АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

129.07.2016226655.600250246.00090.573
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину : 29.07.2016р. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада. Предмет правочину: поставка глини. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 226655,6 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 250246,0 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) : 90,5731%. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв було ухвалено загальними зборами акционерiв (протокол №21 вiд 26.04.2016 р.). Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбачених законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.
226.10.201675764.000250246.00030.276
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину : 26.10.2016р. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада. Предмет правочину : поставка глини. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 75764,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi : 250246,0 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) : 30,2758%. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв було ухвалено загальними зборами акционерiв (протокол №21 вiд 26.04.2016р. ) Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбачених законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.