АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
    0.000  X  
Податкові зобов'язання X 2279.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 7388.000  X X
Усього зобов'язань X 9667.000  X X


Опис: Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi на суму погашення, яка, як очiкується, буде виплачена в процесi звичайної дiяльностi пiдприємства без дисконтування. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2011р. становить 9 667 тис. грн., яка пiдтвердилась результатами рiчної iнвентаризацiї (на 31.12.2011р.) склад її слiдуючий:
- Короткостроковi кредити банкiв (в нацiональнiй валютi) - 0,0 тис.грн.;
- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3 854 тис.грн.,
- Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 730 тис.грн.;
- з бюджетом - 2279 тис.грн.;
- зi страхування - 668 тис.грн;
- з оплати працi - 1572 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 564 тис.грн
- Облiк короткострокових позикових коштiв ведеться згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" на рахунку 601 "Короткостроковi кредити банкiв в нацiональнiй валютi".
Згiдно з П(С)БО 11 довгостроковi зобов'язання - це всi зобов'язання, якi не є поточними зобов'язаннями.