АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Признання доходiв вiд звичайної дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до п. 7 П(с)БО 15 та П(с)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати".
За 2011р. доход вiд реалiзацiї продукцiї (готової продукцiї, товарiв, робiт та послуг) склав 313 460 тис. грн., податок на додану вартiсть - 30 761 тис. грн Чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг, товарiв вiдповiдає П(с)БО 15 "Доходи" та складає 282 699 тис. грн. Доходи Товариства за 2011 рiк складаються з:
iнший операцiйний доход - 5077 тис. грн. (доход вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 3492 тис.грн., доход вiд операцiйних курсових рiзниць - 402 тис.грн., доход вiд здачi в оренду майна - 134 тис.грн., iншi доходи операцiйної дiяльностi - 1049 тис.грн.), iншi фiнансовi доходи - 0 тис. грн..
Аналiтичний облiк складу витрат здiйснюється за видами витрат.
За 2011 рiк адмiнiстративнi витрати склали 31 738 тис.грн. (витрати на утримання адмiнiстративного персоналу - 17 081 тис.грн.; витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв адмiнiстративного призначення - 1753тис.грн.; витрати на сплату податкiв та обов'язкових платежiв - 1919тис.грн.( збiр за використання водних ресурсiв - 35 тис.грн., збiр за забруднення навколишнього середовища - 51 тис.грн., податок на землю та оренда землi- 1834 тис.грн., ); витрати по перепiдготовцi кадрiв - 302 тис.грн., витрати на службовi вiдрядження адмiнiстративного персоналу - 59 тис.грн., витрати на утримання диспетчерського зв'язку - 440 тис.грн., витрати на утримання легкового транспорту комбiнату - 1886 тис.грн., витрати на утримання не управлiнського персоналу (охорона пiдприємства, витрати на утримання центральної лабораторiї комбiнату, витрати на дослiдження та iн.) - 1541тис.грн, та iншi адмiн.витрати - 6757 тис.грн.( послуги зв'язку - 167 тис.грн., розрахунково-касове обслуговування - 472 тис.грн., витрати на сплату пiльгових пенсiй -2082 тис.грн. iнформацiйно-консультацiйнi послуги 64 тис,грн,, та iнш.));
витрати на збут - 46520 тис.грн. (витрати "Укрзалiзницi" та послуги стороннiх органiзацiй- 32654 тис.грн.; витрати на заробiтну плату робiтникам по збуту продукцiї та вiдрахування на соцiальне страхування - 346 тис.грн.; витрати на оформлення митних документiв, маркетинговi послуги по вивченню ринкiв збуту та брокерськi послуги - 405 тис.грн.; витрати на вiдрядження робiтникiв вiддiлу збуту - 25 тис.грн., та iн.);
iншi операцiйнi витрати - 10007 тис.грн. (собiвартiсть реалiзованих запасiв -3174тис.грн., втрати вiд операцiйних курсових рiзниць - 107 тис.грн., операцiйна оренда активiв - 60 тис.грн., витрати по признаним штрафам, пеням - 424 тис.грн. утримання об'єктiв житлово-комунального та соцiального призначення - 4143 тис.грн., iншi витрати операцiйної дiяльностi - 2099 тис.грн
iншi витрати - 822тис.грн.(витрати вiд списання основних засобiв); фiнансовi витрати - 29 тис.грн.( витрати на сплату процентiв за кредит).
Таким чином, прибуток до оподаткування за 2011 рiк склав 24544 тис. грн.
За звiтнiй перiод пiдприємство не одержало надзвичайних доходiв
Облiк iнформацiї про витрати, доходи, активи та зобов'язання по податку на прибуток на пiдприємствi здiйснюється згiдно П(С)БО 17 "Податок на прибуток".
Сума податку на прибуток, що признана згiдно П(С)БО 17 склала 2951 тис.грн.
Таким чином, фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi пiдприємства за 2011рiк - прибуток в сумi 21 593 тис.грн.
Облiк iнформацiї про чистий прибуток на одну просту акцiю та її розкриття в фiнансовiй звiтностi визначається П(С)БО 24 "Прибуток на акцiю".
Сума чистого прибутку на одну просту акцiю, що визначена в результатi перерахунку, становить 0,43244 грн.
Сума скоригованого чистого прибутку на одну просту акцiю, що визначена в результатi перерахунку становить 0,43244 грн.