АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  34516.000  37676.000   0.000  0.000  34516.000   37676.000
  - будівлі та споруди  22341.000  22722.000  0.000  0.000  22341.000   22722.000
  - машини та обладнання  9208.000  10463.000  0.000  0.000  9208.000  10463.000
  - транспортні засоби  1018.000  2349.000  0.000  0.000  1018.000  2349.000
  - інші  1949.000  2142.000  0.000  0.000  1949.000  2142.000
2. Невиробничого призначення:  1295.000  1330.000  0.000  0.000  1295.000  1330.000
  - будівлі та споруди  1143.000  1086.000  0.000  0.000  1143.000  1086.000
  - машини та обладнання  80.000  66.000  0.000  0.000  80.000  66.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  72.000  178.000  0.000  0.000  72.000  178.000
Усього  35811.000  39006.000  0.000  0.000  35811.000  39006.000
Опис:  Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(с)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв не розраховується та з метою амортизацiї приймається її нульове значення.
У статтi "Основнi засоби" Балансу крiм саме основних засобiв вiдображається i вартiсть iнших необоротних матерiальних активiв. (Рахунки 10 "Основнi засоби" та 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи").
При передачi малоцiнних та швидкозношуючих предметiв в експлуатацiю, облiк яких ведеться на рахунку 112, нараховувався знос в розмiрi 100 % вiд їх вартостi та вiдображається на рахунку 132 "Знос iнших необоротнiх матерiальних активiв".

Залишкова вартiсть основних засобiв вiдкритого акцiонерного товариства станом на 31.12.2011 р. дорiвнює 39006 тис.грн. (первiсна вартiсть - 176049 тис.грн., знос -
137 043 тис.грн.)


Рух основних засобiв за 2011 рiк.
---------------------------------------------------------------------
: : Первiсна : Придбано, : Вибуло, : Первiсна :
: : вартiсть на : тис.грн. : тис.грн.: вартiсть на :
: :31.12.2010р.,: (первiсна : (первiсна :31.12.2011р.,:
: : тис.грн. : вартiсть) : вартiсть) : тис.грн. :
:-------------------------------------------------------------------:
:Будiвлi та : : : : :
:споруди : 70358 : 2398 : 808 : 71948 :
:-------------------------------------------------------------------:
:Машини та : : : : :
:обладнання : 76648 : 3176 : 57 : 79767 :
:-------------------------------------------------------------------:
:Транспортнi : : : : :
:засоби : 14730 : 1794 : - : 16524 :
:-------------------------------------------------------------------:
:Iншi основнi : : : : :
:засоби : 7092 : 720 : 2 : 7810 :
:-------------------------------------------------------------------:
: В С Ь О Г О : 168828 : 8088 : 867 : 176049 :
---------------------------------------------------------------------

На пiдприємствi амортизацiя основних засобiв нараховується на протязi термiну їх використання. Норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв проводяться згiдно з нормами для вiдповiдної групи основних фондiв, передбачених п.п.8.6.1 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємства", а з 01.04.2011 р. - прямолiнейним методом нарахування амортизацiї згiдно Податкового кодекса України.


За звiтний перiод амортизацiя склала 4891 тис. грн.
За звiтний перiод на пiдприємствi вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на 867 тис.грн.:
- будинкiв, споруд та передавальних пристроїв - 808 тис.грн.;
- машин та обладнання - 57 тис.грн.
- iнструментiв, приладiв та iнвентаря - 363 тис.грн.,
- транспортнi засоби - 0 тис.грн.
За звiтнiй перiод на пiдприємство надiйшло основних засобiв первiсною вартiстю
8088 тис.грн., в тому числi:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2398 тис.грн;
- машини та обладнання - 3176 тис.грн.
- транспортнi засоби - 1794 тис.грн.
- iнструменти, прилади та iнвентар - 664 тис.грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 56 тис.грн.
- За звiтнiй перiод пiдприємство придбало за грошовi кошти необоротних активiв на суму 3161 тис.грн.
На пiдприємствi немає безкоштовно отриманих основних засобiв, також немає основних засобiв, вiдносно яких iснує обмеження володiння, користування та розпорядження.
На пiдприємствi немає основних засобiв, що переданi в заставу.
На пiдприємствi немає основних засобiв, якi тимчасово не використовуються.
На пiдприємствi є основнi засоби, що повнiстю амортизованi, але продовжують експлуатуватися. Первiсна вартiсть таких основних засобiв складає 26420 тис.грн.
На пiдприємствi немає основних засобiв, якi вилученi з використання та експлуатацiї для продажу.
На пiдприємствi немає основних засобiв, що отриманi за рахунок цiльового фiнансування.
На пiдприємствi є основнi засоби, шо переданi в оперативну аренду первiсною вартiстю 449 тис.грн., в тому числi:
- будинки та споруди - 326 тис.грн.;
- машини та обладнання - 67,0 тис.грн.;
- транспортнi засоби - 52 тис.грн.;
- багаторiчнi насадження - 4 тис.грн.


Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2011р. за групами становить:
--------------------------------------------------------------
: Найменування основних засобiв :Власнi основнi засоби, :
: : тис.грн. :
: :------------------------:
: : на початок : на кiнець :
: : перiоду : перiоду :
:---------------------------------------------------------:
:1.Виробничого призначення : 34516 : 37676 :
: Будинки та споруди : 22341 : 22722 :
:---------------------------------------------------------:
: Машини та обладнання : 9208 : 10463 :
:---------------------------------------------------------:
:Транспортнi засоби : 1018 : 2349 :
:---------------------------------------------------------:
:Iншi основнi засоби : 1949 : 2142 :
:---------------------------------------------------------:
:2. Невиробничого призначення : 1295 : 1330 :
: Будинки та споруди : 1143 : 1086 :
:---------------------------------------------------------:
: Машини та обладнання : 80 : 66 :
:---------------------------------------------------------:
:Транспортнi засоби : - : - :
:---------------------------------------------------------:
:Iншi основнi засоби : 72 : 178 :
:---------------------------------------------------------:
:В С Ь О Г О : 35811 : 39006 :
-----------------------------------------------------------

Ступiнь зносу основних засобiв на 31.12.2011р. склала:
- виробничого призначення:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 56.2%;
- машин та обладнання - 82,6%;
- транспортнi засоби - 90,3%;
- невиробничого призначення:
- будiвлi та споруди - 55,8%;
машини та обладнання - 47,1%;
- транспортнi засоби - 49%.
Ступiнь використання основних засобiв на 31.12.2011 року склала:
- виробничого призначення:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 50,7%;
- машин та обладнання - 80,7%;
- транспортнi засоби - 79%;
- невиробничого призначення:
- будiвлi та споруди - 40%;
машини та обладнання - 45,3%;
- транспортнi засоби - 49%.

Взагалi основнi засоби зношенi на пiдприємствi на 77,8%. Вцiлому виробничi потужностi пiдприємства на протязi звiтного року були завантаженi на 55%.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
192163.000 170570.000
499.000 499.000
499.000 499.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(192163,000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(499,000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.