АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

в.о. голови правлiння - генерального директора

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бречко Володимир Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00191773
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м. Часiв-Яр, вул. Комсомольська, 1
5. Міжміський код, телефон та факс (06274) 7-29-66, (062) 206-79-52
6. Електронна поштова адреса office@chok.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://chok.pat.ua/emitents/reports/year/2016

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

19.04.2017

(дата)