобов'язань Компанії. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових різниць і перенесених на майбутні періоди податкових збитків визнаються лише в тому випадку, коли існує висока ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких відрахувань. Визнання виручки. Виручка від продажу товарів визнається на момент переходу ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на товари, зазвичай в момент відвантаження товарів. Якщо Компанія бере на себе обов'язок доставити товари до певного місця, виручка визнається на момент передачі товарів покупцеві в пункті призначення. Реалізація послуг визнається в тому обліковому періоді, в якому дані послуги були надані, виходячи зі ступеня завершеності конкретної операції, що оцінюється пропорційно частині фактично наданих послуг у загальному обсязі послуг, які повинні бути надані за договором. Виручка відображається за вирахуванням ПДВ і знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартістю винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню. Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої продукції включає в себе закупівельну ціну, транспортні витрати, комісії, пов'язані з забезпеченням угод та інші відповідні витрати. Виплати працівникам: Програма з визначеними внесками. Компанія здійснює обов'язковий єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду України щодо своїх співробітників. Внесок розраховується як відсоток від поточних нарахованих зарплат та відносяться на витрати по мірі їх виникнення. Виплати працівникам: Програма пенсійного забезпечення. Підприємство бере участь в загальнообов'язковій державній програмі пенсійного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсійне забезпечення для співробітників, що працюють на робочих місцях з небезпечними та важкими умовами праці. Зобов'язання визнається у звіті про фінансовий стан на основі програми пенсійного забезпечення, яке являє собою поточну вартість з визначеною виплатою на звітну дату, за вирахуванням поправки на невизнані актуарні прибутки або збитки та визнаною вартістю минулих послуг. Пенсійне зобов'язання розраховується актуарієм з використанням методу прогнозованої умовної одиниці. Поточна вартість пенсійного зобов'язання визначається шляхом дисконтування очікуваних майбутніх відтоків грошових коштів з використанням відсоткових ставок у розмірі поточної ринкової ставки довгострокових зобов'язань. Визнана вартість минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо зміни у пенсійному плані є умовними для працівників, що залишаються на певних умовах протягом певного періоду (період покриття). В цьому випадку, визнана вартість минулих послуг амортизується лінійним методом протягом періоду покриття. Фінансові доходи і витрати. Фінансові доходи включають в себе доходи від позитивних курсових різниць. Фінансові витрати включають витрати на погашення процентів за користування банківським кредитом та витрати від від'ємних курсових різниць.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент Вогнетривкі вироби використовуються для футеровки сталерозливних ковшів, кладки домених печей, кладки повітронагрівучів домених печей, для сифоного розливу сталі з ковша, для шиберних затворів сталерозливних ковшів, для трубчастих рекуператорів, футеровки обертових печей, для теплоізоляції теплових агрегатів. Максимальна виробнича потужність на рік - 191406,20 тон. Вогнетривкі матеріали використовуються для футеровки сталерозливних ковшів, кладки теплових агрегатів. Максимальна виробнича потужність - 39511,8 тон на рік. Глина вогнетривка використовується як сировина для виробництва вогнетривких виробів та виробництва керамічних виробів. Максимальна виробнича потужность - 550000 тон на рік. Піски формувальні використовуються для виробництва кварцеглинистої набивної маси та у ліварному виробництві. Максимальна виробнича потужність - 350000 тон на рік. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг. Вогнетривкі вироби: Зменьшиться попит на вироби для футеровки сталерозливних ковшів, та насадок регенераторів мартеновських печей. Вогнетривкі матеріали: збільшиться попит на мертель шамотний та кварцеглинисту суміш. Залежність від сезонних змін: Основним фактором сезонності продажі вогнетривкої продукції є ремонтні роботи, які проводяться в літній період та восени. Пікові періоди 2017 року: Вогнетриви: 3 квартал - 29,98%, молотими матеріалами: 2 квартал - 55,03%, Пісок: 4 квартал - 56,8%, Глина: 2 квартал - 34,23%, Основним фактором сезонності продажі піска та глини є закупівля в резерв на зимовий час. Порівняльні показники роботи підприємства за 2001-2017 р. Вогнетривкі вироби з молотими матеріалами: 168481 тн у 2001 р., 165136 тн у 2002 р., 175217 тн у 2003 р., 188423,55 тн у 2004 р., 192057,45 тн у 2005 р., 161418,3 тн у 2006р., 157763,19 тн у 2007р., 123025,95 тн у 2008 р. , 67804,04 тн у 2009 р., 74510,45тн у 2010р., 67101,05 тн у 2011 р., 66448,51 тн у 2012 р., 40103,58 тн у 2013 р., 37340,63 тн у 2014 р., 35523,74 тн у 2015 р., 24663,56 тн у 2016 р., 34082,00 тн у 2017 р . Вогнетривка глина: 442091 тн у 2001 р., 453446 тн у 2002 р., 283937 тн у 2003 р., 251589,09 тн у 2004 р., 199482,96 тн у 2005 р., 352814 тн у 2006р., 319291,21тн у 2007р., 348263,87 тн у 2008р. , 86403,10 тн у 2009р., 218 515,24 тн у 2010 р., 401066,62 тн у 2011р., 369907,32 тн у 2012 р., 207497,22 тн у 2013 р. 190052,99 тн у 2014 р., 247435,73 тн у 2015 р., 184395,31 тн у 2016 р., 187771,00 тн у 2017 р. Формувальний пісок: 257590 тн у 2001 р., 231206 тн у 2002 р., 272231 тн у 2003 р., 255882,22 тн у 2004 р., 241489,23 тн у 2005 р., 197930 тн у 2006р., 206033,53тн. у 2007р., 134095,54 тн у 2008 р., 93233,83 тн у 2009р., 120 209,50 тн у 2010 р., 103070 тн у 2011 р., 104512,69 тн у 2012 р., 78002,70 тн у 2013 р., 73 256,11 тн у 2014 р., 33003,64 тн у 2015 р., 30082,74 тн у 2016 р., 24957,00 тн у 2017 р. Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів Основні ринки/сегменти збуту: 1. Вогнетривкі вироби з обсягом продаж у 2017 році 138 823,29 тис. грн., тис.грн. Або 39,31%. 2. Неформовані вогнетриви з обсягом продаж у 2017 році 7 857,41 тис.грн. або 2,22%. 3. Пісок з обсягом продаж у 2017 році 4 515,75 тис.грн. або 1,28%. 4. Глина з обсягом у 2017 році 201 985,15 тис.грн. Або 57,19%. Продукція підприємства у 2017 році постачалась у наступні країни : Вогнетривкі вироби: Україна - 125184,38 тис. грн. Беларусь - 302,40 тис. грн. Грузія - 273,74 тис. грн. Росія - 13062,77 тис. грн. Вогнетривкі матеріали: Україна - 4449,63 тис. грн. Росія - 3407,78 тис. грн. Пісок: Україна - 4515,75 тис. грн. Глина: Україна - 3332,56 тис. грн. Росія - 26207,26 тис. грн. Італія - 137662,87 тис. грн. Іспанія - 34694,81 тис. грн. Туніс - 20514,37 тис. грн. Єгипет - 87,65 тис. грн. Всього на 201985,147 тис. грн. Канали збуту і методи продажу, які використовує емітент: Продаж продукції проводиться - через дистриб'юторів: Назва компанії Продукція, Доля закупок в загальному обсязі що закупається продаж вир-ва, % Кіпр Brodano Co.Ltd Глина 48,82 Москва Огнеупортрейдгруп ТОВ Вогнетриви, глина 12,08 - напряму покупцям - 39,5% Покупцям, в залежності від об'ємів закупки, надаються знижки до ціни та відстрочки платежів. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент Особливістю розвитку вогнетривкої галузі є те, що вогнетривкі технології та вироби повинні відповідати потребам технологій у металургійній галузі. Тому технології виробництва вогнетривів змінюються у тому разі, коли змінюється технологія у металургів. На даний момент існує тенденція зміни деяких технологій у металургійному виробництві (наприклад, технології розливу сталі), тому для забезпечення існування наших вогнетривких виробів у цих сегментах, нам потрібно теж поновлювати технології та товари. Рівень впровадження нових технологій низький. Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості і продукції (послуг) емітента Основними конкурентами ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" на українському ринку вогнетривких виробів є слідуючі підприємства: - Великоанадольский вогнетривкий комбінат; - Запорізький вогнетривкий завод; - Красногорівський вогнетривкий завод. Основними конкурентами у виробництві та постачанні вогнетривких матеріалів є слідуючі підприємства: - Великоанадольский вогнетривкий комбінат; - Красногорівський вогнетривкий завод. Основними конкурентами у виробництві глини та піску є наступні підприємства: - АТЗТ "Веско"; - АТ "Глини Донбасу"; - АТ "Дружківське РУ"; - ЗАТ "Мінерал"; - Старовіровське РУ.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; (в тис.грн.) ---------------------------- : Рік : Надійшло : Вибуло : :--------------------------: : 2013 : 5845 : 2251 : :--------------------------: : 2014 : 10788 : 479 : :--------------------------: : 2015 : 21301 : 1888 : :--------------------------: : 2016 : 18000 : 175 : :--------------------------: : 2017 : 13002 : 1254 : ---------------------------- ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" найближчим часом не планує значних інвестицій або придбання, пов'язані з господарською діяльністю. Виробничі запаси (в тис.грн.) ---------------------------- : Рік : Надійшло : Вибуло : :--------------------------: : 2013 : 78562,4 : 83521,5: :--------------------------: : 2014 : 65693,2 : 65039,3: :--------------------------: : 2015 : 104372,5 :101572,5: :--------------------------: : 2016 : 90831 : 97345 : :--------------------------: : 2017 : 119982.8 : 81363,2: ---------------------------- Готова продукція (в тис.грн.) ----------------------------- : Рік : Надійшло : Вибуло : :---------------------------: : 2013 : 129520,6 : 123124,5: :---------------------------: : 2014 : 127503 : 128793,5: :---------------------------: : 2015 : 182555,7: 186419,6: :---------------------------: : 2016 : 167928,9: 146479,3: :---------------------------: : 2017 : 207116,9: 196064,7: ----------------------------- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (в тис.грн.) ----------------------------- : Рік : Надійшло : Вибуло : :---------------------------: : 2013 : 197783,1 : 202718,9: :---------------------------: : 2014 : 236732,2 : 235746,8: :---------------------------: : 2015 : 402182,5: 380229,0: :---------------------------: : 2016 : 348504 : 340987,6 :---------------------------: : 2017 : 409550,6: 424355,3: -----------------------------
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; По договору №20/2016/2649 от 19.06.2016р. по 18.08.2018 р. з Пат "Запоріжсталь". Зміст: постачання вогнетривів, формувального піску. Відвантажено в 2017 р. на суму - 21 510 085,93 грн. ( без НДС) Підстава укладення та методика ціноутворення: заявка Покупця, ціни згідно Прайс- листа ПАТ " Часівоярський вогнетривкий комбінат" ( виробника)
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Облік основних засобів за звітний період здійснювався у відповідності до чинного законодавства та МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку вважається окремий об'єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші витрати, що безпосередньо відносяться до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи були розміщені. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів та інших необоротних активів не розраховується та з метою амортизації приймається її нульове значення. У статті "Основні засоби" Балансу крім саме основних засобів відображається вартість інших необоротних матеріальних активів і незавершених капітальних інвестицій. (Рахунки 10 "Основні засоби", 11 "Iнші необоротні матеріальні активи" та 15 "Капітальні інвестиції"). При передачі малоцінних та швидкозношуючих предметів в експлуатацію, облік яких ведеться на рахунку 112, нараховувався знос в розмірі 100 % від їх вартості та відображається на рахунку 132 "Знос інших необоротніх матеріальних активів". На підприємстві амортизація основних засобів нараховується на протязі терміну їх використання. Норми та методи нарахування амортизації основних засобів проводяться прямолінейним методом нарахування амортизації згідно Податкового кодекса України. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу . Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші витрати, що безпосередньо відносяться до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи були розміщені. Якщо компоненти одиниці основних засобів мають різні строки корисного використання, такі компоненти обліковуються як окремі одиниці (значні компоненти) основних засобів. Прибутки та збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибутку або збитку на нетто-основі. Витрати на заміну компоненту одиниці основних засобів визнаються у складі балансової вартості цієї одиниці, якщо існує вірогідність отримання Компанією економічних вигод від цього компонента у майбутньому, та якщо його вартість може бути достовірно оцінена. При цьому відбувається припинення визнання балансової вартості заміненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних засобів визнаються у прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони були понесені. Знос. Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання активу. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активів не нараховується. Знос землі не нараховується. Оцінені строки корисного використання основних засобів у поточному та порівняльному періодах є такими: Строки корисного використання в роках Будівлі , споруди та передавальні пристрої від 10 Машини та обладнання від 5 Транспортні засоби від 5 Приладдя та інвентар від 4 Ліквідаційна вартість не встановлювалась. Методи нарахування зносу, строки корисного використання переглядаються на кінець кожного фінансового року і коригуються відповідним чином. Орендовані активи. Оренда, за умовами якої Компанія приймає практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням активами, класифікується як операційна оренда. При початковому визнанні орендований актив оцінюється за сумою, що дорівнює справедливій вартості, по якій, згідно акта приймання, Компанією орендований актив був придбаний в оренду. На підприємстві немає безкоштовно отриманих основних засобів, також немає основних засобів, відносно яких існує обмеження володіння, користування та розпорядження. На підприємстві немає основних засобів, що передані в заставу. На підприємстві є основні засоби, які тимчасово не використовуються, залишкова вартість яких становить 2118,4 тис.грн. На підприємстві є основні засоби, що повністю амортизовані, але продовжують експлуатуватися. Первісна вартість таких основних засобів складає 88350 тис.грн. На підприємстві немає основних засобів, які вилучені з використання та експлуатації для продажу. На підприємстві немає основних засобів, що отримані за рахунок цільового фінансування. На підприємстві є основні засоби, шо передані в оперативну аренду первісною вартістю 621 тис.грн., в тому числі: - будинки та споруди - 420 тис.грн.; - машини та обладнання - 67 тис.грн.; - транспортні засоби - 73 тис.грн.; - багаторічні насадження - 4 тис.грн.; - інструменти, прилади та інвентар - 29 тис. грн.; - МНМА - 28 тис.грн. Зростання виробничих потужностей не очiкується. Мiсце знаходження основних засобiв знаходиться за адресою пiдприємства. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використання активiв пiдприємства, пов'язані з загальною екологічною сітуацією в Донбасі. З цим пов'язано, що на використання, утримання та поновлення активів підприємства треба більш значні грошові кошти, ніж у іншому регіоні України.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основні ризики 1.Загроза появи нових конкурентів з Китаю та Росії 2.Залежність від постачальників частки сировини (шамоту) 3.Зростання цін на енергетичні ресурси 4.Політична нестабільність, знаходження виробничих потужностей в зоні АТО. Заходи до зменшення ризиків 1.Виробництво продукції по конкурентним цінам. 2.Введення в дію потужностей по виробництву шамоту. 3.Впровадження заходів по енергозбереженню. 4.Участь представників підприємства в органах влади. Переваги підприємства при виробництві та постачанні вогнетривких матеріалів у порівнянні з конкурентами визначається в наступному: - Наявність частки власної сировини; - Висока якість продукції. Недоліки підприємства при виробництві та постачанні вогнетривких матеріалів у порівнянні з конкурентами визначаються у наступному: - Часткова залежність від постачальників сировини; - Невеликі об'єми та асортимент вогнетривких матеріалів. Перевага підприємства у виробництві глин та піску у порівнянні з конкурентами визначається у наступному: - Високі технічні параметри сировини, відправляємо на експорт; - Використання ефекту масштабу. Недоліки підприємства при виробництві глин та піску у порівнянні з конкурентами визначаються у наступному: - Малі об'єми підготовлених запасів; - Відсутність електричної тяги від станції Часів-Яр.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; В 2017 році підприємство сплатило штрафи (в тис.грн.) Штрафні санкції, усього 46,2 в т.ч. Штраф и пеня по уточненной декларации налог на землю за 2014-2016гг. (Калининский с/с) 12,0 Штраф за нарушение порядка использования средств ФСС 4,8 Штраф за несвоевременную оплату эл.энергии 0,9 Штраф за просрочку платежа ООО МА "Питерс" 28,5
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; СОпис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента. Структура капіталу Публічного акціонерного товариства у 2017 році становила: 89,1 % - власний капітал 6,2 % - зобов'язання (короткострокові) 4,7 % - зобов'язання (довгострокові) У 2017 році емісії акцій не було. Протягом 2017 року кредитами банку підприємство не користувалося На 01.01.2018р. заборгованості по кредитним зобов'язанням ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" не має. Статистика розміру робочого капіталу за три останні роки така: 2015р. -142 879 тис.грн. Перевищення оборотних активів над 2016р. -166 725 тис.грн. поточними зобов'язаннями свідчить про 2017р. -189 116 тис.грн. те, що товариство не тільки може виконати свої поточні зобов'язання, але і має кошти для інвестицій та розширення своєї діяльності. Коефіціент покриття (тобто відношення поточних активів до поточних зобов'язань) за три останні роки: 2015р. - 7,4 2016р. - 8,8 2017р. - 10,6 Коефіціент загальної ліквідності (відношення грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень до короткострокових зобов'язань): 2015р. - 2,7 Чим вище значення цього коефіцієнту, тим 2016р. - 3,24 більше імовірність погашення короткострокових 2017р. - 3,26 зобов'язань. На 1.01.2018р. на кожну гривню поточних зобов'язань товариство має 3 грн. 26 коп. Для визначення, яка частка поточних зобов'язань може бути виконана негайно використовують коефіцієнт абсолютної ліквідності: 2015р. - 0,76 Достатній рівень цього коефіцієнту 0,05 - 0,2, 2016р. - 0,764 так, як строки оплати зобов'язань не наступають 2017р. - 1,22 одночасно. Показники фінансових коефіцієнтів характеризують задовільну роботу товариства, спрямовану на ефективне використання активів балансу, власного капіталу, можливість виконати поточні зобов'язання.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; За 2017 рік укладені договори на 353 379,71 тис. грн., відвантажено продукції на 353 200,56 тис. грн., не виконано на 179,15 тис. грн. у тому числі: Вогнетриви: укладено договорів на 139 021,40 тис. грн., відвантажено на 138 842,25 тис.грн., не виконано на 179,15 тис.грн. Глина: укладено договорів на 201 985,15 тис.грн., відвантажено на 201 985,15 тис. грн. Неформовані матеріали: укладено договорів на 7 857,41тис. грн.,відвантажено на 7 857,41 тис.грн. Пісок: укладено договорів на 4 515,75 тис.грн., відвантажено на 4 515, 75 тис. грн.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Поліпшувати рівень виробництва, показники продукції, розширення номенклатури виробляємої продукції, поліпшення економічної ефективності виробництва.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Впровадженння у виробництво технологій та процесів, поліпшуючих рівень виробництва, показники продукції, розширюючих номенклатуру виробляємої продукції, поліпшуючих економічну ефективність виробництва. Стимулювання творчого вишукування, новаторських та іноваційних розробок, спрямованих на розвиток виробництва. ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" виробляє алюмосилікатні вогнетриви, молоті та неформовані вогнетривкі матеріали. Підприємство також має сировинну базу корисних копалин: працює три кар'єри по видобутку вогнетривкої глини, яка використовується для виготовлення вогнетривів та кераміки і один кар''єр по видобутку формувального піску, який використовується у ливарному виробництві. ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" одне з перших підприємств вогнетривкоє галузі, яке з 2002 року упровадило й застосовує систему якості в області проектування, розробка та виробництво вогнетривів, матеріалів, глин для вогнетривів й кераміки, формувальних пісків, відповідаючу вимогам ЕN ISO 9001 : 2008. Функціонування системи управління якостю підтверджується сертифікатом (регістраційний номер сертифіката ТІС 15 100 96204 ), що виданий 2015-02-27 підприємству органом по сертифікації TUY THYRINGeN e.Y. GmbH&Co.KG (м. Гановер), після проведення ресертифікаційного аудиту. Це вже шостий сертифікат на систему якості в історії підприємства. Він дійсний до 2018-02-28. Сертифікація системи управління якістю стала обов'язковою вимогою участі підприємства у різних тендерах, найважливішою вимогою, яка визначає можливість укладення міжнародниз контрактів, дозволяючи поширити ринки збуту, покращити економічний стан підприємства. На ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" безвідходне виробництво, Брак обпіку вогнетривких виробів використовується як сировина для виготовлення вогнетривів. Заходи, які матимуть найбільш суттєвий вплив на поліпшення економічного стану підприємства і будуть спрямовані на підтримку виробничих потужностей сировинної бази комбінату, є вскриття та розробка кар'єру на дільниці № Блок-1". Щодо научно- технічного розвитку підприємства на наступний рік планується: Реконструкція цехів комбінату по виробництву вогнетривів - концентрація виробництва і забезпечення вузької спеціалізації ділянок виробничих цехів.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ, стороною в яких виступає емітент, за звітний період не було.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Порівняльні показники роботи підприємства за 2001-2017р. Вогнетривкі вироби з молотими матеріалами: 168481 тн у 2001 р., 165136 тн у 2002 р., 175217 тн у 2003 р., 188423,55 тн у 2004 р., 192057,45 тн у 2005 р., 161418,3 тн у 2006р., 157763,19 тн у 2007р., 123025,95 тн у 2008 р. , 67804,04 тн у 2009 р., 74510,45тн у 2010р., 67101,05 тн у 2011 р., 66448,51 тн у 2012 р., 40103,58 тн у 2013 р., 37340,63 тн у 2014 р., 35523,74 тн у 2015 р., 24663,56 тн у 2016 р., 34082,00 тн у 2017 р . Вогнетривка глина: 442091 тн у 2001 р., 453446 тн у 2002 р., 283937 тн у 2003 р., 251589,09 тн у 2004 р., 199482,96 тн у 2005 р., 352814 тн у 2006р., 319291,21тн у 2007р., 348263,87 тн у 2008р. , 86403,10 тн у 2009р., 218 515,24 тн у 2010 р., 401066,62 тн у 2011р., 369907,32 тн у 2012 р., 207497,22 тн у 2013 р. 190052,99 тн у 2014 р., 247435,73 тн у 2015 р., 184395,31 тн у 2016 р., 187771,00 тн у 2017 р. Формувальний пісок: 257590 тн у 2001 р., 231206 тн у 2002 р., 272231 тн у 2003 р., 255882,22 тн у 2004 р., 241489,23 тн у 2005 р., 197930 тн у 2006р., 206033,53тн. у 2007р., 134095,54 тн у 2008 р., 93233,83 тн у 2009р., 120 209,50 тн у 2010 р., 103070 тн у 2011 р., 104512,69 тн у 2012 р., 78002,70 тн у 2013 р., 73 256,11 тн у 2014 р., 33003,64 тн у 2015 р., 30082,74 тн у 2016 р., 24957,00 тн у 2017 р. Основні ризики 1.Загроза появи нових конкурентів з Китаю та Росії 2.Залежність від постачальників частки сировини (шамоту) 3.Зростання цін на енергетичні ресурси 4.Політична нестабільність, знаходження виробничих потужностей в зоні АТО. Заходи до зменшення ризиків 1.Виробництво продукції по конкурентним цінам. 2.Введення в дію потужностей по виробництву шамоту. 3.Впровадження заходів по енергозбереженню. 4.Участь представників підприємства в органах влади. Переваги підприємства при виробництві та постачанні вогнетривких виробів у порівнянні з конкурентами визначаються у наступному: - Використання ефекту масштабу. - Наявність частки власної сировини. - Наявність власного гірського виробництва по добуванню сировини. - Висока якість продукції. - Спеціалізоване виробництво вогнетривів для доменних печей. - Відносно низькі ціни на основні види вогнетривів. Недоліки підприємства при виробництві та постачанні вогнетривких виробів у порівнянні з конкурентами визначаються у наступному: - Моральний та фізичний знос основних фондів. - Застарілі технології. - Велика залежність від поставок високоякісного каоліна, глинозему і карбіду кремнію. - Відсутність електричної тяги від станції Часів-Яр. Переваги підприємства при виробництві та постачанні вогнетривких матеріалів у порівнянні з конкурентами визначається в наступному: - Наявність частки власної сировини; - Висока якість продукції. Недоліки підприємства при виробництві та постачанні вогнетривких матеріалів у порівнянні з конкурентами визначаються у наступному: - Часткова залежність від постачальників сировини; - Невеликі об'єми та асортимент вогнетривких матеріалів. Перевага підприємства у виробництві глин та піску у порівнянні з конкурентами визначається у наступному: - Високі технічні параметри сировини, відправляємо на експорт; - Використання ефекту масштабу. Недоліки підприємства при виробництві глин та піску у порівнянні з конкурентами визначаються у наступному: - Малі об'єми підготовлених запасів; - Відсутність електричної тяги від станції Часів-Яр.