АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про власний капітал

СтаттяКодСтатутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капіталІнший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
1234567891011
Залишок на початок року 010 4990058066459010741500170570
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 000000000
Виправлення помилок 030 000000000
Інші зміни 040 000000000
Скоригований залишок на початок року 050 4990058066459010741500170570
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобіви 060 000000000
Уцінка основних засобів 070 000000000
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 000000000
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 000-202000
  120 000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 00000215930021593
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000
Відрахування до Резервного капіталу 160 000000000
  170 000000000
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000
  200 000000000
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260 000000000
Безкоштовно отримані активи 270 000000000
  280 000000000
Разом змін в капіталі 290 000-20215950021593
на кінець року 300 4990058064459012901000192163
Примітки:
Згiдно з установчими документами товариством визначено статутний фонд у розмiрi 499 324,53 (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч триста двадцять чотири) грн. 53 коп.
На 31.12.2011р. статутний фонд складає 499,0 тис.грн. i сплачений повнiстю та вчасно вiдповiдно до встановленого законодавством термiну.
Станом на 31.12.2011р. власний капiтал (192 163 тис. грн.) товариства складається з:
- Статутного капiталу у розмiрi 499,0 тис.грн.;
- Iншого додаткового капiталу - 58 064 тис.грн., який на початок року складав 58 066 тис.грн. та зменшився на суму iндексацiї основних засобiв, якi вибули в 2011 роцi в сумi 2 тис.грн.;
- Резервного капiталу в сумi 4590,0 тис.грн., сформованого згiдно дiючого законодавства, який не змiнився з початку року;
- Нерозподiленого прибутку у розмiрi 129 010 тис.грн., який на початок року складав 107 415 тис.грн., збiльшився на суму чистого прибутку за 2011р. в розмiрi 21 593 тис.грн. та збiльшився на суму iндексацiї лiквiдованих основних засобiв в 2011р. в сумi 2 тис.грн.
-

-