АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2016
Кворум зборів** 97.93
Опис Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", якi вiдбулися 26 квiтня 2016 року: 1. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладання Статуту у новiй редакцiї. 2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк та розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження плану розподiлу чистого прибутку на 2016 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради. 8. Обрання членiв Наглядової Ради. Затвердження умов контрактiв з членами Наглядової Ради. 9. Затвердження кошторису Наглядової Ради. 10. Прийняття Положення про Наглядову Раду в новiй редакцiї. 11. Прийняття Положення про Загальнi збори акцiонерiв в новiй редакцiї. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Результати розгляду питань порядку денного: Усi питання порядку денного розглянутi i прийнятi наступнi рiшення. 1. Рiшення: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї, надати Головi Правлiння - генеральному директору ПАТ "ЧВК" Герцовському I.М. право пiдпису Статуту товариства та усiх документiв, що пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та право залучати до проведення державної реєстрацiї третiх осiб. Рiшення не прийнято. 2. Рiшення: Затвердити звiт Правлiння та Баланс Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. Рiшення прийнято. 3. Рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. Рiшення прийнято. 4. Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2015 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Правлiння визнати задовiльною. Рiшення прийнято. 5. Рiшення: Затвердити рiчний звiт та Баланс Товариства. Чистий прибуток за 2015 рiк в розмiрi 100% направити на виконання робiт з капiтального будiвництва, придбання основних засобiв i малоцiнних необоротних активiв, збiльшення залишкiв виробничих запасiв, збiльшення залишкiв грошових коштiв на банкiвських рахунках, збiльшення iнших оборотних активiв. Дивiденди не виплачувати. Рiшення прийнято. 6. Рiшення: Затвердити нормативи розподiлення чистого прибутку на 2016 рiк: направити 100% чистого прибутку, отриманого в 2016 роцi, на капiтальне будiвництво гiрничого та вогнетривкого виробництва, об'єктiв невиробничої сфери, освоєння нових видiв продукцiї, на соцiальнi заходи згiдно колективного договору та по необхiдностi поповнення власних обiгових коштiв. Дивiдендiв не виплачувати. Використання коштiв чистого прибутку в 2016 роцi можуть коригуватися Правлiнням за погодженням з Наглядовою радою залежно вiд фiнансового стану та виробничої потреби пiдприємства. Рiшення прийнято. 7. Рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради. Рiшення не прийнято. 8. Голосування не проводилось. 9. Рiшення: Затвердити кошторис Наглядової ради у сумi 4025 тис.грн. Рiшення прийнято. 10. Рiшення: Внести змiни до Положення про Наглядову раду та затвердити його в новiй редакцiї. Рiшення не прийнято. 11. Рiшення: Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв та затвердити його в новiй редакцiї. Рiшення не прийнято. 12. Рiшення: 1. Надати згоду на здiйснення правочину мiж ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" та Bradano Co. LTD. Предмет правочину - постачання глини. Строки вчинення правочину - до 25.04.2017р. Гранична загальна сума правочину - вiд 62561,5 тис.грн. до 450000,0 тис. грн. 2. Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством придбаних продукцiї та послуг та продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв, сировини, обладнання, машин та механiзмiв, вартiсть кожного з яких складає вiд 62561,5 тис. грн. до 80000,0 тис.грн. 3. Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Правлiнню Товариства. 4. Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової Ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Доручити Правлiнню Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення. Рiшення прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.