АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Третьяков Костянтин Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
26.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00191773
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Донецька область
     Район Артемiвський р-н
     Поштовий індекс 84551
     Населений пункт м.Часiв-Яр
     Вулиця, будинок вул. Комсомольска, 1
     Міжміський код, телефон та факс (062) 206-79-52, (062) 206-79-52
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2012
    Річна інформація опублікована у № 78 Вiдомостi ДКЦПФР 25.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.chok.pat.ua 24.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)