АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фірма у формі ТОВ «Крат-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23413650
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050, Україна, м.Київ, вул. Мельникова,будинок 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №0718, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** № 63, П, 000063, 19.03.2013, 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ" 04050, м Київ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова, будинок 12, поточний рахунок N 26004054614904 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО331401, код ЄДРПОУ 23413650 , електронна адреса: krat-audit@dc.ukrtel.net ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" Звіт незалежного аудитора призначається акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (далі - Компанія) (код ЄДРПОУ 00191773, місцезнаходження 84551, Донецька обл. Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Комсомольська, буд.1, дата державної реєстрації 16.03.1994р.), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Компанією фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки Компанія на кінець звітного періоду не провела аналіз запасів на предмет виявлення застарілих запасів та запасів, що знецінилися відповідно вимог МСБО 2 "Запаси". За нашими даними станом на 31.12.2016 року вартість запасів, які перебувають в обліку більше 3-х років склала 2936 тис. грн., щодо яких потрібно було провести такий аналіз. Якби Компанія провела аналіз на знецінення запасів, їх вартість зменшилась, відповідно на суму резерву від знецінення збільшились би витрати періоду та зменшився чистий прибуток за 2016р. Резерв на знецінення запасів збільшив би суму відстрочених податкових активів. Сума резерву від знецінення запасів не була визначена. При складанні фінансової звітності Компанія не провела оцінку на предмет зменшення корисності основних засобів відповідно МСБО 36 "Зменшення корисності активів" при наявності ознак, що корисність активів могла зменшитися. Якби управлінський персонал визнав зменшення корисності основних засобів, потрібно було б провести уцінку основних засобів до суми їх очікуваного відшкодування та збільшити витрати за 2016р. Вплив зменшення корисності основних засобів не був визначений. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йдеться у попередньому параграфі "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Пояснювальний параграф Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на примітку 9 до фінансової звітності. Компанія не використала справедливу вартість основних засобів в балансі (звіті про фінансовий стан) на дату переходу як доцільну собівартість об'єктів основних засобів. На звітну дату в балансі обліковуються об'єкти основних засобів загальною первісною вартістю 87006 тис. грн., які повністю амортизовані, не переоцінені, але продовжують використовуватись. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання. Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ" Номер та дата видачі Свідоцтва про державну реєстрацію: А00 №304412 від 25.04.1995р. видано виконавчим комітетом Донецької міської Ради Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: №0718 видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р.№98, дійсне до 24.09.2020р. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова, буд. 12 Телефон: 050-368-16-79 Дата і номер договору на проведення аудиту: №116 від 30.09.2016 року Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: Дата початку перевірки: 30.09.2016р., дата закінчення перевірки 19.04.2017р. Виконавець Сертифікат аудитора серії А № 002017 рішення Аудиторської палати України № 27 від 02.03.1995р. Продовження строку дії до 02.03.2019р.- рішення Аудиторської палати України № 2832 від 30.12.2014р. ______________ Кратт О.М. 19.04.2017р.
д/н
д/н
д/н