АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi Фiнансова звiтнiсть та Висновок незалежних аудиторiв 31 грудня 2016р. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА Акцiонерам ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" Ми пiдготували окрему фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2016г., яка достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" на кiнець звiтного перiоду, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: - вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне застосування; - прийняття суджень та оцiнок, якi є об'рунтованими та зваженими; - iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь-яких iстотних вiдхилень вiд них та надання пояснень у фiнансовiй звiтностi; - розкриття iнформацiї про облiкову полiтику у формi, що забезпечить доречнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї; - оцiнку здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за: - розробку, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ", ведення облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди пiдприємства, а також надати з об'рунтованою точнiстю у будь-який час iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" i забезпечила б вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; - ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України; - застосування усiх можливих виправданих заходiв щодо збереження активiв ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"; - виявлення та запобiгання випадкам зловживань та iнших порушень. Керiвництво Пiдприємства вважає, що при пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi, наведеної на 35 сторiнках, Пiдприємство послiдовно застосовувало вiдповiдну облiкову полiтику, пiдкрiплювало її обгрунтованими та обачними оцiнками i розрахунками та забезпечило дотримання вiдповiдних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Т.в.о.Голови правлiння-генерального дипектора ПАТ "ЧВК" Бречко В.В. ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН примiтка 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 АКТИВИ Довгостроковi активи Основнi засоби (залишкова вартiсть) 9 92215 80071 66281 Нематерiальнi активи 10 0 0 Довгостроковi бiологiчнi активи 2014 2276 2973 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 11 171 131 165 Вiдстроченi податковi активи 29 4469 2509 2366 Усього довгострокових активiв 98869 84987 71785 Поточнi активи Запаси 12 27484 33998 28645 Поточнi бiологiчнi активи 3398 2149 2931 Незавершене виробництво 10080 9387 10569 Готова продукцiя 80885 61283 61488 Товари 111 273 243 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 14 40279 31636 18844 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: -з бюджетом 14 4796 6336 5135 -за виданими авансами 13 1093 1288 2657 -iнша поточна дебiторська заборгованiсть 14 1890 1097 965 Грошовi кошти та їх еквiваленти 15 16406 17188 7126 Iншi оборотнi активи 14 1769 624 5 Усього поточних активiв 188191 165259 138608 УСЬОГО АКТИВIВ 287060 250246 210393 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал 16 499 499 499 Нерозподiлений прибуток 254408 214960 180712 УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ 254907 215459 181211 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ Забезпечення виплат персоналу 19 10159 12066 10643 Iншi забезпечення 19 528 341 914 УСЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ 10687 12407 11557 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Поточнi зобов'язання Кредити та позики Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21 8681 1978 1893 Поточнi зобов'язання за розрахунками: -аванси отриманi 20 1320 732 8196 -з бюджетом 22 4056 10656 3564 -зi страхування 21 477 835 803 -з оплати працi 21 1786 1777 1607 Поточнi забезпечення 4642 6016 1177 Iншi поточнi зобовязання 21 504 386 385 Усього поточних зобов'язань 21466 22380 17625 УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 287060 250246 210393 Т.в.о.Голови правлiння-генерального дипектора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Бречко В.В. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК у тисячах гривень Примiтка 2016 2015 Доходи вiд основної дiяльностi 23 324582 374269 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 24 (159939) (189020) Валовий прибуток 164643 185249 Iншi операцiйнi доходи 27 5769 23734 Витрати на реалiзацiю i доставку 25 (69527) (79540) Адмiнiстративнi витрати 26 (40341) (33648) Iншi операцiйнi витрати 27 (13786) (39495) Прибуток вiд операцiйної дiяльностi 46758 56300 Фiнансовi доходи 28 912 83 Iншi доходи 27 1 17 Фiнансовi витрати 28 (2593) (1307) Iншi витрати 27 (1495) (1783) Прибуток до оподаткування 43583 53310 Податок на прибуток 29 (5485) (11553) Чистий прибуток i загальна сума сукупного прибутку 38098 41757 Т.в.о.Голови правлiння-генерального дипектора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Бречко В.В. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ Т.в.о.Голови правлiння-генерального дипектора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Бречко В.В. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА 2016 рiк Статутний Капiтал в дооцiнках Нерозподiлений Усього власний капiтал капiтал прибуток Сальдо на 1 сiчня 2016р. 499 214960 215459 Усього сукупного прибутку (збитку) 38098 38098 Дооцiнка необоротних активiв Дооцiнка фiнансових iнструментiв Iншi змiни в капiталi 1350 1350 Сальдо на 31 грудня 2016р. 499 254408 254907 Т.в.о.Голови правлiння-генерального дипектора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Бречко В.В. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗМIСТ 1. Органiзацiйна структура 8 2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi 8 3. .Основнi положення облiкової полiтики 8 4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики 12 5. Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй 13 6.Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу: 16 7. Iнформацiя за сегментами 18 8. Операцiї iз зв'язаними сторонами 18 9.Основнi засоби ( рядки 1010-1012 Балансу) 20 10. Нематерiальнi активи ( рядки 1000-1001 Балансу) 21 12.Запаси ( рядок 1100, 1110 Балансу) 22 13. Аванси виданi ( рядок 1130 Балансу) 22 14. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть ( рядки Балансу 1125, 1135, 1155, 1190) 22 15. Грошовi кошти та їх еквiваленти ( рядки 1165-1167 Балансу) 24 16. Статутний капiтал 24 17. Iншi забезпечення ( рядок 1520 Балансу) 25 18. Векселi виданi. 25 19. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання 25 20. Аванси отриманi ( рядок 1635 балансу) 26 21. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть ( рядки 1615,1625,1630,1660,1690 Балансу) 26 22. Податки до сплати, крiм податку на прибуток 27 23. Доходи вiд основної дiяльностi ( рядок 2000 Ф. № 2) 27 24. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( рядок 2050 Ф.№ 2) 28 25. Витрати на реалiзацiю i доставку ( рядок 2150 ф.№2) 28 26. Адмiнiстративнi витрати 28 27. Iншi операцiйнi доходи та витрати ( Рядки 2120, 2180 ф.№ 2) 28 28. Фiнансовi доходи та витрати ( рядок 2220, 2250 Ф.№ 2) 29 29. Податок на прибуток 30 30. Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик 30 31. Управлiння фiнансовими ризиками 32 32. Управлiння капiталом 33 33. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 34 34. Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки 34 35. Подiї пiсля звiтної дати 35 1. Органiзацiйна структура Компанiя була зареєстрована i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя є публiчним акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв в рамках належних їм акцiй та була заснована в вiдповiдностi з законодавством України. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", скорочена назва ПАТ "ЧВК" не має безпосередньої материнської компанiї . Дата реєстрацiї 16.03.1994 р. Країна реєстрацiї: Україна. Пов'язаними особами Компанiї є ТОВ ТВК "ДРЕВКО", ПАТ "Запорiжсталь",ТОВ "Фiнфорт", ПАТ "Промтелеком", ТОВ "Вогнетрив-сервiс". Основними видами дiяльностi Компанiї є Виробництво вогнетривких виробiв (Код за КВЕД - 2010 23.20); Добування пiску, гравiю, глин i каолiну (Код за КВЕД - 2010 08.12). Основнi виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м.Часiв Яр Донецької областi. Юридична адреса ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат": вул. Комсомольська,1 м. Часiв Яр, Донецька область Електронна пошта:yurist@chok.ua , сайт: http//chok.ua 2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi Економiка України в 2016 роцi вперше за останнi два роки припинила стрiмке падiння i продемонструвала незначне зростання, проте перспектива її вiдновлення залишається не визначеною. Пiсля змiни влади в Українi в 2014 роцi економiка почала стрiмке падiння, порiвняне лише з 1990-ми роками i кризою 2009 року. За пiдсумками 2014 року падiння ВВП склало 7%, а в 2015 - ще 10%. У 2015 iнфляцiя склала бiльше 40%, а нацiональна валюта за три роки подешевшала бiльш нiж в три рази. За цей час в країнi тричi змiнювався склад Кабмiну i двiчi - прем'єр. У 2016 роцi макроекономiчнi показники України вперше з 2014 року продемонстрували позитивну динамiку. За даними Нацбанку, в трьох кварталах було зафiксовано зростання ВВП - вiд 0,1% до 1,6%, загальний прогноз регулятора на поточний рiк становить 1,1% зростання проти 9,9% падiння роком ранiше. Iнфляцiя з початку року сповiльнилася i склала 12%. Виробництво в ключових галузях припинило падати i почало вiдновлюватися, перш за все, за рахунок промисловостi, сiльського господарства i металургiї. Згiдно зi статистикою, за 10 мiсяцiв 2016 року в економiку України надiйшло 3,1 мiльярди доларiв США прямих iноземних iнвестицiй, що на 41% бiльше, нiж у 2015 роцi, з них 2,2 мiльярди доларiв США надiйшли в країну в результатi докапiталiзацiї банкiв акцiонерами. Для залучення iнвестицiй i стимулювання бiзнесу Нацiональний банк в 2016 роцi продовжив активно згортати введенi в 2014 роцi валютнi обмеження i пом'якшувати монетарну полiтику. За рiк нацiональна валюта подешевшала з 24 грн/дол.США до 27 грн/дол.США. У критичних ситуацiях НБУ виходив на мiжбанк з iнтервенцiями i не давав опуститися курсу нижче допустимого регулятором рiвня. Український Уряд i мiжнароднi органiзацiї прогнозують, що така динамiка збережеться в 2017 роцi. За оцiнками Нацбанку, зростання ВВП до кiнця наступного року складе 2,5%, iнфляцiя буде не бiльше 8,1%. У 2016 роцi в кiлька етапiв пройшло пiдвищення мiнiмальних зарплат, пенсiй i прожиткового мiнiмуму. До кiнця року мiнiмальна мiсячна зарплата в країнi склала 1,6 тисячi гривень (близько 62 доларiв США), пенсiя - 1,247 тисячi гривень (близько 49 доларiв США). Прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць становить 1,544 тисячi гривень (понад 60 доларiв США). Парламент затвердив держбюджет на 2017 рiк, який передбачає збiльшення мiнiмальної зарплати в два рази - до 3,2 тисячi гривень (близько 125 доларiв США). Експерти позитивно оцiнюють пiдсумки 2016 року, але вважають, що в наступному роцi наша країна повинна багато зробити для прискорення темпiв економiчного вiдновлення. Аналiтики одностайно називають можливе зростання вiдновлювальним, в той час як для реального економiчного пiдйому нашiй країнi необхiднi будуть iнвестицiї, а вони не можливi без проведення судової реформи, без успiшної приватизацiї i посилення захисту прав iнвесторiв. Таким чином, в наступному роцi перспективи економiки нашої країни будуть як i ранiше багато в чому визначати не економiчнi, а полiтичнi чинники. Остаточний результат та наслiдки полiтичної та економiчної кризи вкрай складно передбачити, однак вони можуть чинити подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Компанiї. Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Пiдприємства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан може бути суттєвим. 3. Основнi положення облiкової полiтики Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Компанiя пiдготувала повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ на 31.12.2016 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату, така фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з МСФЗ, якi є чинними на зазначену дату. Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ. Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Курси обмiну основних валют до гривнi, використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, на 31 грудня 2016р. були такими: 1 долл. США = 27,19 грн. (31 грудня 2015р. 1 долл. США = 24,001 грн .); 1 євро = 28,422 (в 2015р. 1 євро = 26,223 в розрахунках не використовувалось); 1 рос.руб. = 0,451 грн. (31 грудня 2015р. 0,329 грн. ) Основнi засоби. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу . Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi. Витрати на замiну компоненту одиницi основних засобiв визнаються у складi балансової вартостi цiєї одиницi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю економiчних вигод вiд цього компонента у майбутньому, та якщо його вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому вiдбувається припинення визнання балансової вартостi замiненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в якому вони були понесенi. Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активiв не нараховується. Знос землi не нараховується. Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими: Строки корисного використання в роках Будiвлi , споруди та передавальнi пристрої вiд 10 Машини та обладнання вiд 5 Транспортнi засоби вiд 5 Приладдя та iнвентар вiд 4 Лiквiдацiйна вартiсть не встановлювалась. Методи нарахування зносу, строки корисного використання переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином. Орендованi активи. Оренда, за умовами якої Компанiя приймає практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкується як операцiйна оренда. При початковому визнаннi орендований актив оцiнюється за сумою, що дорiвнює справедливiй вартостi, по якiй, згiдно акта приймання, Компанiєй орендований актив був придбаний в оренду. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi , оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу . Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв складають: Строки корисного використання в роках Програмне забезпечення та iншi вiд 2 У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Запаси. Запаси вiдображаються за фактичною вартiстю. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi вони оцiнюються за методом середньозваженої вартостi. Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат, i не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю. Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи. Фiнансових активiв доступних для продажу Компанiя не має. Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у своїй дiяльностi. Фiнансовi активи та зобов'язання Компанiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов'язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв. Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов'язання i дебiторська заборгованiсть Компанiї облiковуються за справедливою вартiстю. Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Компанiї для аналогiчних фiнансових iнструментiв, якщо дисконтування має суттєвий вплив на формування фiнансових результатiв. Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при наявностi об'єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток. Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або (б) Компанiя передала фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або (в) Компанiя не передала, анi зберегла фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов'язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та депозити на вимогу з первiсними термiнами виплати до трьох мiсяцiв. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Компанiї, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв. Податок на додану вартiсть ("ПДВ"). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов'язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату - дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових зобов'язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату - дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та зобов'язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Капiталiзацiю витрат на позики Компанiя не проводить. Векселi. Компанiя не випускає довгострокових векселiв та не приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов'язань i оцiнюються за справедливою вартiстю. Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанiя внаслiдок певної подiї в минулому має юридично об'рунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначаться шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою. Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов'язання без використання ставки дисконтування до оподаткування, в зв'язку з її не суттєвiстю. Збiльшення резерву у зв'язку з часом визнається як процентнi витрати. Умовнi активи i зобов'язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов'язання та сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов'язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною. Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Компанiї. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань. Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Компанiя бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення. Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню. Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати. Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Компанiя здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних нарахованих зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Пiдприємство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та важкими умовами працi. Зобов'язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. Пенсiйне зобов'язання розраховується актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов'язання визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з використанням вiдсоткових ставок у розмiрi поточної ринкової ставки довгострокових зобов'язань. Визнана вартiсть минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо змiни у пенсiйному планi є умовними для працiвникiв, що залишаються на певних умовах протягом певного перiоду (перiод покриття). В цьому випадку, визнана вартiсть минулих послуг амортизується лiнiйним методом протягом перiоду покриття. Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд позитивних курсових рiзниць. Фiнансовi витрати включають витрати на погашення процентiв за користування банкiвським кредитом та витрати вiд вiд'ємних курсових рiзниць. 4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики Пiдготовка фiнансової звiтностi Пiдприємства згiдно МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити певнi припущення та оцiнки, якi впливають на звiтнi суми активiв та зобов'язань, доходiв, витрат та умовних зобов'язань. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення строкiв експлуатацiї основних засобiв, методiв амортизацiї, оцiнки запасiв, визнання та вимiру забезпечень, погашення майбутнiх податкових вигiд. Пiдприємство робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов'язань, що будуть визнанi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i 'рунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: Знецiнення основних засобiв. Пiдприємство зобов'язано виконувати тести на знецiнення своїх _грошових фiнансових одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi. Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Пiдприємству необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання. Пiдприємство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i тяжкими умовами працi. За вимогами законодавства України Пiдприємство зобов'язано частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Пiдприємством щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку. Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися об'рунтованими в даних обставинах. Вiдсотковi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов'язань. Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов'язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Пiдприємства вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв. Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Пiдприємство укладає угоди з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводились операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй не має активного ринку. Фiнансовi iнструменти визнаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Пiдставою для судження використовуються цiни на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами, а також аналiз ефективної вiдсоткової ставки. . 5. Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховувало вплив наступних нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi були випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi вступили в дiю та вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2016 року: 5.1. Змiни в облiку активiв i зобов'язань, пов'язаних з тарифним регулюванням МСФЗ (IFRS) 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання": дата випуску - сiчень 2014р., застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016р. Цей стандарт встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. Сфера дiї МСФЗ (IFRS) 14 охоплює тiльки компанiї, якi: o вперше застосовують МСФЗ; o здiйснюють дiяльнiсть, що пiдлягає тарифному регулюванню; o визнають суми, якi у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до ранiше застосованих загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку, квалiфiкуються як залишкiв за рахунками вiдкладених тарифних рiзниць. В разi застосування МСФЗ (IFRS) 14 компанiї слiд окремо враховувати активи i зобов'язання на "Рахунках вiдкладених тарифних рiзниць". При цьому "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць", а також вiдповiдний вплив на прибутки або збитки вiдображають окремо вiд iнших рядкiв фiнансової звiтностi. В частинi розкриття встановлено вимогу про розкриття iнформацiї про характер регулювання тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунки, а також про ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв. Крiм того, при розкриттi iнформацiї у фiнансовiй звiтностi для кожного "Рахунку вiдкладених тарифних рiзниць" потрiбно розкриття основи початкового i подальшого визнання i оцiнки, включаючи iнформацiю про знецiнення. Для кожного виду дiяльностi, пов'язаної з тарифним регулюванням, по кожному класу залишкiв по "Рахунках вiдкладених тарифних рiзниць" потрiбно розкрити: o узгодження балансової вартостi на початок i кiнець перiоду; o норму прибутковостi або ставку дисконтування; o перiоди, що залишилися, протягом яких компанiя очiкує вiдшкодувати (або амортизувати) балансову вартiсть кожного класу дебетових залишкiв за рахунком вiдкладених тарифних рiзниць або вiдновити кожен клас кредитових залишкiв за рахунком вiдкладених тарифних рiзниць. 5.2. Роз'яснення порядку облiку при перекласифiкацiї активiв згiдно МСФЗ (IFRS) 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" До МСФЗ (IFRS) 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" були внесенi поправки, якi роз'яснюють, що перекласифiкацiя активу (або лiквiдацiйної групи) з категорiї "призначенi для продажу" в категорiю "призначенi для розподiлу власникам" або навпаки, не змiнює сутi початкових планiв на вибуття. Вiдповiдно, компанiї можуть застосовувати всi вимоги (за класифiкацiєю, поданням i оцiнцi) стандарту, доречнi для категорiї "призначенi для продажу". Наприклад, якщо актив бiльш не пiдпадає пiд класифiкацiю "призначенi для розподiлу власникам", то до нього слiд застосовувати вимоги МСФЗ (IFRS) 5 для активiв, якi бiльш не пiдпадають пiд класифiкацiю "призначенi для продажу". Поправка застосовується перспективно вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", тобто компанiя може: o застосовувати нову облiкову полiтику до операцiй, iнших подiй та умов, якi мали мiсце пiсля дати, на яку полiтика змiнилася (з 01.01.2016); o визнавати вплив змiни в облiкових оцiнках в поточному i майбутнiх перiодах, порушених змiною (тобто не зачiпаючи попереднiх перiодiв). 5.3. Роз'яснення в облiку права на подальшу участь До МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" були внесенi поправки, що роз'яснюють обставини, при яких компанiя зберiгає за собою право на обслуговування переданого фiнансового активу (подальша участь). Прийнятi роз'яснення необхiднi при врахуваннi вимог припинення визнання МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" i МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти". Подальша участь має мiсце, коли компанiя продовжує обслуговування переданого фiнансового активу i зберiгає в довгостроковiй перспективi зацiкавленiсть у фiнансових результатах, якi можна отримати вiд нього. Подальша участь у фiнансових активах має мiсце у випадках, коли винагорода компанiї, яка передала фiнансовий актив: o є змiнною i залежить вiд суми надходження грошових потокiв за переданим фiнансовим активом; o чи є фiксованою, але не сплачується в повному обсязi, якщо у переданого активу поганi фiнансовi результати. Поправку застосовують ретроспективно вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", за винятком перiодiв, що починаються з рiчного перiоду, в якому компанiя використовувала її вперше. Вiдповiдна поправка була внесена в МСФЗ (IFRS) 1 для компанiй, якi вперше застосовують МСФЗ. Таким чином, у компанiй не виникає необхiдностi визначати справедливу вартiсть обслуговування в попереднiх перiодах. 5.4. Поправки в МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам" Поправки, внесенi до МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам", стосуються актуарних припущень по ставцi дисконтування i роз'яснюють, що високоякiснi корпоративнi облiгацiї, якi використовуються для визначення ставки дисконтування (значення якої потрiбно для облiку винагороди працiвникам), повиннi бути вираженi в тiй же валютi , що i майбутня виплата працiвникам. При вiдсутностi в будь-якiй юрисдикцiї досить розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй в певнiй валютi слiд використовувати ринкову прибутковiсть (на кiнець звiтного перiоду) державних облiгацiй, виражених в данiй валютi. Поправки застосовують ретроспективно (вiдповiдно до МСБО (IAS) 8) з початку самого раннього порiвняльного перiоду, представленого в першiй фiнансової звiтностi, в якiй компанiя використовувала дану поправку. 5.5. Змiни в методi часткової участi в окремих фiнансових звiтах Поправки в МСБО (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" були викликанi запитами зацiкавлених сторiн з тих країн, де єдиною вiдмiннiстю обов'язкової окремої фiнансової звiтностi за нацiональними стандартами i окремої фiнансової звiтностi за МСФЗ є застосування методу участi в капiталi. Внесенi змiни дають можливiсть облiку iнвестицiй в дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi пiдприємства iз застосуванням методу участi в капiталi (як описано в МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства") в окремих фiнансових звiтах, що, в свою чергу, зменшує витрати на пiдготовку фiнансової звiтностi за МСФЗ для компанiй з таких країн. Стандарти як i ранiше не вимагають обов'язкового складання окремої фiнансової звiтностi. Однак в разi застосування поправок вказаний в них пiдхiд повинен використовуватися для всiх видiв iнвестицiй. Ранiше компанiя могла враховувати такi iнвестицiї тiльки за фактичною вартiстю або вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти". Поправка застосовується ретроспективно вiдповiдно до МСБО (IAS) 8. Також нею можна скористатися достроково. 5.6. Розкриття iнформацiї поза рамками примiток до промiжної фiнансової звiтностi Згiдно зi змiнами в МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" додаткове розкриття iнформацiї про значнi подiї та операцiї може бути представлено в примiтках до промiжної фiнансової звiтностi або будь-якому iншому роздiлi промiжного фiнансового звiту. При цьому потрiбнi перехреснi посилання, якщо додаткове розкриття iнформацiї представлено в iншому роздiлi фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва, звiтi про ризики). Якщо розкриття iнформацiї зроблено в iншому звiтi, то вiн повинен бути доступний користувачам фiнансової звiтностi на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. В iншому випадку її комплект є неповним. Поправка застосовується ретроспективно вiдповiдно до МСБО (IAS) 8. 5.7. Облiк придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої є бiзнес У МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" зараз не має керiвництва з облiку стороною спiльної операцiї придбання частки участi в спiльнiй операцiї, коли дiяльнiсть у такiй операцiї є бiзнес згiдно з визначенням цього термiна, вказаного в МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу". Бiзнес - це iнтегрована сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв, здiйснення яких i управлiння якими здатне привести до отримання доходу в формi дивiдендiв, зниження витрат або будь-якої iншої економiчної вигоди, безпосередньо iнвесторами або iншими власниками, учасниками або членами. Як наслiдок, на практицi застосовують рiзнi пiдходи до облiку покупки частки в спiльно контрольованих операцiях, якi вiдповiдають визначенню бiзнесу, в тому числi: o перевищення оплати над справедливою цiною iдентифiкованих чистих активiв визнають або окремим рядком як гудвiл, або розподiляють пропорцiйно на iншi iдентифiкованi активи; o вiдкладенi податки визнають або не визнають; o витрати, пов'язанi з придбанням, капiталiзують або визнають у витратах. У разi придбання частки участi в спiльнiй операцiї, що представляє собою бiзнес згiдно з визначенням з МСФЗ (IFRS) 3, компанiя повинна застосовувати принципи даного стандарту щодо облiку придбання, а також розкривати вiдповiдну iнформацiю. При цьому в керiвництво по застосуванню МСФЗ (IFRS) 11 доданi новi параграфи B33A-B33D, якi роз'яснюють наступнi моменти: - деякi принципи облiку операцiй об'єднання бiзнесу, якi можуть бути застосовнi для облiку придбання частки участi в спiльнiй операцiї, яка складає бiзнес, - принципи МСФЗ (IFRS) 3 повиннi бути застосованi при формуваннi спiльної операцiї, якщо вiдповiдно до цього стандарту iснуючий бiзнес - це внесок принаймнi однiєї сторони (учасника спiльної операцiї), - принципи МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо учасник спiльної операцiї (дiяльнiсть якої є бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3) збiльшує частку своєї участi в нiй i якщо учасник зберiгає спiльний контроль над нею, - вимоги МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо сторони спiльної операцiї знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони (сторiн), що володiє кiнцевим контролем до i пiсля придбання частки, i такий контроль носить постiйний характер. Крiм того, супутня поправка була внесена в МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтостi". Вона стосується того, що звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 3 для минулих операцiй об'єднання бiзнесу застосовується також i до тих, що вiдбулись в минулому, придбань участi у спiльнiй операцiї, де дiяльнiсть є бiзнес. Поправки МСФЗ (IFRS) 11 застосовуються перспективно. Їх можна використовувати для придбання часток участi в спiльних операцiях, якi представляють собою бiзнес згiдно з визначенням МСФЗ (IFRS) 3, якщо дата придбання - це дата початку першого рiчного звiтного перiоду або пiзнiше (при цьому звiтний перiод починається 01.01.2016 чи пiзнiше) . Також дозволено застосування до цiєї дати, але його слiд розкрити у фiнансовiй звiтностi. 5.8. Роз'яснення в частинi прийнятних методiв зносу i амортизацiї Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 38 "Нематерiальнi активи" дата випуску - травень 2014р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016р. Пiсля внесення поправок до МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки у вiдношеннi об'єктiв основних засобiв, так як метод вiдображає характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу. Аналогiчна логiка доречна i для МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" - виручка не може бути належною пiдставою для амортизацiї нематерiального активу, крiм двох випадкiв: коли нематерiальний актив виражається як мiра виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигод вiд використання нематерiального активу тiсно взаємопов'язанi. В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнє зниження цiни продажу продукту, одержуваного за допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з активом. Поправки до обох стандартiв застосовуються перспективно. При цьому дозволено їх застосування до цiєї дати. Змiна поточного методу зносу або амортизацiї в результатi поправок буде застосовуватися до поточних сум активiв, а результат змiни буде враховуватися як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСБО (IAS) 8 з дати першого застосування (початок рiчного перiоду, який починається 01.01.2016 або пiсля цiєї дати). Це потребує розкриття iнформацiї про характер i суму змiни в облiковiй оцiнцi вiдповiдно до пункту 39 МСБО (IAS) 8 або характеру i суми тих змiн, якi, як очiкується, вплинуть в майбутнiх перiодах (якщо це можливо). 5.9. Змiни в облiку плодових культур (сiльськогосподарська галузь) До поправок, внесених в МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби", облiк плодових культур слiд було вести вiдповiдно до МСБО (IAS) 41 "Сiльське господарство". Всi бiологiчнi активи оцiнювалися за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на їх продаж (крiм рiдкiсних випадкiв, коли припущення про те, що справедлива вартiсть може бути надiйно оцiнена, було спростовано). Принцип оцiнки був заснований на припущеннi того, що трансформацiя бiологiчних активiв найкращим чином може бути виражена в оцiнцi за справедливою вартiстю. В результатi поправок плодовi культури слiд враховувати вiдповiдно до МСБО (IAS) 16 як основнi засоби, а саме: o за фактичними витратами; o за переоцiненою вартiстю. Таким чином, сфера застосування МСБО (IAS) 16 була розширена. У неї включили плодовi культури (як наслiдок, вони не включаються до сфери МСБО (IAS) 41) i додали їх визначення. Згiдно МСБО (IAS) 16 плодова культура - це жива рослина, яка: o використовується для виробництва або отримання сiльськогосподарської продукцiї; o як очiкується, буде плодоносити протягом бiльш одного (рiчного) перiоду; o має вiддалену ступiнь ймовiрностi бути проданою як сiльськогосподарська продукцiя (за винятком побiчних продажiв в якостi вiдходiв). У МСБО (IAS) 41 перерахованi деякi рослини, якi не вiдповiдають визначенню плодових культур i є споживаними бiологiчними активами: o рослини, якi будуть отриманi (зiбранi) в якостi сiльськогосподарської продукцiї (наприклад, лiс, що вирощується з метою заготiвлi деревини); o рослини, вирощуванi для мети отримання (збору) сiльськогосподарської продукцiї, коли ймовiрнiсть того, що компанiя в далекому майбутньому теж зможе отримати (зiбрати) i продати рослини (крiм продажу вiдходiв), дуже низька; o однорiчнi культури (наприклад, кукурудза i пшениця). До того, як плодовi культури зможуть виробляти сiльськогосподарську продукцiю (тобто до досягнення ними зрiлостi), вони будуть враховуватися як самостiйно створенi об'єкти основних засобiв. При цьому МСБО (IAS) 16 не застосовується до бiологiчних активiв, пов'язаних iз сiльськогосподарською дiяльнiстю, та до продукцiї на плодових культурах. Сiльськогосподарська продукцiя залишилася в сферi застосування МСБО (IAS) 41 i облiковується за справедливою вартiстю. Поправки в МСФЗ (IAS) 16 слiд застосовувати ретроспективно. При цьому дозволено їх застосування до цiєї дати. Звiльнення перехiдного перiоду для цiлей першого застосування МСФЗ (IFRS) 1 вiдноситься i до поправок МСБО (IAS) 16, а саме: дiє виняток за умовною вартiстю. Компанiї можуть використовувати справедливу вартiсть плодових культур на початок самого раннього з представлених у фiнансовiй звiтностi перiодiв як доцiльну собiвартiсть на цю дату. Дане виняток може бути застосовано до плодовим культурам, оскiльки вони є об'єктами основних засобiв за визначенням МСБО (IAS) 16. 5.10. Змiни, пов'язанi з розкриттям iнформацiї в фiнансовiй звiтностi На додаток до перегляду Концептуальних засад МСФЗ був опублiкований документ "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї (поправки до МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi")". Основна мета поправок - спонукати компанiї (i iншi сторони, задiянi в пiдготовцi i оглядi фiнансової звiтностi) до того, щоб вимоги до подання та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi були ретельно зваженi за допомогою застосування професiйного судження (в тому числi з урахуванням дотримання принципiв суттєвостi, зрозумiлостi i порiвнянностi). Змiни полягають у наступному: - при агрегуваннi iнформацiї не повинно допускатися зменшення зрозумiлостi фiнансової звiтностi через вуалювання суттєвої iнформацiї несуттєвими даними або через агрегування iстотних статей, що вiдрiзняються за характером або функцiями. Принцип суттєвостi застосовується до всiх форм фiнансової i примiток до них, - виконання конкретної вимоги будь-якого МСФЗ щодо розкриття iнформацiї не обов'язково, якщо розкрита iнформацiя не є суттєвою. Цi правила повиннi розглядатися поряд з визначенням суттєвостi, зазначеним у пунктi 7 МСБО (IAS) 1, яке вимагає враховувати статтi окремо i в сукупностi, так як група несуттєвих статей може в разi їх об'єднання стати суттєвою; - слiд розглянути необхiднiсть розкриття додаткової iнформацiї, якщо виконання конкретних вимог МСФЗ є недостатнiм для розумiння фiнансових звiтiв; - у разi подання промiжних пiдсумкових сум (в звiтi про фiнансовий стан, звiтi про прибутки, збитки i iнший сукупний дохiд) такi суми повиннi: o мiстити статтi, якi складаються iз сум, визнаних i оцiнених вiдповiдно до МСФЗ; o бути представленi i позначенi таким чином, щоб були зрозумiлi й зрозумiлi статтi, що становлять промiжну пiдсумкову суму; o використовуватися послiдовно вiд одного перiоду до наступного; o i бути видiленi в менш помiтному форматi в порiвняннi з промiжними пiдсумковими сумами та пiдсумковими сумами, якi повиннi бути представленi в звiтi про фiнансовий стан за МСФЗ; - компоненти iншого сукупного доходу (виключаючи тi, якi вiдносяться до асоцiйованих i спiльних пiдприємствх, якi облiковуються за методом участi в капiталi), повиннi бути класифiкованi за характером i згрупованi як такi, якi вiдповiдно до iншими МСФЗ: o не будуть згодом рекласифiкованi в чистий прибуток або збиток; o i згодом будуть рекласифiкованi в чистий прибуток або збиток при виконаннi певних умов, - частка в iншому сукупному прибутку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi з роздiльним поданням частки в статтях, якi вiдповiдно до iншими МСФЗ: o не будеь згодом рекласифiкована в чистий прибуток або збиток; o згодом буде рекласифiкована в чистий прибуток або збиток при виконаннi певних умов, - включенi приклади упорядкованого уявлення або угруповання примiток для дотримання мети зрозумiлостi i порiвнянностi фiнансової звiтностi. В результатi поправок були вилученi приклади розкриття облiкової полiтики по податках на прибуток i курсових рiзницях з пункту 120 МСБО (IAS) 1, оскiльки не було зрозумiло, чому користувач фiнансової звiтностi завжди чекає, що ця специфiчна облiкова полiтика повинна бути розкрита. Поправки можна застосовувати достроково. При цьому компанiї не зобов'язанi розкривати iнформацiю за МСБО (IAS) 8 (пп. 28-30) щодо цих поправок. Проте, якщо компанiя вирiшила змiнити порядок примiток або iнформацiю, представлену або розкриту в порiвняннi з попереднiм перiодом, вiдповiдно до пункту 38 МСБО (IAS) 1, їй слiд також внести коригування, в якому можна порiвняти iнформацiю для приведення у вiдповiднiсть з поточним перiодом уявлення i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. 5.11. Поправки з облiку iнвестицiйних органiзацiй Пункт 4 (а) МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" мiстить виключення, що дозволяє не складати консолiдовану фiнансову звiтнiсть за умови дотримання певних специфiчних критерiїв даного стандарту. Зокрема, iнвестицiйна органiзацiя при дотриманнi певних критерiїв не зобов'язана подавати консолiдовану фiнансову звiтнiсть, якщо вона буде повинна оцiнювати всi свої дочiрнi пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Поправки, зробленi КМСФЗ, роз'яснили деякi аспекти застосування МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах" i МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi пiдприємства", пов'язанi з виключенням загального характеру по iнвестицiйним органiзацiям. Дострокове застосування поправок дозволяється. Поправки застосовують ретроспективно вiдповiдно до МСБО (IAS) 8. Однак при першому застосуваннi МСФЗ компанiї повиннi представляти тiльки суму коригування згiдно з пунктом 28 (f) МСБО (IAS) 8 за найбiльш пiзнiй порiвняльний перiод, а не за поточний i все порiвняльнi перiоди. Керiвництво Товариства оцiнює вплив нових та змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий. 6.Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу: Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувало достроково: 6.1. МСФЗ (IFRS) 9 "Финансовi iнструменти" дата випуску - липень 2014р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.01.2018р. Стандарт змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю оцiнки - оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (СВIСД). Облiк за СВIСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв. Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд основного договору за фiнансовим активом. Нова модель знецiнення грунтується на очiкуванi збитки за кредитом i застосовується щодо боргових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, дебiторської заборгованостi по орендi, активiв за договором i певних письмових зобов'язань з надання позик i договорами фiнансової гарантiї. Створення резерву або пiд 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки, або пiд очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн є обов'язковим для всiх ризикiв, на якi поширюються вимоги МСФЗ (IFRS) 9 щодо знецiнення. Облiк хеджування може бiльш детально вiдображати управлiння ризиками; при цьому бiльше iнструментiв хеджування i об'єктiв хеджування вiдповiдають його вимогам. Бiльше не потрiбно робити ретроспективну оцiнку ефективностi хеджування, а перспективне тестування тепер грунтується на принципi "економiчних вiдносин". Переглянутий порядок облiку тимчасової вартостi опцiонiв, форвардних пунктiв i елемент спреда валютної бази iнструментiв хеджування може знизити волатильнiсть прибутку або збитку. Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї" вносять значнi додатковi вимоги до розкриття iнформацiї при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти". 6.2. Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", спрямованi на питання, пов'язанi з рiзними датами вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9"Фiнансовi iнструменти i нового стандарту щодо договорiв страхування, який замiнить МСФЗ (IFRS) 4. Дана поправка надає компанiям, вiдповiдним критерiєм участi в переважно страховiй дiяльностi, можливiсть продовжити застосування поточного облiку за МСФЗ i вiдкласти застосування МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в областi страхування або перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiзнiше ("Положення про закiнчення термiну дiї"). Поправка окремо передбачає для всiх органiзацiй з договорами, що потрапляють в сферу дiї МСФЗ (IFRS) 4, можливiсть застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 в повному обсязi з урахуванням коригування прибутку або збиткiв, що передбачає виключення впливу МСФЗ (IFRS) 9, в порiвняннi з МСФЗ ( IAS) 39, щодо класифiкованих на власний розсуд фiнансових активiв, що вiдповiдають вимогам, що пред'являються. Це називається принципом "перекриття" i може використовуватися в вiдношеннi окремих активiв, що вiдповiдають певним вимогам до класифiкацiї на власний розсуд i змiни такої класифiкацiї. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ, також можуть скористатися як тимчасовим звiльненням вiд застосування, так i принципом перекриття. 6.3. Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiй", пов'язанi з класифiкацiєю й оцiнкою операцiй з виплат, заснованим на акцiях. Поправки торкнулися наступних областей: o врахування впливу умов переходу на операцiї з виплат, заснованим на акцiях, розрахунки за якими проводяться грошовими коштами; o класифiкацiї операцiй з виплат, заснованим на акцiях, з характеристиками нетто-розрахункiв щодо зобов'язань за податковими утримань; o облiку змiни умов операцiй з виплатами, заснованими на акцiях, розрахунок за якими змiнюється з виплати грошовими коштами на виплати в формi пайових iнструментiв. Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше, з можливiстю дострокового застосування. При цьому передбачаються особливi перехiднi положення. 6.4. МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" дата випуску - травень 2014р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018р. Поправки мiстять роз'яснення в наступних областях: - виявлення обов'язкiв до виконання; - порiвняння винагороди власника i агента; i - керiвництво по застосуванню лiцензування. Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента. Поправки мiстять додатковi практичнi прийоми для компанiй, якi переходять до застосування МСФЗ (IFRS) 15, щодо (i) змiн в договорi, якi були внесенi до початку самого раннього з представлених перiодiв; i (ii) договорiв, якi були виконанi на початок самого раннього з представлених перiодiв. Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше, з можливiстю дострокового застосування. 6.5. Поправки до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" уточнюють визнання вiдкладених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв, пов'язаних з борговими iнструментами, що оцiнюються за справедливою вартiстю У поправках пояснюється, що на пiдставi нереалiзованих збиткiв за борговими iнструментами, оцiнюваними за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi, але в цiлях оподаткування оцiнюваних за собiвартiстю, можуть виникати тимчасовi рiзницi. У поправках також уточнюється, що оцiнка можливого майбутнього оподатковуваного прибутку не обмежена балансовою вартiстю активу, а також, що при порiвняннi тимчасових рiзниць з майбутнiм оподатковуваним прибутком майбутнiй оподатковуваний прибуток не включає в себе податковi вiдрахування, пов'язанi зi сторнуванням даних тимчасових рiзниць. Поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу з 1 сiчня 2017 року з можливiстю дострокового застосування. 6.6. Поправки до МСБО (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв", де потрiбно розкрити змiни в зобов'язаннях, що випливають з фiнансової дiяльностi. Поправки стосуються розкриття iнформацiї та вводять додатковi вимоги до розкриття, спрямованi на врегулювання стурбованостi iнвесторiв щодо нездатностi фiнансової звiтностi в даний час допомогти iнвесторам зрозумiти рух грошових коштiв в компанiї, особливо щодо управлiння фiнансовою дiяльнiстю. Данi поправки вимагають розкриття iнформацiї, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, викликанi фiнансовою дiяльнiстю. Поправки не дають визначення фiнансової дiяльностi, але роз'яснюють, що фiнансова дiяльнiсть заснована на iснуючому визначеннi, даному в МСБО (IAS) 7. Незважаючи на вiдсутнiсть певних вимог до порядку дотримання нових змiн, данi поправки включають в себе приклади того, як компанiя може досягти мети цих поправок. Поправки будуть дiяти до рiчних перiодiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2017 року, застосовуються перспективно i допускають застосування до цiєї дати. Компанiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. 6.7. МСБО (IAS) 16 "Оренда": дата випуску - сiчень 2016р., застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018р. Новий стандарт представив єдину модель iдентифiкацiї договорiв оренди та порядку їх облiку в фiнансовiй звiтностi як орендарiв, так i орендодавцiв. Вiн замiнює МСБО (IAS) 17 "Оренда" i пов'язанi з ним керiвництва по його iнтерпретацiї. МСБО (IFRS) 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи розмежування мiж орендою i договором про надання послуг на пiдставi наявностi або вiдсутностi виявленого активу пiд контролем клiєнта. Введено значнi змiни в бухгалтерський облiк з боку орендаря, з усуненням вiдмiнностi мiж операцiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i зобов'язань по вiдношенню до всiх договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв короткострокової оренди i оренди активiв з низькою вартiстю) При цьому, стандарт не мiстить значних змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку орендодавця. Компанiям необхiдно буде враховувати вплив змiн, що були внесенi цим стандартом, наприклад, на iнформацiйнi системи та системи внутрiшнього контролю. Стандарт вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше, при цьому, застосування до цiєї дати дозволено для компанiй, якi також застосовують МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями". Керiвництво Товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий. 7. Iнформацiя за сегментами Операцiйний сегмент - це компонент Пiдприємства, який здiйснює господарську дiяльнiсть, в результатi якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числi доходи та витрати, якi стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами Пiдприємства. Керiвництво визначило операцiйнi сегменти на пiдставi звiтiв, якi аналiзує Наглядова рада. Наглядова рада аналiзує бiзнес в розрiзi продуктiв, оцiнює результати дiяльностi операцiйних сегментiв за МСФЗ, Пiдприємство органiзовано у такому бiзнес-сегментi: Первинний формат представлення сегментної iнформацiї - бiзнес-сегменти - заснований на структурi управлiнської та внутрiшньої звiтностi Пiдприємства. Цiни за операцiями мiж сегментами не завжди встановлюються на комерцiйнiй основi. Результати, активи та зобов`язання сегментiв включають статтi, безпосередньо зв`язанi з цими сегментами, а також тi статтi, якi можуть бути об'рунтовано вiднесенi до цих сегментiв. Нерозподiленi статтi складаються переважно iз активiв, якi приносять доход, вiдсоткових кредитiв, позикових коштiв та витрат. Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки Пiдприємства за 2016 рiк: в тис. грн. Виробництво вогнетривких виробiв Видобування пiску гравiю та каолiну Надання послуг Всього Кiпр BRADANO CO.ltd 178864 178864 Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки Пiдприємства за 2015 рiк: в тис. грн. Виробництво вогнетривких виробiв Видобування пiску гравiю та каолiну Надання послуг Всього Кривий рiг Арселор Митал 25728 2754 28482 Кiпр BRADANO CO.ltd 200623 256 200879 Географiчнi сегменти: в тис. грн. 2016 2015 Україна 17322 154513 Iншi країни 307260 219756 Всього виручка 324582 374269 8. Операцiї iз зв'язаними сторонами Зв'язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24. Сторони вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час визначення зв'язаної сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму. Залишки Компанiї за розрахунками iз зв'язаними сторонами, з яких всi є суб'єктами господарювання пiд спiльним контролем, на 31 грудня представленi за балансовою вартiстю таким чином: ТОВ "ТВК "ДРЕВКО" 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (1) () (0) ТОВ "ТВК "ДРЕВКО"" 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть () 27 23 ТОВ "ТВК "ДРЕВКО" 2016 2015 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Доходи вiд основної дiяльностi 36 8 Придбання матерiалiв, компонентiв та обладнання (1791) (1795) ВАТ "Запорiжсталь" 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 805 548 747 ВАТ "Запорiжсталь" 2016 2015 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Доходи вiд основної дiяльностi 9554 2838 ООО "Финфорт" 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 0 0 0 ООО "Финфорт" 2016 2015 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Придбання послуг (3757) (3484) Реалiзацiя, торгова ( дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та iнша дебiторська заборгованiсть Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2016,2015, 2014 року складається з балансiв, якi виникли внаслiдок операцiї з пiдприємствами пiд загальним контролем та iншими зв'язаними сторонами не мiстить вiдсоткових доходiв. Несплаченi баланси станом на 31 грудня 2016,2015,2014 року, якi виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами, являються незабезпеченими та очiкуються бути сплаченими у безготiвковiй формi. Компанiя не створила резерву знецiнення щодо балансiв, якi виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2016,2015,2014 рр. Закупiвля, торгова ( кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2016, 2015,2014 року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй iз зв'язаними сторонами щодо закупiвлi сировини, матерiалiв, готової продукцiї та товарiв. Цi баланси не мiстять вiдсоткових доходiв i пiдлягають сплатi протягом звичайної господарської дiяльностi. Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу Провiдний управлiнський персонал складається з 12 топ - менеджерiв. У 2016 роцi компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, яка включена до адмiнiстративних витрат, дорiвнює 2707,5 тис. грн ( у 2015 р.-1988,6 тис. грн.) Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу головним чином складається iз заробiтної плати та вiдповiдних нарахувань. 9.Основнi засоби ( рядки 1010-1012 Балансу) Рух основних засобiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 р., 31.грудня 2015 р. та 31 грудня 2016р. представлений таким чином: у тисячах гривень Земельнi дiлянки Капiтальнi витрати на полiпшення земель будiвлi споруди та передавльнi пристрої Машини та облад-нання Транспортнi засоби Прилади та iнвентар Iншi Усього Сальдо на 31 грудня 2014 Вартiсть 1731 1375 93819 89449 25455 6228 1125 219182 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (51480) (75969) (18656) (5672) (1124) (152901) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 1731 1375 42339 13480 6799 556 1 66281 Надходження (52) 11850 5696 3619 124 64 21301 Вибуття (1418) (464) (2) (4) (1888) Вибуття зносу 1052 462 2 4 1520 Нарахований знос 336 1492 3172 1794 284 65 7143 Сальдо на 31 грудня 2015 Вартiсть 1731 1323 104251 94681 29074 6350 1185 238595 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (336) (51920) (78679) (20450) (5954) (1185) (158524) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 1731 987 52331 16002 8624 396 80071 Надходження 7406 6275 3709 463 147 18000 Вибуття 165 1 9 175 Вибуття зносу Нарахований знос 335 1461 1981 1703 229 147 5856 Сальдо на 31 грудня 2016 Вартiсть 1731 1323 111492 100956 32783 6812 1323 256420 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (671) (53216) (80660) (22153) (6182) (1323) (164205) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 1731 652 58276 20296 10630 630 0 92215 Станом на 31 грудня 2016 основних засобiв у заставi не має. У 2016 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 5856 тис. грн. були включенi: 5552тис. грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг, 263 тис. грн. до складу адмiнiстративних витрат, 41 тис. грн.. до складу iнших операцiйних витрат. У 2015 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 7143 тис. грн. були включенi: 6768 тис. грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг, 330 тис. грн. до складу адмiнiстративних витрат, 45тис. грн.. до складу iнших операцiйних витрат. Залишкова вартiсть основних засобiв , що тимчасово не використовується станом на 31.12.2016 р склала 2288,5 тис. грн.. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає станом на 31.12.2016 р. 86905 тис. грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв , що тимчасово не використовується станом на 31.12.2015 р склала 2613,2 тис. грн.. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає станом на 31.12.2015 р. 28123,7 тис. грн.. Рух довгострокових бiологiчних активiв ( рядки 1020-1022 Балансу) представлений таким чином: у тисячах гривень Усього Сальдо на 31 грудня 2014 2973 Вартiсть 2973 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi Надходження 1252 Вибуття (1949) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 2276 Сальдо на 31 грудня 2016 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi Надходження 179 Вибуття (441) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 2014 10. Нематерiальнi активи ( рядки 1000-1001 Балансу) Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення , протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представлений таким чином: у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть Сальдо на 31 грудня 2014 21 (21) 0 Надходження Нарахована амортизацiя Сальдо на 31 грудня 2015 21 (21) 0 Надходження Нарахована амортизацiя Сальдо на 31 грудня 2016 21 (21) 0 У 2016 роцi амортизацiйнi витрати не нараховувалися. 11. Довгострокова дебiторська заборгованiсть ( рядок 1040 Балансу) у тисячах гривень Усього Сальдо на 31 грудня 2014 165 Надходження 69 Вибуття 103 Сальдо на 31 грудня 2015 131 Надходження 84 Вибуття 44 Сальдо на 31 грудня 2016 171 Дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi, а саме наданих позичок робiтникам не проводилось у зв'язку з вiдсутнiстю економiчного об'рунтування. 12.Запаси ( рядок 1100, 1110 Балансу) у тисячах гривень 31. грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Сировина та матерiали 17907 21679 21201 Готова продукцiя 80885 61283 61488 Незавершене виробництво 10080 9387 10569 Товари для перепродажу 111 273 243 Запаснi частини 9577 12319 7444 Поточнi бiологiчнi активи 3398 2149 2931 Усього запасiв 121958 107090 103876 Сума запасiв, яка була списана у 2016 роцi як витрати поточного перiоду складає 63781,5 тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 року, сировини та матерiалiв у заставi не має. У звiтному перiодi знецiнено запасiв на 1186тис.грн. (у 2015 р-541 тис. грн.).до чистої вартостi реалiзацiї 13. Аванси виданi ( рядок 1130 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Аванси за сировину i матерiали та напiвфабрикати 422 151 990 Аванси за послуги 552 807 1499 Аванси за газ та електропостачання 119 330 168 Усього аванси виданi 1093 1288 2657 14. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть ( рядки Балансу 1125, 1135, 1155, 1190) у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Фiнансовi активи Торгова дебiторська заборгованiсть 52506 44482 19140 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (12227) (12846) (296) Усього фiнансових активiв 40279 31636 18844 Не-фiнансовi активи ПДВ вiдшкодування 4796 6336 5135 Iнша дебiторська заборгованiсть 3659 1721 970 Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi 48734 39693 24949 Рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представлений таким чином: у тисячах гривень 2015 (296) Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (12846) Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 296 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2015 (12846) Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (642) Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 1261 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2016 (12227) Строки виникнення торгової та iншої фiнансової дебiторської заборгованостi представленi таким чином: у тисячах гривень Торгова дебiторська заборгованiсть 2016р Торгова дебiторська заборгованiсть 2015р. Торгова дебiторська заборгованiсть 2014 р. Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть - Великi компанiї - - Середнi компанiї 32667 22776 11992 - Малi компанiї 720 279 576 Усього не прострочена та не знецiнена 33387 23055 12568 Прострочена але не знецiнена - прострочена на 0-30 днiв 1106 511 689 - прострочена на 30-90 2566 3595 2986 - прострочена на 90-180 6 1255 10 - прострочена на 180-360 391 607 377 - прострочена понад один рiк 2823 2613 2215 Усього прострочена але не знецiнена 6892 8581 6276 Iндивiдуально визначена як знецiнена - прострочена на 0-30 днiв - прострочена на 30-90 - прострочена на 90-180 - прострочена на 180-360 - прострочена понад один рiк 1533 1965 296 Усього iндивiдуально визначена як знецiнена 1533 1965 296 Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (1533) (1965) (296) Усього 40279 31636 18844 Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартостi на обидвi балансовi дати. Iнша дебiторська заборгованiсть представлена таким чином: у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Розрахунки з робiтниками по виданим ссудам, кредитам 314 290 347 Розрахунки за навчання 14 23 39 Розрахунки за пiльгам та субсидiям 1363 634 172 Розрахунки зтимчасової непрацездатностi 132 104 195 Розрахунки з арендаторами 37 23 15 Розрахунки по нарахованим штрафам, претензiям 21 21 22 Iнша дебiторська заборгованiсть 9 2 175 ПДВ по неотриманим податковим накладним 1769 624 5 Разом 3659 1721 970 15. Грошовi кошти та їх еквiваленти ( рядки 1165-1167 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Грошовi кошти у касi 4 18 31 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання UAH 2417 11561 6979 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання USD 13985 5609 116 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання RUB Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 16406 17188 7126 16. Статутний капiтал Станом на 31 грудня 2016 року загальна кiлькiсть звичайних акцiй складає 49932453 з номiнальною вартiстю 0,01 гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу. Кiлькiстьакцiй у тисячах гривень Статутний капiтал Емiсiйний дохiд Усього Сальдо 31 грудня 2014 49932453 499 499 Випуск нових акцiй - - - - Сальдо на 31 грудня 2015 49932453 499 499 Випуск нових акцiй - - - - Сальдо на 31 грудня 2016 49932453 499 499 17. Iншi забезпечення ( рядок 1520 Балансу) До iнших забезпечень вiднесенi витрати на рекультивацiю земель на кiнець перiоду 528 тис. грн.., на початок 341 тис. грн. У звiтному перiодi резерв збiльшено на 292 тис. грн.. та витрати за рахунок резерву склали 105 тис. грн.. 18. Векселi виданi. Векселiв виданих Компанiя не має. 19. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання Компанiя має зобов'язання надати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих у Компанiї та колишнiм працiвникам Компанiї. Iснують також одноразовi виплати працiвникам при виходi на пенсiю, а також iншi програми виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам, по вiдношенню до яких Компанiя має зобов'язання на 31 грудня. У 2016 у програмi з визначеною виплатою беруть участь 152 людини, у 2015 р.-168 людини Сума, визнана у звiтi про сукупний дохiд представлена наступним чином: у тисячах гривень 2016 2015 Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 131 71 Витрати на вiдсотки за програмою 2301 1307 Вартiсть послуг минулого перiоду (660) (612) Усього 1772 766 Змiни у теперiшнiй вартостi зобов'язання за програмою з визначеною виплатою представленi таким чином: у тисячах гривень 2016 2015 Сальдо на 1 сiчня 12066 10643 Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 131 71 Вiдсотки на зобов'язання 2301 1307 Вартiсть послуг минулого перiоду (660) (612) Виплати (3218) (3202) Переоцiнка зобов'язань (461) 3859 Сальдо на 31 грудня 10159 12066 Оцiнка пенсiйних зобов'язань, виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат працiвникам 'рунтується на судженнях (Примiтка 4). Нижче наведенi суттєвi актуарнi припущення: 31 грудня 2016 31 грудня 2015 Ставка дисконту 22% 22% Очiкуваний рiст заробiтної плати 4% 4% Плиннiсть кадрiв 7,1% 7,1% Середньооблiкова чисельнiсть за звiтний перiод склала 1265 людина, у т.ч. робочi-933 людини; керiвники- 168 людини, спецiалiсти-156 людини та службовцi-8 людини. Нарахованi виплати на персонал за видами виплат у 2016 роцi склали 58267,7 тис. грн.., у т.ч.: Вiдрядна оплата працi-9895,2 тис. грн..; Погодинна оплата працi-26583,7 тис.грн.; Сумiщення-1356,1 тис. грн.; Нiчнi, вечiрнi-2107,9 тис. грн..; Вiдпускнi-5567,6 тис. грн..; Техогляд, утримання машин та обладнання-1238,7 тис. грн..; Iндексацiя-2817,7 тис. грн..; Допомога на оздоровлення-1709,4 тис. грн..; Лiкарнянi-2770,5 тис. грн.. Iншi-4220,9 тис. грн.. 20. Аванси отриманi ( рядок 1635 балансу) у тисячах гривень 31 грудня2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Аванси за готову продукцiю 1292 729 8149 Аванси за послуги 28 3 47 Усього аванси отриманi 1320 732 8196 21. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть ( рядки 1615,1625,1630,1660,1690 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Торгова кредиторська заборгованiсть 8681 1978 1893 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 2263 2612 2410 Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти 504 386 385 Усього фiнансовi зобов'язання у складi торгової та iншої кредиторської заборгованостi 11448 4976 4688 Резерв по невикористаних вiдпустках 4642 6016 1177 Усього торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 16090 10992 5865 У звiтному перiодi нараховано забезпечення на виплату вiдпусток робiтникам у сумi 8633,7тис. грн.,використано 7259,1 тис. грн.. Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти представленi таким чином: у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Розрахунки з алiментiв 81 70 56 Розрахунки за комунальнi послуги з робiтниками 111 97 78 Розрахунки з орендаторами 44 46 55 Розрахунки з пiдзвiтними особами 1 Розрахунки з лiкарняних 267 173 195 Iншi кредитори 1 Разом 504 386 385 Строки виникнення торгової та iншої фiнансової кредиторської заборгованостi представленi таким чином: 31 грудня 2014 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 1704 2410 385 вiд 3 до 6 мiсяцiв 173 вiд 6 до 12 мiсяцiв 16 Усього 1893 2410 385 31 грудня 2015 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 1878 2612 386 вiд 3 до 6 мiсяцiв 12 вiд 6 до 12 мiсяцiв 88 Усього 1978 2612 386 31 грудня 2016 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 3128 2263 504 вiд 3 до 6 мiсяцiв 2238 вiд 6 до 12 мiсяцiв 3315 Усього 8681 2263 504 22. Податки до сплати, крiм податку на прибуток у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Податок з доходiв фiзичних осiб 405 342 280 Плата за землю 636 220 183 Плата за користування надрами 1729 1456 1173 Збiр за спецiальне використання води 12 10 11 Податок на нерухомiсть 139 54 9 Збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмiлярства 1 3 1 Вiйськовий збiр 35 39 32 Екологiчний податок 30 18 28 Усього податки до сплати, крiм податку на прибуток 2987 2142 1717 23. Доходи вiд основної дiяльностi ( рядок 2000 Ф. № 2) Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi згiдно категорiй представленi таким чином: у тисячах гривень 2016 2015 Реалiзацiя готової продукцiї 305305 356330 Реалiзацiя услуг 19277 17939 Усього 324582 374269 Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi по регiонам представленi таким чином: у тисячах гривень 2016 2015 Реалiзацiя в Українi 119403 154513 Реалiзацiя у iнших країнах 205179 219756 Усього 324582 374269 24. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( рядок 2050 Ф.№ 2) у тисячах гривень 2016 2015 Матерiали та компоненти 78667 93182 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 36231 39266 Витрати з придбання послуг 16838 14787 Знос та амортизацiя 5552 4546 Податок землю 8392 2908 Iншi витрати 14259 34331 Усього 159939 189020 25. Витрати на реалiзацiю i доставку ( рядок 2150 ф.№2) у тисячах гривень 2016 2015 Транспортування 38675 47363 Витрати з придбання послуг 29446 30977 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 552 483 Матерiали 202 272 Iншi витрати 652 445 Усього 69527 79540 26. Адмiнiстративнi витрати у тисячах гривень 2016 2015 Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 120 84 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 15533 15356 Витрати з придбання послуг 5022 4217 Податки i обов'язковi платежi 8909 3222 Знос та амортизацiя 263 332 Витрати на зв'язок 455 496 Депозитарнi послуги 346 320 Iншi витрати 9693 9621 Усього 40341 33648 27. Iншi операцiйнi доходи та витрати ( Рядки 2120, 2180 ф.№ 2) у тисячах гривень 2016 2015 Доход вiд реалiзацiї запасiв 1273 1540 Доход вiд списання кредиторської заборгованостi 25 46 Доход вiд оренди 326 448 доход вiд операцiйної курсової рiзницi 3942 20863 доход вiд вiдновлення ранiше списаних активiв 174 797 Штрафи, пенi отриманi 9 Iншi доходи 29 31 Усього iншi операцiйнi доходи 5769 23734 Визнанi штрафи, пенi (537) (114) собiвартiсть реалiзованої тари (1578) 1512 собiвартiсть реалiзованих покупних матерiалiв (519) 673) собiвартiсть орендних операцiй (21) (29) збитки вiд операцiйної курсової рiзницi (3415) (15745) витрати на соцiальнi заходи (4970) (6158) нестачi та втрати (917) (1875) списана дебiторська заборгованiсть (2) резерв сумнiвної заборгованостi (642) (12846) Iншi витрати (1187) (541) Усього iншi операцiйнi витрати (13786) (39495) Усього доходи/ (витрати) (8017) (15761) До iнших доходiв вiднесенi Стр.2240 Iншi доходи 2016 2015 1 17 В т.ч. Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї тунельної печi цеху 1 13 Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї електроучастку г/упр 1 4 До iнших витрат вiднесенi Стр.2270 Iншi витрати 2016 2015 (1495) (1783) В т.ч. Благодiйна допомога (373) (704) Матерiальна допомога (408) ( 126) Витрати з лiквiдацiї основних засобiв (714) (585) Залишкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв () (368) 28. Фiнансовi доходи та витрати ( рядок 2220, 2250 Ф.№ 2) у тисячах гривень 2016 2015 Вiдсотки на залишки рахункiв в банках 1 Вiдсотки по депозиту 912 82 Усього фiнансовi доходи 912 83 Вiдсотки на забов`язання згiдно актуарних розрахункiв (2301) (1307) Дисконтування резерву рекультивованих земель (292) Усього фiнансовi витрати (2593) (1307) Усього фiнансовi доходи/ (витрати) (1681) (1224) 29. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: у тисячах гривень 2016 2015 Витрати з поточного податку (7445) (11696) Вiдстрочений податок 1960 143 Усього витрат/(вiдшкодування) з податку на прибуток (5485) (11553) Поточна ставка податку на прибуток починаючи з 1 сiчня 2014 року становить 18% згiдно Податкового кодексу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiненi за тiєю ставкою податку на прибуток, яка буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов'язань згiдно з Податковим кодексом. Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання фiнансової звiтностi i їх базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче детально представленi податковi наслiдки руху цих тимчасових рiзниць: у тисячах гривень 31 сiчня 2015 Вiдновлення/ (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв 31 грудня 2016 Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 2201 2201 Резерв вiдпусток 165 (146) 19 Забезпечення на рекультивацiю земель 61 34 95 Резерв знецiнення запасiв 112 214 326 Резерв забезпечення пенсiйних виплат 2171 (343) 1828 Вiдстроченi податковi активи 2509 1960 4469 Залiк з вiдстроченими податковими зобов'язаннями Признанi вiдстроченi податковi активи 2509 4469 Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню Вiдстроченi податковi зобов'язання Залiк з вiдстроченими податковими активами 2509 4469 Признанi вiдстроченi податковi активи 2509 4469 30. Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї цього законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових iнспекцiй. Зокрема, iснує вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарнi роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. При певних обставинах перевiрка може поширюватися на попереднi перiоди. В 2016р. пiдприємству нарахованi штрафи: Штрафные санкции 536,5 В т.ч. Штраф по залiзничним перевезенням 0,5 Штраф за рiшенням суду 273,4 Штраф та пеня за перерахунок оренди землi за 2013-2015рр. 243,4 Штраф за нарахування податку на нерухомiсть 5,2 Штраф за нарахування податку на забруднення 0,8 Штраф за актом ФСС 0,9 Штраф по ПДВ 12,3 Оцiнюючи ймовiрнiсть вирiшення судових суперечок з податковою iнспекцiєю менеджмент компанiї вважає, що усi судовi спори будуть вирiшенi на користь Компанiї, тому у фiнансовiй звiтностi за станом на 31 грудня 2016 не було створено умовних зобов'язань. Судовi справи. До Компанiї перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь iстотних збиткiв. На дату складання фiнансової звiтностi на розглядi судiв находиться ряд позовiв, пов'язаних з оскарженням рiшень контролюючих органiв, а також господарських справ, а саме: № Справи, якi знаходяться в провадженнi Сума позову, грн Очiкуванi результати, % Судовi справи до Емiтента 1 ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" 21791,22 100% 2 ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" 12362,91 100% 3 ПАТ "Українська залiзниця" 43365,00 50% 4 ПАТ "Українська залiзниця" 43365,00 50% 5 Шевелев Андрiй Дмитрович (Про вiдшкодування моральної шкоди, завданої трудовим калiцтвом при виконаннi трудових обов'язкiв внаслiдок виробничої травми) 20000,00 50% 6 Єфремов Iван Iванович (Про вiдшкодування моральної шкоди, завданої трудовим калiцтвом при виконаннi трудових обов'язкiв внаслiдок виробничої травми) 100000,00 50% 7 Тiтєнков Олександр Вiкторович (Про вiдшкодування моральної шкоди, завданої трудовим калiцтвом при виконаннi трудових обов'язкiв внаслiдок виробничої травми) 50000,00 50% 8 Вiнiдiктова Лариса Валентинiвна (Про вiдшкодування моральної шкоди, завданої трудовим калiцтвом при виконаннi трудових обов'язкiв внаслiдок виробничої травми) 40000,00 50% 9 Державна екологiчна iнспекцiя у Донецькiй областi (Про вiдшкодування шкоди, завданої незаконним знищенням зелених насаджень ) 19299,00 50% Судовi справи Емiтента 1 ПАТ "АЗОВЗАГАЛЬМАШ" стягнення заборгованостi за договором № 60/ПО-701/ПСН-04493 119035,00 100% 2 ТОВ "Деснянська керамiка" дог. № 30ПГ-128/13 вiд 05.03.2013 р. 773994,00 100% 3 ПРАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" дог. № 61/ПО-48/13/87АЭС вiд 01.02.2013 р. 373159,00 100% 4 ТОВ "ТРАНСНАЦIОНАЛЬНА КОМАНДIТНА ГРУПА" дог. № 31 вiд 05.03.2013 р. 305488,00 100% 5 ПАТ "ДТЕК "Донецькобленерго" (Стягнення заборгованостi за спiльне використання технологiчних мереж) 343217,54 100% Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Компанiя проводить перiодичну оцiнку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов'язань вони негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. Керiвництво Компанiї вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов'язань, що виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкiллю. 31. Управлiння фiнансовими ризиками Функцiя управлiння ризиками Компанiї здiйснюється вiдносно фiнансових , операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик змiни процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими ризиками є мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Компанiї для тих ризикiв, якими можна керувати i якi являються непрофiльними для вогнетривкої галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Компанiї в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв. Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обов'язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть кредитному ризику виникає в результатi продажу Компанiєю продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи. Максимальний кредитний ризик, що виникає у Компанiї по класах активiв, вiдображений у балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан дорiвнює у 2016 р. 60344 тис. грн.. (2015: 50545 тис. грн..) та включає: торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi. Таким чином, керiвництво вважає за доцiльне надавати iнформацiю по термiнах затримки платежiв i iншу iнформацiю по кредитному ризику, яка розкрита в Примiтцi 14. Ринковий ризик. Компанiя схильна до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями по а) iноземним валютам, б) процентним активам i зобов'язанням i в) пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Компанiя не встановлює лiмiтiв вiдносно сум прийнятного ризику. Проте застосування цього пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти у разi iстотних змiн на ринку. Валютний ризик. У Компанiя виникає валютний ризик у зв'язку iз закупiвлями, деномiнованими в iноземних валютах, а також завдяки експортним операцiям. Валюти, у зв'язку з якими виникає валютний ризик, є, головним чином росiйський рубль, долар США . Компанiя не хеджує свiй валютний ризик. Компанiя не проводить аналiз чутливостi прибуткiв i збиткiв, а також капiталу до можливих змiн обмiнних курсiв валют, якi використовуються Компанiєю на звiтну дату, по вiдношенню до функцiональної валюти Компанiї. Ризик змiни процентної ставки. Компанiя не має суттєвих вiдсоткових активiв, прибуткiв та операцiйних грошових потокiв якi залежать вiд змiни ринкової процентної ставки. Позики компанiї мають фiксовану процентну ставку. Тому Компанiя схильна до ризику, пов'язаного з впливом коливань ринкових процентних ставок на її фiнансове положення i грошовi потоки у зв'язку зi змiною справедливої вартостi кредитiв на ринку (ринкової ставки по кредитах). У Компанiї немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни процентних ставок, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик є несуттєвим для дiяльностi Компанiї. Проте у момент залучення позикових коштiв менеджмент Компанiї, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована або плаваюча процентна ставка найбiльш задовольняє iнтересам Компанiї упродовж заданого перiоду. Iнший цiновий ризик. Компанiя схильна до обмеженого ризику змiни цiни акцiй. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що компанiя матиме труднощi при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя схильна до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi керує менеджмент Компанiї. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiв Компанiї. Компанiя намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi. Фiнансовий менеджер контролює щоденну позицiю по лiквiдностi Компанiї. Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань станом на 31 грудня 2015 р. по договiрних строках, що залишилися до погашення. Суми, розкритi в таблицi термiнiв погашення, представляють контрактнi недисконтованi грошовi потоки. У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення станом на 31 грудня 2016 р.: у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть Зобов'язання Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 5266 3425 8681 8681 Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 5266 3425 8681 8681 У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення станом на 31 грудня 2015 р.: у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть Зобов'язання Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 1890 88 1978 1978 Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 1890 88 1978 1978 32. Управлiння капiталом Завданням Компанiї в областi управлiння капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, забезпечуючи акцiонерам прийнятний рiвень доходностi, дотримуючись iнтересiв iнших партнерiв i пiдтримуючи оптимальну структуру капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Компанiя може випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi. Як i iншi компанiї галузi, Компанiя здiйснює контроль за капiталом виходячи iз спiввiдношення власних i позикових коштiв. Цей показник розраховується шляхом дiлення усiєї суми зобов'язань на усю суму капiталу пiд управлiнням Компанiї. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу пiд управлiнням складає суму капiталу, вiдображеного у звiтi про фiнансове положення. 31.12.2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Усього позикового капiталу 32153 34787 29182 Усього капiталу 254907 215459 181211 Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного 0,13 0,16 0,16 Компанiя ще не визначилась вiдносно оптимального значення коефiцiєнту спiввiдношення позикового капiталу до власного. Протягом 2016 року вiдбулися змiни в капiталi в сумi -1350 тис. грн. -Переоцiнка актуарних зобов"язань -461,0тис.грн.; -Вартiсть актуарних послуг минулих перiодiв -660,0 тис.грн; -Корегування податку на прибуток за минулi перiоди -229,0 тис.грн. 33. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана на активному ринку цiна фiнансового iнструменту. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну ринкову iнформацiю. Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi i наявнi для продажу iнвестицiї вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю. Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї i належних методiв оцiнки, за винятком iнвестицiй у наявностi для продажу, для яких немає незалежних ринкових котирувань. Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть iнструментiв з плаваючою процентною ставкою звичайно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Оцiнна справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою процентною ставкою 'рунтується на методi дисконтованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням дiючих процентних ставок на ринку запозичень для нових iнструментiв, що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний термiн погашення. Використовувана ставка дисконтування залежить вiд кредитного ризику контрагента. Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть єврооблiгацiй 'рунтується на ринкових котируваннях. Справедлива вартiсть iнших зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном погашення 'рунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу або що погашаються при завчасному повiдомленнi розраховується як сума до виплати на вимогу, дисконтована, починаючи з першої дати потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення зобов'язання. Використовуванi ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв оцiнки представлений таким чином: утисячахгривень 31 Грудня 2016 31 Грудня 2015 Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть ФIНАНСОВI АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках, у касi 16406 16406 17188 17188 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) - Торгова дебiторська заборгованiсть 41812 40279 33601 31636 УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 58218 56685 50789 48824 ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 21) 11448 11448 4976 4976 УСЬОГО ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 11448 11448 4976 4976 34. Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2016: у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 16406 16406 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) - Торгова дебiторська заборгованiсть 40279 40279 Фiнансовi iнструменти Необоротнi активи, утриманi для продажу УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 40279 16406 56685 НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 131506 131506 УСЬОГО АКТИВИ 171785 16406 188191 У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2015: у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 17188 17188 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) - Торгова дебiторська заборгованiсть 31636 31636 Фiнансовi iнструменти Необоротнi активи, утриманi для продажу 0 0 УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 31636 17188 48824 НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 116435 116435 УСЬОГО АКТИВИ 148071 17188 165259 35. Подiї пiсля звiтної дати Всi подiї, якi вiдбулися пiсля звiтної дати не вимагають коригування або розкриття у фiнансовiй звiтностi. Т.в.о.Голови правлiння-генерального дипектора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Бречко В.В. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є.

д/н

д/н

д/н