АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
25.03.2011
93.7700000
Рiчнi загальнi збори проводяться у очнiй формi.
Голова Загальних зборiв-Лук'янов Валентин Борисович.
Секретар загальних зборiв-Чорний Олександр Iванович.
Перелiк акцiонерiв складений станом на 21 березня 2011 року. На момент складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, статутний капiтал Товариства складає 499 324,53 грн., який роздiлений на 49 932 453 шт. простих iменних акцiй.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 8548 (вiсiм тисяч п'ятсот сорок вiсiм). Акцiонери, включенi в перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, володiють 49 932 453 (сорок дев'ять мiльйонiв дев'ятьсот тридцять двi тисячi чотириста п'ятдесят три) голосуючими акцiями Товариства, якi надають право голосу по всiм питанням компетенцiї Загальних зборiв, що складає 93,77 % вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму( перелiк акцiонерiв додається).
На пiдставi протоколу про реєстрацiю акцiонерiв, прийнявших участь у Загальних зборах, загальнi збори признано правомочними. Кворум є за всiма питаннями порядку денного.
Порядок голосування- вiдкрите, iз застосуванням карток для голосування та бюлетенiв для голосування.
Склад лiчильної комiсiї: Лiсова Тетяна Iванiвна - голова комiсiї; член комiсiї: Зубенко Надiя Сергiївна, Алтунiна Iрина Володимирiвна, Кулакова Тетяна Миколаївна, Свекленко Наталя Василiвна, Ракитська Олена Анатолiївна.
Оголошення про проведення чергових Загальних зборiв i порядок денний були опублiкованi в газетi "Вiдомостi державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №18 вiд 28.01.2011 р. i газетi "За огнеупоры" №5 вiд 02.02.2011р. Крiм того, кожен акцiонер у вiдповiдностi до дiючої редакцiї Статуту товариства та Закону України "Про господарськи товариства" був сповiщений у письмовiй формi персонально про проведення загальних зборiв.
В термiни, передбаченi чинним законодавством до порядку денного додатковi питання внесенi не були.
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат"
1.Обрання рабочих органiв Загальних зборiв Товариства та затвердження регламенту проведення зборiв.
2.Затвердження звiту Голови Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
3.Затвердження звiту Ревезiйної комiсiї.
4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк та розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
5.Затвердження плану розподiлу чистого прибутку на 2011р.
6.Про визнання такими, що втратили чиннiсть, окремих внутрiшнiх Положень Товариства, а саме: Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю, Положення про лiчильну комiсiю, Положення про порядок нарахування i виплати дивiдентiв.
7.Про змiну найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства
8.Обрання постiйно дiючої лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
9.Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
10.Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв шляхом викладення Положення в новiй редакцiї.
11.Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду шляхом викладення Положення в новiй редакцiї.
12.Про внесення змiн до Положення про Правлiння шляхом викладення Положення в новiй редакцiї.
13.Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю шляхом викладення його в новiй редакцiї.
14.Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової ради.
15.Затвердження кошторису Наглядової Ради, умов контрактiв з членами Наглядової ради та умов оплати працi членiв Наглядової Ради вiд iменi Товариства.
16.Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї та вибори нового складу Ревiзiйної комiсiї.
17.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
По питанню №1 Порядок денного "Обрання рабочих органiв Загальних зборiв Товариства та затвердження регламенту проведення зборiв.
Слухали: директора з загальних питань ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Коннова Олександра Iвановича про обрання робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв, який в своєму виступi запропонував Головою Загальних зборiв обрати Лук'янова Валентина Борисовича, секретарем зборiв Чорного Олександра Iвановича, в президiю-Голову Правлiння-генерального директора ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Третьякова Костянтина Михайловича.
Голосували:
"за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"- немає
"утримались"- немає
Вирiшили: Головою Загальних зборiв обрати Лук'янова Валентина Борисовича, секретарем зборiв- Чорного Олександра Iвановича, в Президiю-Голову Правлiння - генералььного директора Третьякова Костянтина Михайловича.
Слухали: директора з загальних питань ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Коннова Олександра Iвановича, який запропонував зтвердити наступний регламент Загальних зборiв:
Доповiдачам з усiх питань порядку денного - до 5 хвилин;
Виступи - до 3 хвилин;
Довiдки - до 2 хвилин;
Заяви для виступiв подавати Головi зборiв в письмовому виглядi.
Рiшення з усiх питань порядку денного приймати вiдкритим голосуванням. Голосувння з перших дев'яти питань порядку денного приймати iз застосуванням карток для голосування, з решти питань порядку денного- бюлетенями для голосування. При голосуваннi додержуватися принципу "одна акцiя-один голос". При обраннi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї використовувати кумулятивне голосування.
В зв'язку з тим, що питання порядку денного №2, 3, 4, 5 взаємопов'язанi i характеризують дiяльнiсть Товариства, заслухати доповiдачiв з усiх чотирьох питань, а потiм перейти до дебатiв.
Перерву робити через кожнi 2 години роботи зборiв на 15 хвилин., а також пiсля проведення кумулятивного голосування роботи перерву на 15 хвилин для пiдрахункiв результатiв голосування.
Голосували:
"за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Вирiшили: затвердити Регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
По питанню №2 Порядку денного "Затвердженного звiту Голови Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк"
Слухали: Голову Правлiння ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Третьякова Костянтина Михайловича, який доповiв про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк та довiв до вiдома акцiонерiв, що за пiдсумками роботи за 2010 рiк Товариством було отримано чистий прибуток у сумi 10955 тис.грн.
По птанню №3 Порядку денного "Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї"
Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Лук'янову Нелю Валерiївну, яка доповiла про висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. В своєму виступi зазначила, що фiнансова звiтнiсть Товариства за пiдсумками роботи за 2010 р. складена згiдно з встановленими вимогами дiючого законодавства України, Нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку в Українi, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та прийнятiй на пiдприємствi облiкової полiтики та запропонувала: Роботу Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк визнати задовольною, затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" за 2010 рiк.
По питанню №4 Порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк та розподiлу прибутку (збитку) Товариства за 2010 рiк."
Слухали: Дирекора з економiки ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Дмитрука Василя Сергiйовича, який доповiв, що в результатi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства отриманий прибуток в сумi 10955 тис.грн. Запропонував направити чистий прибуток за 2010 рiк у розмiрi 100 % на технiчне переобладнання, освоєння нових вiдiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. Дивiденти не виплачувати.
По питанню №5 Порядку денного "Затвердження плану розподiлу чистого прибутку на 2011 р."
Слухали: Дирекора з економiки ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Дмитрука Василя Сергiйовича, який доповiв про запланованi об'єми виробництва продукцiї, очiкуваний чистий прибуток, необхiднi iнвестiцiї та поповнення власних обiгових коштiв. Запропонувати затвердити норматив використання чистого прибутку на 2011 рiк, отриманий чистий прибуток в 2011 роцi направити на технiчне переобладнання, освоєння нових вiдiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв.
При обговореннi доповiдей, слухзали:
1) Дирекора технiчного Герцовського Iгора Миколайовича, який охарактеризував роботу технiчних служб товариства у 2010 роцi та запропонував:
Затверлдити звiт Голови Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк, рiчний звiт ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" за 2010 рiк, бухгалтерський баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про фiнансово-майновий стан Товариства за 2010 рiк.
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк
визнати задовiльною.Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк, а саме: фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним; роботу Правлiння визнати задовiльною; рекомендувати Загальним зборам затвердити рiчний звiт Товариства та його рiчний баланс.
Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2010 рiк та норматив
використання прибутку на 2011 рiк, а саме: направити чистий прибуток за 2010 рiк у розмiрi 100 % на технiчне переобладнання, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв, дивiденти не виплачувати.
Затвердити норматив розподiлу чистого прибутку на 2011 рiк: норматив на виплату
дивiдентiв не передбачати, направити 100 % чистого прибутку, отриманого в 2011 роцi на технiчне переобладнання, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв.
2)Директора з вогнетривкого виробництва Дем'яненкоа Олександра Вiкторовича, який
охарактеризував роботу товариства з виробництва вогнетривiв у 2010 роцi, зазначив необхiднiсть прийняття заходiв для стабiльної роботи пiдприємства в 2011 роцi, та запропонував:
Затвердити звiт Голови Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2010 рiк, рiчний звiт ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" за 2010 рiк, бухгалтерський баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про фiнансово-майновий стан Товариства за 2010 рiк.
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк
визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк, а саме: фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним; роботу Правлiння визнати задовiльною; рекомендувати Загальним зборам затвердити рiчний звiт Товариства та його рiчний баланс.
Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2010 рiк та норматив
використання прибутку на 2011 рiк, а саме: направити чистий прибуток за 2010 рiк у розмiрi 100% на технiчне переобладнання, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв, дивiденди не виплачувати.
Затвердити норматив розподiлу чистого прибутку на 2011 рiк: норматив на виплату
дивiдентiв не передбачати, направити 100 % чистого прибутку, отриманого в 2011 роцi на технiчне переобладнання, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв.
3)Головного iнженера гiрничого управлiння Дзебу Анатолiя Григоровича,
який охарактеризував роботу товариства з добування глини вогнетривкої та пiску формувального, зазначив необхiднiсть проведення ремонту обладнання, та запропонував:
Затвердити звiт Голови Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2010 рiк, рiчний звiт ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" за 2010 рiк, бухгалтерський баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про фiнансово-майновий стан Товариства за 2010 рiк
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної товариства за 2010 рiк визнати
задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк, а саме: фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним; роботу Правлiння визнати задовiльною; рекомендувати Загальним зборам затвердити рiчний звiт Товариства та його рiчний баланс.
Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2010 рiк та норматив
використання прибутку на 2011 рiк, а саме: направити чистий прибуток за 2010 рiк у розмiрi 100 % на технiчне переобладнання, освоєння нових вiдiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв, дивiденти не виплачувати.
Затвердити норматив розподiлу чистого прибутку на 2011 рiк: норматив на виплату
дивiдентiв не передбачати, направити 100 % чистого прибутку, отриманого в 2011 роцi на технiчне переобладнання, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв.
По другому питанню Порядку денного:
Голосували:
"за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Голови Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
По третьому питанню Порядку денного:
Голосували:
"за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк визнати задовiльною.Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк, а саме :фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним; роботу Правлiння визнати задовiльною; рекомендувати Загальним зборам затвердити рiчний звiт Товариства та його рiчний баланс.
По четвертому питанню Порядку денного:
Голосували:
"за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2010 рiк. Чистий прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" за 2010 рiк у розмiрi 100 % направити на технiчне переобладнання, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв, дивiденти не виплачувати.
По пя'тому питанню Порядку денного:
Голосували:
"за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Вирiшили: Затвердити норматив розподiлу чистого прибутку на 2011 рiк: норматив на виплату дивiдентiв не передбачати, направити 100 % чистого прибутку, отриманого в 2011 роцi на технiчне переобладнання, освоєння нових видiв продукцiї та попевнення власних обiгових коштiв.
По питанню №6 порядку денного "Право визнання такими, що втратили чиннiсть, окремих внутрiшнiх Положень Товариства, а саме: Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю, Положення про лiчiльну комiсiю, Положення про порядок нарахування i виплати дивiдентiв".
Слухали:члена Наглядової ради Кураса Лева Валерiйовича, який зазначив, що згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", вищевказанi Положення необхiдно викласти у новiй редакцiї.Проект Положень в новiй редакцiї розробленi, i, згiдно законодавства, компетенцiя затвердженних даних Положень може бути покладена на Наглядову раду Товариства. Але, так як данi документи ранiше були затвердженi Загальними зборами, тiльки Загальнi збори можуть визнати їх такими, що втратили чиннiсть.Запропонував:Визнати такими, що втратили чиннiсть,окремi внутрiшнi Положення Товариства, а саме: Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю, Положення про порядок нарахування i виплати дивiдендiв".
Голосували:
" за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Вирiшили:Визнати такими, що втратили чиннiсть, окремi внутрiшнi Положення Товариства, а саме:Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю, Положення про лiчильну комiсiю, Положення про порядок нарахування i виплати дивiдентiв."

По питанню №7 Порядку денного "Про змiну найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"
Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила, що у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-Vi от 17.09.2008 р. зi змiнами та доповненнями, необхiдно здiйснити змiну найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Часiвоярськiй вогнетривкий комбiнат".
Голосували:
" за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Вирiшили:
Затвердити нове найменування Товариства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ".
По питанню №8 порядку денного "Обрання постiйно дiючої лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв".
Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила необхiднiсть обрати постiйно дiючу Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у складi: Лiсова Тетяна Iванiвна - голова комiсiї: Зубенко Надiя Сергiївна, Алтунiна Iрина Володимирiвна, Кулакова Тетяна Миколаївна, Свекленко Наталя Василiвна, Ракитська Олена Анатолiївна.
Голосували:
" за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Вирiшили: обрати постiйно дiючу Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у складi: Лiсова Тетяна Iванiвна - голова комiсiї; Зубенко Надiя Сергiївна, Алтунiна Iрина Володимирiвна, Кулакова Тетяна Миколаївна, Свекленко Наталя Василiвна, Ракитська Олена Анатолiївна.
По питанню №9 порядку денного "Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї".
Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила, що для приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" №514- Vi от 17.09.2008р. та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480- iV вiд 23.02.2006 р. з наступними змiнами та доповненнями, найважливiшим є внесення змiн до Статуту Товариства. До уваги акцiонерiв наданий проект Статуту в новiй редакцiї та проведення його державної реєстрацiї надати Головi Правлiння - генеральному директору Третьякову К.М.
Голосували:
" за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Вирiшили:
Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї (Додаток №1 до Протоколу).
Повноваження на пiдписання Статуту в новiй редакцiї та проведення його державної реєстрацiї надати Головi Правлiння - генеральному директору Третьякову К.М.

По питанню №10 порядку денного "Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв шляхом викладення Положення в новiй редакцiї"
Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила, що для приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, було розроблене Положення про Загальнi збори акцiонерiв, проект якого наданий для ознайомлення акцiонерам Товариства. Запропонувала затвердити дане Положення у новiй редакцiї.
Голосували:
" за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Вирiшили:
Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв та затвердити його у новiй редакцiї (Додаток №2 до Протоколу).

По питанню №11 порядку денного "Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду шляхом викладення Положення в новiй редакцiї".
Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила, що для приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонерне товариства" та Статуту Товариства, було розроблено Положення про Наглядову раду Товариства, проект якого наданий для ознайомлення акцiонерам Товариства. Запропонувала затвердити дане Положення у новiй редакцiї.
У процесi голосування отримано 64 бюлетеня.
Голосували:
" за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Кiлькiсть неврахованих голосiв у звязку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.

Вирiшили:
Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новiй редакцiї (Додаток №3 до Протоколу).

По питанню №12 порядку денного "Про внесення змiн до положення про Правлiння шляхом викладення Положення в новiй редакцiї".
Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила, що для приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, було розроблено Положення про Правлiння Товариства, проект якого наданий для ознайомлення акцiонерам Товариства. Запропонувала затвердити дане Положення у новiй редакцiї.
У процесi голосування отримано 64 бюлетеня.
Голосували:
" за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Кiлькiсть неврахованих голосiв у звязку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв У
Вирiшили:
Внести змiни до Положення про Правлiння та затвердити його у новiй редакцiї (Додаток №4 до протоколу).
По питанню №13 порядку денного "Про внесення змiндо Положення про Ревiзiйну комiсiю шляхом викладення його в новiй редакцiї."
Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила, що для приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, було розроблено Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, проект якого наданий для ознайомлення акцiонерам Товариства. Запропонувала затвердити дане Положення у новiй редакцiї.
У процесi голосування отримано 64 бюлетеня.
Голосували:
" за"-64 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Кiлькiсть неврахованих голосiв у звязку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв
Вирiшили:
Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю та затвердити його у новiй редакцiї (Додаток №5 до Протоколу).

По питанню №14 порядку денного "Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової ради".
Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила, що строк повноважень Наглядової ради ще не сплинув, але згiдно дiючому законодавству, Нагглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування. Щоб не було сумнiвiв щодо правомочностi Наглядової ради, пропонується її переобрати. При пiдготовцi до Загальних зборiв у строки i в порядку, передбачених законодавством України, вiд акцiонерiв надiйшли пропозицiї щодо висування кандидатур у Наглядову раду Товариства. Пропонується обрати Наглядову раду у кiлькостi 5 (п'яти) осiб у наступному складi: Лук'янов Валентин Борисович, Лук'янов Володимир Валентинович, Чорний Олександр Iванович, Курас Лев Валерiйович, Сажин Володимир Георгiйович.
У процесi голосування отримано 64 бюлетня.
Голосували:
Глосували:
Лук'янов Валентин Борисович- 52 858 056 голосiв;
Лук'янов Володимир Валентинович - 45 308 955 голосiв;
Чорний Олександр Iванович - 45 313 556 голосiв;
Курас Лев Валерiйович - 45308173 голосiв;
Сажин Володимир Георгiйович - 45 313 523 голосiв.
Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними- 0 голосiв.
Вирiшили: Обрати Наглядову раду в новому складi у кiлькостi 5 (п'яти) осiб:
Лук'янов Валентин Борисович, Лук'янов Володимир Валентинович, Чорний Олександр Iванович, Курас Лев Валерiйович, Сажин Володимир Георгiйович.

По питанню №15 порядку денного "Затвердження кошторису Наглядової ради, умов контрактiв з членами Наглядової ради та умов оплати працi членiв Наглядової ради, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з членами Наглядової Ради вiд iменi Товариства".
Слухали: начальника вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати Самарченко Нiну Митрофанiвну, яка в своєму виступi запропонувала до уваги акцiонерiв кошторис на утримання Наглядової ради у сумi 3007,65 тис.грн., умови контрактiв з членами Наглядової ради та умови оплати працi членiв Наглядової ради. Запропонувала дати повноваження на пiдписання контракту вiд iменi Товариства з Головою Наглядової ради - члену Наглядової ради Сажину Володимиру Георгiйовичу, повноваження на пiдписання трудових договорiв з членами Наглядової ради вiд iменi Товариства надати Головi Наглядової ради.
У процесi голосування отримано 64 бюлетня, з них визнанно недiйсним 1 (один) бюлетень, кiлькiсть голосiв у якому становить 27 голосiв, що складає 0,0001 % вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню.
Голосували:
" за"-63 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 545 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що становить99,9999 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались"-немає
Вирiшили: Затвердити кошторис Наглядової ради умови контрактiв з членами Наглядової ради та умови оплати працi членiв Наглядової ради. Особою, уповноваженою на пiдписання контракту з Головою Наглядової ради вiд iменi Товариства призначити члена Наглядової ради Сажина Володимира Георгiйовича. Трудовi договори з членами Наглядової вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради.
По питанню №16 порядку денного "Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї та вибори нового складу Ревiзiйної комiсiї"
Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила, що строк повноважень Ревiзiйної комiсiї ще не сплинув, але, згiдно дiючому законодавству , Ревiзiйна комiсiя обирається шляхом кумулятивного голосування. Щоб не було сумнiвiв щодо правомочностi Ревiзiйної комiсiї, пропонується її переобрати. При пiдготовцi до Загальних зборiв у строки i в порядку, передбачених законодавством України, вiд акцiонерiв надiйшли пропозицiї щодо висування кандидатур у Ревiзiйну комiсiю Товариства. Пропонується обрати Ревiзiйну комiсiю у кiлькостi 5 (п'яти) осiб у наступному складi: Лук'янова Неля Валерiївна, Савченко Iгор Васильович, Кремiнська Людмила Iванiвна, Самарченко Нiна Митрофанiвна, Дудник Тамара Володимирiвна.
У процесi голосування отримано 64 бюлетеня.
Голосували:
Лук'янова Неля Валерiївна - 52 851 892 голосiв;
Савченко Iгор Васильович - 45 309 437 голосiв;
Кремiнська Людмила Iванiвна 45 312 062 голосiв;
Самарченко Нiна Митрофанiвна 45 315 050 голосiв;
Дудник Тамара Володимирiвна 45313687 голосiв.
Кiлькiсть неврахованих голосiв у звязку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Вирiшили: Обрати Ревiзiйну комiсiю в новому складi у кiлькостi 5 (п'яти) осiб:
Лук'янова Неля Валерiївна, Савченко Iгор Васильович, Кремiнська Людмила Iванiвна, Самарченко Нiна Митрофанiвна, Дудник Тамара Володимирiвна.


По питанню №17 порядку денного "Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв".
Слухали: Голову Загальних зборiв Лук'янова Валентина Борисовича, який зазначив, що згiдно дiючого законодавства, рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за подання Наглядової ради, та запропонував перелiк таких договорiв (Додаток №6 до Протоколу).
У процесi голосування отримано 64 бюлетеня, з них визнано недiйсним 2 (два) бюлетеня, кiлькiсть голосiв у яких становить 48 (сорок вiсiм) голосiв, що складає 0,0001 % вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню.
Голосували:
" за"-62 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 46 820 497 (сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять тисяч чотиреста дев'яносто сiм) голосами, що становить99,9999 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти"-немає
"утримались" немає
Вирiшили: Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод не бiльше одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартiсть яких перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства згiдно перелiку, що додається. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.