АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 00
Первісна вартість 011 00
Накопичена амортизація 012 00
Незавершене будівництво 020 70614953
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 3581139006
Первісна вартість 031 168828176049
Знос 032 133017137043
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 17421747
первісна вартість 036 17421747
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 257385
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 01461
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 4487147552
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 3206934806
поточні біологічні активи 110 19262991
незавершене виробництво 120 1211410010
готова продукція 130 5367055821
Товари 140 297461
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 1522227325
первісна вартість 161 1537228255
резерв сумнівних боргів 162 150930
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 342619
за виданими авансами 180 15631478
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 41014045
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 58282504
у т. ч. в касі 231 1562
в іноземній валюті 240 11
Інші оборотні активи 250 13441845
Усього за розділом ІІ 260 128169143906
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 621210372
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 179252201830

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 499499
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 5806658064
Резервний капітал 340 45904590
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 107415129010
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 170570192163
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 9480
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 9480
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 32243854
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 546730
з бюджетом 550 17012279
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 574668
з оплати праці 580 14161572
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 273564
Усього за розділом IV 620 77349667
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 179252201830


ПІБ керівника Третьяков Костянтин Михайлович
ПІБ головного бухгалтера Каптьонкова Галина Євгенiвна
Примітки:
Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(с)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв не розраховується та з метою амортизацiї приймається її нульове значення.
У статтi "Основнi засоби" Балансу крiм саме основних засобiв вiдображається i вартiсть iнших необоротних матерiальних активiв. (Рахунки 10 "Основнi засоби" та 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи").
При передачi малоцiнних та швидкозношуючих предметiв в експлуатацiю, облiк яких ведеться на рахунку 112, нараховувався знос в розмiрi 100 % вiд їх вартостi та вiдображається на рахунку 132 "Знос iнших необоротнiх матерiальних активiв".

Залишкова вартiсть основних засобiв вiдкритого акцiонерного товариства станом на 31.12.2011 р. дорiвнює 39006 тис.грн. (первiсна вартiсть - 176049 тис.грн., знос -
137 043 тис.грн.)


Рух основних засобiв за 2011 рiк.
---------------------------------------------------------------------
: : Первiсна : Придбано, : Вибуло, : Первiсна :
: : вартiсть на : тис.грн. : тис.грн.: вартiсть на :
: :31.12.2010р.,: (первiсна : (первiсна :31.12.2011р.,:
: : тис.грн. : вартiсть) : вартiсть) : тис.грн. :
:-------------------------------------------------------------------:
:Будiвлi та : : : : :
:споруди : 70358 : 2398 : 808 : 71948 :
:-------------------------------------------------------------------:
:Машини та : : : : :
:обладнання : 76648 : 3176 : 57 : 79767 :
:-------------------------------------------------------------------:
:Транспортнi : : : : :
:засоби : 14730 : 1794 : - : 16524 :
:-------------------------------------------------------------------:
:Iншi основнi : : : : :
:засоби : 7092 : 720 : 2 : 7810 :
:-------------------------------------------------------------------:
: В С Ь О Г О : 168828 : 8088 : 867 : 176049 :
---------------------------------------------------------------------

На пiдприємствi амортизацiя основних засобiв нараховується на протязi термiну їх використання. Норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв проводяться згiдно з нормами для вiдповiдної групи основних фондiв, передбачених п.п.8.6.1 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємства", а з 01.04.2011 р. - прямолiнейним методом нарахування амортизацiї згiдно Податкового кодекса України.


За звiтний перiод амортизацiя склала 4891 тис. грн.
За звiтний перiод на пiдприємствi вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на 867 тис.грн.:
- будинкiв, споруд та передавальних пристроїв - 808 тис.грн.;
- машин та обладнання - 57 тис.грн.
- iнструментiв, приладiв та iнвентаря - 363 тис.грн.,
- транспортнi засоби - 0 тис.грн.
За звiтнiй перiод на пiдприємство надiйшло основних засобiв первiсною вартiстю
8088 тис.грн., в тому числi:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2398 тис.грн;
- машини та обладнання - 3176 тис.грн.
- транспортнi засоби - 1794 тис.грн.
- iнструменти, прилади та iнвентар - 664 тис.грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 56 тис.грн.
- За звiтнiй перiод пiдприємство придбало за грошовi кошти необоротних активiв на суму 3161 тис.грн.
На пiдприємствi немає безкоштовно отриманих основних засобiв, також немає основних засобiв, вiдносно яких iснує обмеження володiння, користування та розпорядження.
На пiдприємствi немає основних засобiв, що переданi в заставу.
На пiдприємствi немає основних засобiв, якi тимчасово не використовуються.
На пiдприємствi є основнi засоби, що повнiстю амортизованi, але продовжують експлуатуватися. Первiсна вартiсть таких основних засобiв складає 26420 тис.грн.
На пiдприємствi немає основних засобiв, якi вилученi з використання та експлуатацiї для продажу.
На пiдприємствi немає основних засобiв, що отриманi за рахунок цiльового фiнансування.
На пiдприємствi є основнi засоби, шо переданi в оперативну аренду первiсною вартiстю 449 тис.грн., в тому числi:
- будинки та споруди - 326 тис.грн.;
- машини та обладнання - 67,0 тис.грн.;
- транспортнi засоби - 52 тис.грн.;
- багаторiчнi насадження - 4 тис.грн.


Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2011р. за групами становить:
--------------------------------------------------------------
: Найменування основних засобiв :Власнi основнi засоби, :
: : тис.грн. :
: :------------------------:
: : на початок : на кiнець :
: : перiоду : перiоду :
:---------------------------------------------------------:
:1.Виробничого призначення : 34516 : 37676 :
: Будинки та споруди : 22341 : 22722 :
:---------------------------------------------------------:
: Машини та обладнання : 9208 : 10463 :
:---------------------------------------------------------:
:Транспортнi засоби : 1018 : 2349 :
:---------------------------------------------------------:
:Iншi основнi засоби : 1949 : 2142 :
:---------------------------------------------------------:
:2. Невиробничого призначення : 1295 : 1330 :
: Будинки та споруди : 1143 : 1086 :
:---------------------------------------------------------:
: Машини та обладнання : 80 : 66 :
:---------------------------------------------------------:
:Транспортнi засоби : - : - :
:---------------------------------------------------------:
:Iншi основнi засоби : 72 : 178 :
:---------------------------------------------------------:
:В С Ь О Г О : 35811 : 39006 :
-----------------------------------------------------------

Ступiнь зносу основних засобiв на 31.12.2011р. склала:
- виробничого призначення:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 56.2%;
- машин та обладнання - 82,6%;
- транспортнi засоби - 90,3%;
- невиробничого призначення:
- будiвлi та споруди - 55,8%;
машини та обладнання - 47,1%;
- транспортнi засоби - 49%.
Ступiнь використання основних засобiв на 31.12.2011 року склала:
- виробничого призначення:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 50,7%;
- машин та обладнання - 80,7%;
- транспортнi засоби - 79%;
- невиробничого призначення:
- будiвлi та споруди - 40%;
машини та обладнання - 45,3%;
- транспортнi засоби - 49%.

Взагалi основнi засоби зношенi на пiдприємствi на 77,8%. Вцiлому виробничi потужностi пiдприємства на протязi звiтного року були завантаженi на 55%.


Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв проводився згiдно з П(с)БО 8 "Нематерiальнi активи" зi змiнами згiдно наказу Мiнфiну України вiд 25.11.2002р. №989 за собiвартiстю. На пiдприємствi вiдображенi нематерiальнi активи на субрахунку 125 "Авторськi та сумiжнi з ними права".
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться на пiдприємствi вiдносно кожного об'єкту
Нематерiальних активiв станом на 01.01.2011 року на пiдприємствi немає.


На балансi пiдприємства на кiнець звiтного перiоду ураховується незавершене будiвництво на суму 4953 тис.грн., що є витратами пiдприємства на капiтальне будiвництво для власних потреб .
На початок звiтного перiоду незавершене будiвництво (субрах 151 "Капiтальне будiвництво").складає 7061 тис.грн., на кiнець - 4953 тис.грн.
"
До довгострокової дебiторської заборгованостi належить заборгованiсть, що не пов'язана з операцiйною дiяльнiстю, та термiн погашення якої перевищує один рiк. Довгострокова дебiторська заборгованiсть облiковується на субрахунку 183 "Iнша дебiторська заборгованiсть" та станом на 31.12.2011р. складала 385 тис.грн, що є заборгованiстю робiтникiв за виданими позиками, термiн погашення яких перевищує один рiк.
Аналiтичний облiк довгострокої дебiторської заборгованостi ведеться по кожному дебiтору, по видам заборгованостi, термiнам її виникнення та погашення.
Довгострокової дебiторської заборгованостi з пов'язаними сторонами на пiдприємствi немає.

Разом Необоротнi активи балансу пiдприємства на 31.12.2010 р. склали 44 871 тис. грн., на 31.12.2011р. - 47552 тис.грн.

Облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється у вiдповiдностi до дiючого П(с)БО 9 "Запаси" зi змiнами згiдно наказу Мiнфiна України вiд 25.11.2002р. №989 . Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей. Станом на 31.12.2010 р. запаси, розрахованi вiдповiдно до вимог нових нацiональних стандартiв, складають 104 089 тис. грн.:
- рах. 20 "Виробничi запаси" та рах. 22 "Малоцiннi та швидкозношуючi предмети" 34806 тис. грн.;
- рах.21 "Поточнi бiологiчнi активи" - 2991 тис.грн.;
- рах.23 "Виробництво" та рах.25 "Напiвфабрикати" - 10010 тис.грн.
- рах.26 "Готова продукцiя" - 55821 тис. грн.
- рах.28 "Товари" - 461 тис. грн.
Склад виробничих запасiв пiдприємства слiдуючий:
- субрах.201 "Сировина та матерiали" - 17876 тис.грн.;
- субрах.203 "Паливо" - 958 тис.грн.;
- субрах.204 "Тара та тарнi матерiали" - 1156 тис.грн.;
- субрах.207 Запаснi частини" - 11393 тис.грн.;
- рах. 22 "Малоцiннi та швидкозношуючi предмети" - 686 тис.грн.;
-
Облiк та узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух тварин, що знаходяться на вирощуваннi та вiдгодiвлi ведеться на рахунку 21 "Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi" субрахунку 211 "Молодняк тварини на вирощуваннi" та субрахунку 212 "Тварини на вирощуваннi".

Аналiтичний облiк малоцiнних та швидкозношуючих предметiв ведеться за видами предметiв за однорiдними групами, встановленим виходячи з вимог пiдприємства.

Аналiтичний облiк по рахунку 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництва, по статтям витрат та видам чи групам виробленої продукцiї.
Узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух готової продукцiї пiдприємства ведеться на рахунку 26 "Готова продукцiя".
Аналiтичний облiк готової продукцiї ведеться за видами готової продукцiї.


На 31.12.2011 року грошовi кошти пiдприємства склали 2504 тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi ведеться згiдно дiючого П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається у балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює дебiторськiй заборгованостi з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв та станом на 31.12.2011 року склала 27 325 тис.грн.
Величина резерву сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги була сформована в звiтному перiодi на пiдприємствi на основi платоспроможностi кожного дебiтора.
Облiк резерву сумнiвних боргiв на пiдприємствi ведеться на рахунку 38 "Резерв сумнiвних боргiв" , його залишок на 31.12.2011р. складав 930 тис.грн. та був використаний для списання безнадiйних та сумнiвних боргiв.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги дiлиться за термiном непогашення:
- до 12 мiсяцiв -26334тис.грн.;
- вiд 12 мiсяцiв до 18 мiсяцiв - 2 тис.грн.;
- вiд 18 мiсяцiв до 36 мiсяцiв - 1919 тис.грн.
Згiдно з перелiком iнвентаризацiї дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2011р. найкрупнiшими комерцiйними боржниками товариства є:
- ВАТ "Азовсталь" м.Марiуполь - 3259 тис.грн.;
- ВАТ "Днiпровський меткомбiнат" м. Днiпродзержинськ - 5142 тис.грн.;

Дебiторська заборгованiсть: з бюджетом склала на 31.12.2011р. - 2619 тис.грн., за виданими авансами - 1478 тис.грн.; iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 4045 тис.грн.
-
На пiдприємствi враховуються iншi оборотнi активи. На 31.12.2011 року сума їх склала 1845 тис.грн.
Витрати майбутнiх перiодiв на 31.12.2011р. склали 10372 тис.грн. та є витратами по погашенню гiрничо-капiтальних робiт.


Згiдно з установчими документами товариством визначено статутний фонд у розмiрi 499 324,53 (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч триста двадцять чотири) грн. 53 коп.
На 31.12.2011р. статутний фонд складає 499,0 тис.грн. i сплачений повнiстю та вчасно вiдповiдно до встановленого законодавством термiну.
Станом на 31.12.2011р. власний капiтал (192 163 тис. грн.) товариства складається з:
- Статутного капiталу у розмiрi 499,0 тис.грн.;
- Iншого додаткового капiталу - 58 064 тис.грн., який на початок року складав 58 066 тис.грн. та зменшився на суму iндексацiї основних засобiв, якi вибули в 2011 роцi в сумi 2 тис.грн.;
- Резервного капiталу в сумi 4590,0 тис.грн., сформованого згiдно дiючого законодавства, який не змiнився з початку року;
- Нерозподiленого прибутку у розмiрi 129 010 тис.грн., який на початок року складав 107 415 тис.грн., збiльшився на суму чистого прибутку за 2011р. в розмiрi 21 593 тис.грн. та збiльшився на суму iндексацiї лiквiдованих основних засобiв в 2011р. в сумi 2 тис.грн.Облiк зобов'язань на пiдприємствi ведеться згiдно П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi на суму погашення, яка, як очiкується, буде виплачена в процесi звичайної дiяльностi пiдприємства без дисконтування. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2011р. становить 9 667 тис. грн., яка пiдтвердилась результатами рiчної iнвентаризацiї (на 31.12.2011р.) склад її слiдуючий:
- Короткостроковi кредити банкiв (в нацiональнiй валютi) - 0,0 тис.грн.;
- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3 854 тис.грн.,
- Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 730 тис.грн.;
- з бюджетом - 2279 тис.грн.;
- зi страхування - 668 тис.грн;
- з оплати працi - 1572 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 564 тис.грн
- Облiк короткострокових позикових коштiв ведеться згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" на рахунку 601 "Короткостроковi кредити банкiв в нацiональнiй валютi".
Згiдно з П(С)БО 11 довгостроковi зобов'язання - це всi зобов'язання, якi не є поточними зобов'язаннями.