АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння - генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бречко Володимир Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00191773
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м. Часiв-Яр, вул. Центральна, 1
5. Міжміський код, телефон та факс (06274) 7-29-66, (062) 206-79-52
6. Електронна поштова адреса office@chok.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 71, бюлетень "Вiдомостi НКФПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.04.2018

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://chok.pat.ua/emitents/reports/year/2017

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2018

(дата)