АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Внутрішні документи, звітність та перевірки

Які документи існують у вашому товаристві?
   Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів Х   
Положення про спостережну раду Х   
Положення про виконавчий орган (правління) Х    
Положення про посадових осіб товариства   Х 
Положення про ревізійну комісію Х   
Положення про акції товариства   Х 
Положення про порядок розподілу прибутку Х   
Іншi (запишіть) Положення про лiчiльну комiсiю, Положення про ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю у ВАТ "Часiвоярский вогнетривкий комбiнат" 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Ні 
4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Так  Ні 
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Так  Ні 
6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
     Так Ні
1 Не проводились взагалі    
2 Менше ніж раз на рік    
3 Раз на рік Х    
4 Частіше ніж раз на рік    

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
   Так Ні
Загальні збори акціонерів Х    
Спостережна рада Х    
Правління/директор    
Іншi (запишіть)  

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
З якої причини було змінено аудитора?
   Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   Х  
Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
Іншi (запишіть)  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
   Так Ні
Ревізійна комісія Х    
Спостережна рада    
Відділ внутрішнього аудиту підприємства Х   
Стороння компанія/сторонній консультант Х   
Перевірки не проводились    
Іншi (запишіть) Фiнансовi органи, ПФУ, КРУ та ДФСС  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
   Так Ні
З власної ініціативи Х    
За дорученням загальних зборів    
За дорученням спостережної ради    
За зверненням правління    
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів    
Іншi (запишіть)  
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні