АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 79101 90251 0 0 79101 90251
будівлі та споруди 53717 56354 0 0 53717 56354
машини та обладнання 13665 20294 0 0 13665 20294
транспортні засоби 8624 10630 0 0 8624 10630
земельні ділянки 1731 1731 0 0 1731 1731
інші 1364 1242 0 0 1364 1242
2. Невиробничого призначення: 970 1964 0 0 1964 970
будівлі та споруди 942 1921 0 0 942 1921
машини та обладнання 7 2 0 0 7 2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 21 41 0 0 21 41
Усього 80071 92215 0 0 80071 92215
Опис : Облік основних засобів за звітний період здійснювався у відповідності до чинного законодавства та МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку вважається окремий об'єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші витрати, що безпосередньо відносяться до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи були розміщені. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів та інших необоротних активів не розраховується та з метою амортизації приймається її нульове значення. У статті "Основні засоби" Балансу крім саме основних засобів відображається вартість інших необоротних матеріальних активів і незавершених капітальних інвестицій. (Рахунки 10 "Основні засоби", 11 "Iнші необоротні матеріальні активи" та 15 "Капітальні інвестиції"). При передачі малоцінних та швидкозношуючих предметів в експлуатацію, облік яких ведеться на рахунку 112, нараховувався знос в розмірі 100 % від їх вартості та відображається на рахунку 132 "Знос інших необоротніх матеріальних активів". Залишкова вартість основних засобів публічного акціонерного товариства станом на 31.12.2016р. дорівнює 92215грн. (первісна вартість - 256420грн., знос - 164205грн.) Рух основних засобів за 2016 рік. --------------------------------------------------------------------- : : Первісна : Придбано, : Вибуло, : Первісна : : : вартість на : тис.грн. : тис.грн.: вартість на : : :31.12.2015р.,: (первісна : (первісна :31.12.2016р.,: : : тис.грн. : вартість) : вартість) : тис.грн. : :-------------------------------------------------------------------: :Будівлі та : : : : : :споруди : 104251 : 7406 : 165 : 111492 : :-------------------------------------------------------------------: :Машини та : : : : : :обладнання : 94681 : 6275 : : 100956 : :-------------------------------------------------------------------: :Транспортні : : : : : :засоби : 29074 : 3709 : : 32783 : :-------------------------------------------------------------------: :Iнші основні : : : : : :засоби : 10589 : 610 : 10 : 11189 : :-------------------------------------------------------------------: : В С Ь О Г О : 238595 : 18000 : 175 : 256420 : --------------------------------------------------------------------- На підприємстві амортизація основних засобів нараховується на протязі терміну їх використання. Норми та методи нарахування амортизації основних засобів проводяться прямолінейним методом нарахування амортизації згідно Податкового кодекса України. За звітний період амортизація склала 5856 тис.грн. За звітний період на підприємстві вибуло основних засобів за первісною вартістю на 175 тис.грн.: - будинків, споруд та передавальних пристроїв - 165тис.грн.; - машин та обладнання - 0тис.грн. - інструментів, приладів та інвентаря - 1 тис.грн.; - транспортні засоби - тис.грн.; - МНМА - 9тис.грн. За звітній період на підприємство надійшло основних засобів первісною вартістю 18000тис.грн., в тому числі: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 7406 тис.грн; - машини та обладнання - 6275 тис.грн.; - транспортні засоби - 3709 тис.грн.; - інструменти, прилади та інвентар - 446 тис.грн.; - комп'ютерна техніка - 17 тис. грн..; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 147 тис.грн. За звітній період підприємство придбало за грошові кошти необоротних активів на суму 1053,2 тис.грн., витрачено грошових коштів на капітальні ремонти основних засобів 16946,8 тис.грн. На підприємстві немає безкоштовно отриманих основних засобів, також немає основних засобів, відносно яких існує обмеження володіння, користування та розпорядження. На підприємстві немає основних засобів, що передані в заставу. На підприємстві є основні засоби, які тимчасово не використовуються, залишкова вартість яких становить 2288,5тис.грн. На підприємстві є основні засоби, що повністю амортизовані, але продовжують експлуатуватися. Первісна вартість таких основних засобів складає 86905 тис.грн. На підприємстві немає основних засобів, які вилучені з використання та експлуатації для продажу. На підприємстві немає основних засобів, що отримані за рахунок цільового фінансування. На підприємстві є основні засоби, шо передані в оперативну аренду первісною вартістю 494 тис.грн., в тому числі: - будинки та споруди - 308 тис.грн.; - машини та обладнання - 8 тис.грн.; - транспортні засоби - 56 тис.грн.; - багаторічні насадження - 55 тис.грн.; - інструменти, прилади та інвентар - 67 тис. грн.; - МНМА - 0 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2016р. за групами становить: Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) На початок періоду На кінець періоду 1.Виробничого призначення 62705.000 79101 - будівлі та споруди 39790.000 53717 - машини та обладнання 12493.000 13665.0 - транспортні засоби 6799.000 8624.0 - інші 3623.000 3095.0 2. Невиробничого призначення 1319.000 970.0 - будівлі та споруди 1248.000 942.0 - машини та обладнання 30.000 7.0 - транспортні засоби 0.000 0.000 - інші 41.000 21.0 Усього 64024.000 80071 Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2016р. склала: - виробничого призначення: - будівлі, споруди та передавальні пристрої - 69,1%; - машин та обладнання - 80,2%; - транспортні засоби - 70,3%; - інструменти, прилади та інвентар - 90,1%; - інші основні засоби - 22,6%. - невиробничого призначення: - будівлі та споруди - 78,3%; - машини та обладнання - 86,7%; - транспортні засоби - 100%; - інші основні засоби - 95,3%. Ступінь використання основних засобів на 31.12.2016 року склала: - виробничого призначення: - будівлі, споруди та передавальні пристрої - 47,6%; - машин та обладнання - 14,8%; - транспортні засоби - 26,7%; - невиробничого призначення: - будівлі та споруди - 21,7%; - машини та обладнання - 3,4%; - транспортні засоби - 0,01%. Взагалі основні засоби зношені на підприємстві на 64%. В цілому виробничі потужності підприємства на протязі звітного року були завантажені на 30,9%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 254907 215459
Статутний капітал (тис.грн.) 499 499
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 499 499
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(254907.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(499.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.