АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) У 1876 роцi почав працювати вогнетривкий завод Ф.I. Плєщєєва у с.Нiколаєвка-Грузька в однiй
верстi вiд станцiї Часiв-Яр з рiчним обсягом 250 тис.шт. цегли.
У 1890 роцi почав працювати вогнетривкий завод В.А. Плєщєєва з рiчним обсягом 750 тис. шт. цегли.
У 1950 роцi вогнетривкi заводи Часiв-Яра об'єднанi в завод вогнетривких виробiв iм. Орджонiкiдзе.
У 1959 роцi завод iм. Орджонiкiдзе та Рудоуправлiння об'єднанi в ЧасiвЯрський комбiнат вогнетривких виробiв.
У 1993 роцi Часiвоярский вогнетривкий комбiнат був преобразований у вiдкрите акцiонерне товариство "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". В звiтному роцi пiдприємство змiнило назву на Публiчне акцiонерне товариство "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" з метою приведення Статуту товариства до вимог Закону про акцiонернi товариства (державна реєстрацiя змiн вiдбулася 19.04.2011 року).
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Керiвником пiдприємства є генеральний директор, якому пiдпорядкованi:
- Директор по якостi;
- Директор по капiтальному будiвництву;
- Директор по гiрничому виробництву;
- Директор по вогнетривкому виробництву;
- Комерцiйний директор;
- Директор технiчний;
- Директор з економiки;
- Директор по охоронi працi;
- Директор по загальним питанням;
- Директор по пiдсобному господарству;
- Директор з маркетингу;
- Адмiнiстративно-господарський вiддiл;
- Вiддiл по надзвичайним ситуацiям та громадянському захисту населення;
- 1 вiддiл.
Директору по якостi пiдпорядкованi:
- Вiддiл технiчного контролю;
- Бюро по сертифiкацiї та стандартизацiї.
Директору по капiтальному будiвництву пiдпорядкованi:
- Вiддiл капiтального будiвництва;
- Дiльниця ремонтних робiт;
- Дiльниця житлового-комунального господарства.
Директору по гiрничому виробництву пiдпорядкованi:
- Головний iнженер;
- Геологiчна служба;
- Виробничо-технiчний вiддiл;
- Маркшейдерська служба;
- Кар'єр "Пiвденно-Схiдний";
- Кар'єр "Пiвнiчний Формувальний";
- Кар'єр "Блок №9";
- Дiльниця рекультивацiї;
- Виробничо-конструкторський вiддiл;
- Електромеханiчний цех №2;
- Головний механiк;
- Механiчна дiльниця електро-механiчного цеху №2;
- Головний енергетик;
- Електродiльниця електро-механiчного цеху №2.
Директору по вогнетривкому виробництву пiдпорядкованi:
- Виробничий вiддiл;
- Цех №1;
- Цех №2;
- Цех №3;
- Цех №4;
- Цех №5
Директору комерцiйному пiдпорядкованi:
- вiддiл матерiально-технiчного забезпечення;
- Цех безрельсового транспорту;
- Залiзничний цех;
Директору технiчному пiдпорядкованi:
- Технiчний вiддiл;
- Теплотехнiчна лабораторiя;
- Виробничо-конструкторський вiддiл;
- Центральна лабораторiя метрологiї;
- Центральна лабораторiя комбiната;
- Вiддiл головного енергетика, якому пiдпорядкованi бюро по енергонадзору та енергозбереженю;
Газова дiльниця; дiльниця зв'язку; енергоцех;
- Вiддiл головного механiка, якому пiдпорядкований ремонтно-механiчний цех;
- Вiддiл охорони навколишнього середовища, якому пiдпорядкована санiтарно-промислова лабораторiя;
- Служба надзору за безпечним експлуатуванням будiвель та споруд;
Директору по економiки пiдпорядкованi:
- Плановий вiддiл;
- Вiддiл органiзацiї працi та зарплати;
- Фiнансовий вiддiл;
- Головний бухгалтер, якому пiдпорядкована бухгалтерiя;
- Юридичний вiддiл;
- Група внутрiшнього аудиту.
- Вiддiл iнформацiйних технологiй.
Директору по загальним питанням пiдпорядкованi:
- Вiддiл кадрiв;
- Вiддiл з пiдготовки кадрiв;
- Побутовий комбiнат;
- Редакцiя газети та радiомовлення;
- Палац культури;
- Клуб цеха №2;
- Клуб цеха №4;
- санаторiй-профiлакторiй;
- Дитячий оздоровчий центр "Часiвоярець";
- Музей комбiнату;
- Вiддiл робiтничого забезпечення, якому пiдпопрядкованi:
Торгiвля; Громадське харчування та шкiльнi їдальнi; Кафе "Гурман" та кафетерiй.
Директору по пiдсобному господарству пiдпопрядкованi;
- Дiльниця з виробництва сIг продукцiї;
- Дiльниця по вирощуванню великої рогатої худоби;
- Овочева база.
Директору по маркетингу пiдпорядкованi;
- Вiддiл збуту;
- Служба маркетингу.
Цех №1 спецiалiзується по випуску:
- Виробiв вогнетривких шамотних загального призначення марок ША, ШБ;
- Виробiв вогнетривких шамотних для трубчатих рекуператорiв марки ШБР;
- Виробiв вогнетривких для агрегатiв по виробництву коксу марки ШК-28;
- Виробiв вогнетривких шамотних стопорних для розливу сталi з ковша марки ШСП-32;
- Виробiв вогнетривких шамотних для сифонного розливу сталi.
Цех №2 спецiалiзується по випуску:
- Виробiв високовогнетривких карбiдкремнiєвих марки КК (чехли для термопар);
- Виробiв ульралегковагих.
Цех №4 спецiалiзується по випуску:
- Виробiв вогнетривких шамотних загального призначення марок ША,ШБ;
- Виробiв вогнетривких шамотних для кладки повiтрянагрiвачей домених печей марки ШВ_28;
- Виробiв вогнетривких шамотних для сифонного розливу сталi (центровi трубки);
- Виробiв вогнетривких шамотних для трубчатих рекуператорiв;
- Виробiв вогнетривких для агрегатiв по виробництву коксу марки ШК-28.

Цехи №5 та №3 спецiалiзуються по випуску:
- Виробiв вогнетривких шамотних загального призначення марок ША,ШБ;
- Виробiв вогнетривких шамотних для кладки доменних печей марок ШПД-42;41;39;
- Виробiв вогнетривких шамотних для футеровки сталерозливних ковшiв;
- Виробiв вогнетривких шамотних для кладки повiтрянагрiвачей домених печей марки ШВ-28;37;42;
- Виробiв легковагих теплоiзоляцiйних марки ШЛ-1,3 i ШЛ-1,0;
- Виробiв для агрегатiв по вирбництву коксу;
- Мертелю шамотного марки МШ-36,39;
- Мертелю напiвкислого марки МП18;
- Виробiв для обертових печей ШЦУ;
- Виробiв для футеровки вагранок;
- маса вогнетривка кварцеглинiста для виконання монолитної футеровки сталерозливальних ковшiв;
- порошки молотi шамоту та вогнетривкої глини;
- виробiв вогнетривких шамотних для футеровки чавуновозних ковшiв;
- виробiв шамотних вогнетривких ШГЧ-3, ШКП.
Кар'єр "Пiвденно-Схiдний" добуває:
- глину вогнетривку марок Ч-1; Ч-2; Ч-3; ЧПК-1; ЧП, ЧС;
Кар'єр "Пiвнiчний Формувальний" добуває:
- глину вогнетривку марок Ч-0, Ч-1; Ч-2; Ч-3; ЧПК-1; ЧП, ЧС;
- пiсок будiвельноий та формувальний.
Кар'єр "Блок №9" добуває:
- глину вогнетривку марок Ч-0, Ч-1; Ч-2;Ч-3;ЧПК-1.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 1. Межа ймовiрностi.
На комбiнатi встановлена межа ймовiрностi для необоротних матерiальних активiв 300 грн. за одиницю. Придбанi необоротнi нематерiальнi активи вартiстю менше 300 грн. списуються на операцiйнi витрати та для забеспечення зберiгання враховуються в кiлькiстном виразi.
2. Порядок визначення продовжування операцiйного циклу з метою класiфiкацiї активiв.
На комбiнатi операцiйний цикл встановлен не менш як 12 мiсяцiв. До основних засобiв та нематерiальних активiв вiдносятся матерiальнi активи, якi мають термiн користного використання бiльш нiж один рiк
або один операцiний цикл. До довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесенi суми, якщо вони не зв'язанi з операцiйною дiяльнiстю з термiном погашення бiльш нiж один рiк.
3. Порядок визнання основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв термiна їх користного використання, методiв нарахування амортизацiї та лiквiдацiйної вартостi. Основнi засоби та iншi необоротнi активи класифiкованi по групам, передбаченим П(С)БУ.
Придбання (виготовлення) основних засобiв враховується по первiстнiй вартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат в зв'язку з модернiзацiєю, реконструкцiєю, добудуванням. Витрати, пов'язанi з пiдтриманням основних засобiв в робочому станi вiдносятся на поточнi витрати вiдповiдного облiкового перiоду. Амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв проводиться протягом термiнiв їх використання, враховуючи їх фiзичний та моральний iзнос. Норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв проводятся вiдповiдно з податковим законодаством. В першому кварталi 2011 року амортизацiя нараховувалася податковим методом згiдно з Законом України про оподаткування прибутку пiдприємства, а з 01.04.2011 р. - згiдно Податкового кодексу України та облiкової полiтики пiдприємства - прямолiнiйним методом. До малоцiнних необоротних активiв вiднесенi предмети, якi використовуютьсяв процесi виробництва бiльш нiж один рiк та вартiстю за одиницю вiд 300 грн.до 1000 грн. Знос по малоцiнним необоротним активам нараховується в розмiрi 100%та вiдображається на рахунку 132 "Знос iнших необоротних матерiальних активiв".
4. Порядок визнання нематерiальних активiв, термiн їх користного використання i методiв нарахування амортизацiї з врахуванням норм, встановлених П(С)БУ 8 та ПС (БУ)
Вiдображення в балансi нематерiальних активiв проведено з врахуванням можливостi визначення їх вартостi.
5. Запаси.
В запасах облiковуються товарно-матерiальнi цiнностi визначенi згiдно п. 6 П(С)БУ 9 з облiком признання їх активами. Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей. Списання запасiв на операцiйнi витрати ( крiм МШП) без встановлення межи ймовiрностi. До МШП вiднесенi предмети вартiстю бiльш нiж 100 грн. за одиницю, використовуємої протягом одного року або нормального операцiйного циклу. МШП повнiстю списуються на операцiйнi витрати по iдентифiкованiй собiвартостi на момент їх списання в експлуатацiю. Для забезпечення збереження МШП в експлуатацiї ведеться оперативний облiк в кiлькiстном виразi по мiсцям експлуатацiї та матерiально-вiдповiдальним особам протягом всього термiну їх використання.
6. Перелiк та склад статiв калькуляцiї виробничої собiвартостi продукцiї (робiт та послуг).
На комбiнатi встановлен перелiк статiв калькуляцiї виробничої собiвартостi, якi групiруються на:
- прямi матерiальнi витрати;
- прямi витрати на оплату працi;
- iншi прямi витрати;
- загально виробничi витрати.
Витрати враховуються з використанням рахункiв класу 8 та 9.

Загальновиробничi витрати роздiляються на постiйнi та перемiннi вiдповiдно П(С)БУ 16.
Постiйнi витрати включаються в виробничу собiвартiсть,а нерозподiленi вiдносяться щомiсячно на собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Базою розподiлу загально виробничих витрат вважаються суми всiх прямих витрат на виробництво звiтного перiоду в кожному загальному виробничому пiдроздiлi. Для визначення норматива розподiлу загально-виробничих витрат вважається плановий норматив розподiлу за вiдповiдний звiтний перiод.
7. Порядок визначення величiни резерву сумнiвних боргiв.
Оцiнка облiку дебiторської заборгованостi визначається вiдповiдно з ПС(БУ) 10.
Резерв сумнiвних боргiв визначається шляхом визначення коефiцiента платоспроможностi.
8. Метод оцiнки ступiню завершеностi операцiй по наданню послуг.
Доход вiд наданих послуг враховується по ступеню завершеня послуг на дату балансу.
Текст аудиторського висновку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аудит - Консалт"
Свiдоцтво № 2356 згiдно рiшення №100 Аудиторської палати України вiд 30.03.2001р., чинний до 30.03.2016р.
Україна, 83017 м.Донецьк ,вул. Овнатаняна, 4 тел. (062) 2068423 факс (062) 2068431

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" за рiк, який закiнчився 31 грудня 2011 року
1. АДРЕСАТ.
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
2.1.1. Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". (далi - Пiдприємство)
2.1.2. Код за ЄДРПОУ 00191773.
2.1.3. Мiсцезнаходження: Україна, Донецька область, Артемiвський район,
м. Часiв Яр, вул. Комсомольска, б.1.
2.1.4. Дата та орган державної реєстрацiї: 17.11.1993р Артемiвським мiським виконав-чим комiтетом.
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями За-кону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiд-повiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалте-рiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229I7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Моди-фiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальнi параграфи та параг-рафи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для об'рунтування аудиторської думки
У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пе-ревiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттє-вих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцi-нку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується скла-дання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення ду-мки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з ви-значеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства пiдготовлена згiдно з вимогами, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та облiкової полiтики Пiдприємства. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Пiдприємства за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат " , яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
- Баланс станом на 31.12.2011 р. (форма 1);
- Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011
року (форма 2);
- Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (форма 3);
- Звiт про власний капiтал за 2011 рiк (форма 4);
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк (форма 5).
3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО) та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал ви-значає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА:
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповi-дно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiд-повiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достат-ньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглиб-леного аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що пода-льшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд су-дження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрi-шнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнсь-ким персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для форму-лювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА
5.1. Пiдстава для висловлення модифiкованої думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi об'рунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Стосовно розмiру забезпечень виплати персоналу Аудитор не може висловити думку, тому що iнвентаризацiя резерву на оплату вiдпусток на Пiдприємствi не проводилася. Резерв на оплату вiдпусток не створювався.
5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229I7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31.12.2011 р. подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та її фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Пiдприємства.
6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства ", зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 192 163 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 499 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скори-гована сума статутного капiталу складає 192 163 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми скоригованого статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.
6.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала ау-диту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подаєть-ся до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення
наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 " Вiдповiда-льнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнан-совою звiтнiстю.
6.3.Значнi правочини:
Пiдприємство у 2011 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi това-риства" мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв това-риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Пiдприємства вартiсть активiв складає 179 252 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 17 925 тис.грн.. Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Пiдприємством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зро-бити висновок, що Пiдприємство дотримувалось вимог законодавства стосовно ви-конання значних правочинiв.
6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства".
Пiдприємство обирало корпоративного секретаря.
Наглядова рада акцiонерного товариства прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi вiддiлу внутрiшнього аудиту.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Пiдприємства, вважає за не-обхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправ-лення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Пiдприємства таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Пiдприємства, достовiр-нiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль.
Керiвництво Пiдприємства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiш-нього аудиту та його значимiсть i важливiсть, тому у 2011 року були проведенi проце-дури удосконалення роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управ-лiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що система внутрiшнього контролю на Пiдприємствi створена та дiє.
6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отри-мання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiш-нiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих ви-кривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифi-кацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з викорис-танням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiш-нiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпора-тивного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-Консалт".
(Аудитор)
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення про внесення до Реєстру суб'єктiв ау-диторської дiяльностi: Свiдоцтво № 2356 згiдно рiшення №100 Аудиторської палати України вiд 30.03.2001р., чинний до 31.03.2016р
Мiсцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б.4.
Телефон (факс): тел . (062) 206-84-23; факс (062) 206-84-31.
8. Дата i номер договору на проведення аудиту:
№ 01I01I12 вiд 26.01.2012 р.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки 26.01.2012 р., дата закiнчення перевiрки 07.03.2012 р.
Виконавець сертифiкат А №003830 вiд 2 червня 1999р.термiн дiї подовжено Рiшенням АПУ №123 вiд 29.05.2003р., термiн дiї подовжено Рiшенням АПУ №190I3 вiд 22.05.2008р. до 2 червня 2013 р.

МАГОНОВА Т.I. Директор ТОВ "Аудиторська компанiя "Аудит - Консалт" сертифiкат А №003830 вiд 2 червня 1999р.термiн дiї подовжено Рiшенням АПУ №123 вiд 29.05.2003р.термiн дiї подовжено Рiшенням АПУ №190I3 вiд 22.05.2008р. до 2 червня 2013 р. 07.03.2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Iнформацiя про основнi види товарiв або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент

Вогнетривкi вироби використовуються для футеровки сталерозливних ковшiв, кладки домених печей, кладки повiтронагрiвучiв домених печей, для сифоного розливу сталi з ковша, для шиберних затворiв сталерозливних ковшiв, для трубчастих рекуператорiв, футеровки обертових печей, для теплоiзоляцiї теплових агрегатiв. Максимальна виробнича потужнiсть на рiк - 191406,20 тон.
Вогнетривкi матерiали використовуються для футеровки сталерозливних ковшiв, кладки теплових агрегатiв. Максимальна виробнича потужнiсть - 39511,8 тон на рiк.
Глина вогнетривка використовується як сировина для виробництва вогнетривких виробiв та виробництва керамiчних виробiв. Максимальна виробнича потужность - 550000 тон на рiк.
Пiски формувальнi використовуються для виробництва кварцеглинистої набивної маси та у лiварному виробництвi. Максимальна виробнича потужнiсть - 350000 тон на рiк.


Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг.
Вогнетривкi вироби: Зменьшиться попит на вироби для футеровки сталерозливних ковшiв.
Вогнетривкi матерiали: Збiльшиться попит на кварцеглинисту сумiш.


Залежнiсть вiд сезонних змiн:
Основним фактором сезонностi продажi вогнетривкої продукцiї є ремонтнi роботи, якi проводяться в лiтнiй перiод та восени.
Пiковi перiоди 2011 року:
Вогнетриви: 3 квартал - 31,4%,
Пiсок: 3 квартал - 31,9%,
Глина: 2 квартал - 34,5%,
Основним фактором сезонностi продажi пiска та глини є закупiвля в резерв на зимовий час.


Порiвняльнi показники роботи пiдприємства за 2001-2011р.

Вогнетривкi вироби з молотими матерiалами:
168481 тн у 2001 р., 165136 тн у 2002 р., 175217 тн у 2003 р., 188423,55 тн у 2004 р., 192057,45 тн у 2005 р., 161418,3 тн у 2006р., 157763,19 тн у 2007р., 123025,95 тн у 2008 р. , 67804,04 тн у 2009 р., 74510,45тн у 2010р., 67101,05 тн у 2011 р.
Вогнетривка глина:
442091 тн у 2001 р., 453446 тн у 2002 р., 283937 тн у 2003 р., 251589,09 тн у 2004 р., 199482,96 тн у 2005 р., 352814 тн у 2006р., 319291,21тн у 2007р., 348263,87 тн у 2008р. , 86403,10 тн у 2009р., 218 515,24 тн у 2010 р., 401066,62 тн у 2011р.
Формований пiсок:
257590 тн у 2001 р., 231206 тн у 2002 р., 272231 тн у 2003 р., 255882,22 тн у 2004 р., 241489,23 тн у 2005 р., 197930 тн у 2006р., 206033,53тн. у 2007р., 134095,54 тн у 2008 р., 93233,83 тн у 2009р., 120 209,50 у 2010 р., 103070 у 2011 р.


Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв
Основнi ринкиIсегменти збуту:
1. Вогнетривкi вироби з обсягом продаж у 2011 роцi 128398,20 тис.грн. Або 51,08%.
2. Неформованi вогнетриви з обсягом продаж у 2011 роцi 11057,24 тис.грн. або 4,4%.
3. Пiсок з обсягом продаж у 2011 роцi 8069,97 тис.грн. або 3,21%.
4.Глина з обсягом у 2011 роцi 103818,98 тис.грн. Або 41,31%.


Продукцiя пiдприємства у 2011 роцi постачалась у наступнi країни (курс на 05,01,2011р 8,00):

Вогнетривкi вироби:
Азербайджан - 2376,886 тис. дол.
Грузия - 50,912 тис.дол.
Росiя - 580,496 тис.дол.
Белорусь - 225,723 тис.дол.
Казахстан - 863,731 тис. дол.
Македония - 34,525 тис.дол.
Молдова - 183,523 тис.дол.
Тунис - 366,664 тис.дол.


Вогнетривкi матерiали:
Росiя - 135,524 тис.дол.
Белорусь - 8,056 тис.дол.
Македония - 0,692 тис.дол.
Молдова - 3,303 тис.дол.

Пiсок:
Азербайджан - 7,279 тис. дол.

Глина:
Белорусь - 7,236 тис.дол.
Росiя - 86,972 тис. дол.
Iталiя - 8367,084 тис.дол.
Испания - 1722,026 тис.дол.
Индия - 657,973 тис.дол.
Єгипет - 163,450 тис. дол.
Туреччина - 95,351 тис. дол.
Тунiс - 1527,633 тис. дол.
Узбекистан - 20,544 тис. дол.
Всього експортовано на 15167,96 тис.дол.

Основнi ризики

1.Загроза появи нових конкурентiв з Китаю та Росiї
2.Залежнiсть вiд постачальникiв частки сировини (шамоту)
3.Зростання цiн на енергетичнi ресурси
4.Полiтична нестабiльнiсть

Заходи до зменшення ризикiв
1.Виробництво продукцiї по конкурентним цiнам.
2.Введення в дiю потужностей по виробництву шамоту.
3.Впровадження заходiв по енергозбереженню.
4.Участь представникiв пiдприємства в органах влади.


Канали збуту и методи продажу, якi використовує емiтент:

Продаж продукцiї проводиться
- через дистриб'юторiв:
------------------------------------------------------
:Назва компанiї :Продукцiя, що :Доля закупок :
: :закупається :в загальному :
: : :обсязi :
: : :продаж вир-ва,%:
:----------------------------------------------------:
:Кiпр Brodano Co.Ltd : Глина : 14,33 :
:----------------------------------------------------:
:ТПК Часiвоярський : Вогнетриви, : :
:вогнетривкий комбiнат: пiсок, глина,: :
:ВАТ : мертель : 12,09 :
:----------------------------------------------------:
:Москва : Вогнетриви, : :
:Огнеупортрейдгруп : : :
:ТОВ : глина : 6,55 :
:----------------------------------------------------:
: Донецьк Альфа-Омега : Вогнетривкi : :
: Корп ТОВ : вироби : 1,57 :
------------------------------------------------------

- напряму покупцям - 59,5%

Покупцям, в залежностi вiд об'ємiв закупки, надаються знижки до цiни та вiдстрочки платежiв.


Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент
Особливiстю розвитку вогнетривкої галузi є те, що вогнетривкi технологiї та вироби повиннi вiдповiдати потребам технологiй у металургiйнiй галузi.
Тому технологiї виробництва вогнетривiв змiнюються у тому разi, коли змiнюється технологiя у металургiв.
На даний момент iснує тенденцiя змiни деяких технологiй у металургiйному виробництвi (наприклад, технологiї розливу сталi), тому для забезпечення iснування наших вогнетривких виробiв у цих сегментах, нам потрiбно теж поновлювати технологiї та товари.
Рiвень впровадження нових технологiй низький.


Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi i продукцiї (послуг) емiтента
Основними конкурентами ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" на українському ринку вогнетривких виробiв є слiдуючi пiдприємства:
- Великоанадольский вогнетривкий комбiнат;
- Запорiзький вогнетривкий завод;
- Красногорiвський вогнетривкий завод;
- Кондратьєвський завод.

Переваги пiдприємства при виробництвi та постачаннi вогнетривких виробiв у порiвняннi з конкурентами визначаються у наступному:
- Використання ефекту масштабу.
- Наявнiсть частки власної сировини.
- Наявнiсть власного гiрського виробництва по добуванню сировини.
- Висока якiсть продукцiї.
- Спецiалiзоване виробництво вогнетривiв для доменних печей.
- Вiдносно низькi цiни на основнi види вогнетривiв.

Недолiки пiдприємства при виробництвi та постачаннi вогнетривких виробiв у порiвняннi з конкурентами визначаються у наступному:
- Моральний та фiзичний знос основних фондiв.
- Застарiлi технологiї.
- Велика залежнiсть вiд поставок високоякiсного каолiна, глинозему i карбiду кремнiю.
- Вiдсутнiсть електричної тяги вiд станцiї Часiв-Яр.

Основними конкурентами у виробництвi та постачаннi вогнетривких матерiалiв є слiдуючi пiдприємства:
- Великоанадольский вогнетривкий комбiнат;
- Красногорiвський вогнетривкий завод;
- Кондратьєвський завод.

Переваги пiдприємства при виробництвi та постачаннi вогнетривких матерiалiв у порiвняннi з конкурентами визначається в наступному:
- Наявнiсть частки власної сировини;
- Висока якiсть продукцiї.

Недолiки пiдприємства при виробництвi та постачаннi вогнетривких матерiалiв у порiвняннi з конкурентами визначаються у наступному:
- Часткова залежнiсть вiд постачальникiв сировини;
- Невеликi об'єми та асортимент вогнетривких матерiалiв.

Основними конкурентами у виробництвi глини та пiску є наступнi пiдприємства:
- АТЗТ "Веско";
- АТ "Глини Донбасу";
- АТ "Дружкiвське РУ";
- ЗАТ "Мiнерал";
- Старовiровське РУ.

Перевага пiдприємства у виробництвi глин та пiску у порiвняннi з конкурентами визначається у наступному:
- Високi технiчнi параметри сировини, вiдправляємо на експорт;
- Використання ефекту масштабу.

Недолiки пiдприємства при виробництвi глин та пiску у порiвняннi з конкурентами визначаються у наступному:
- Малi об'єми пiдготовлених запасiв;
- Вiдсутнiсть електричної тяги вiд станцiї Часiв-Яр.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування в тис.грн.
----------------------------
: Рiк : Надiйшло : Вибуло :
:--------------------------:
: : : :
: 2007 : 2831 : 4928 :
: : : :
: 2008 : 2293 : 1323 :
: : : :
: 2009 : 1136 : 1175 :
: : : :
: 2010 : 1162 : 1998 :
: : : :
: 2011 : 8088 : 867 :

----------------------------


ВАТ _Часiвоярський вогнетривкий комбiнат_ найближчiм часом не планує значних
iнвестицiй або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю.

Виробничi запаси
в тис.грн.
----------------------------
: Рiк : Надiйшло : Вибуло :
:--------------------------:
: 2007 : 96962,00 :84762,00:
: : : :
: 2008 : 75997,00 :79515,00:
: : : :
: 2009 : 37467,90 :50023,90:
: : : :
: 2010 : 74598,90 :66879,10:
: : : :
: 2011 : 1162 : 1998 :
----------------------------

Готова продукцiя
в тис.грн.
-----------------------------
: Рiк : Надiйшло : Вибуло :
:---------------------------:
: 2007 :142395,00 :138607,00:
: : : :
: 2008 :149295,40 :135537,40:
: : : :
: 2009 : 96471,40 : 95619,40:
: : : :
: 2010 :133319,10 :128544,20:
: : : :
: 2011 :170912,80 :168762,10:
-----------------------------


Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи
в тис.грн.
-----------------------------
: Рiк : Надiйшло : Вибуло :
:---------------------------:
: : : :
: 2007 :231947,80 :229114,80:
: : : :
: 2008 :149947,40 :145780,60:
: : : :
: 2009 :242537,60 :244042,60:
: : : :
: 2010 :224270,40 :226220,70:
: : : :
: 2011 :311332,1 :298632,5 :
-----------------------------
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(с)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв не розраховується та з метою амортизацiї приймається її нульове значення.
У статтi "Основнi засоби" Балансу крiм саме основних засобiв вiдображається i вартiсть iнших необоротних матерiальних активiв. (Рахунки 10 "Основнi засоби" та 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи").
При передачi малоцiнних та швидкозношуючих предметiв в експлуатацiю, облiк яких ведеться на рахунку 112, нараховувався знос в розмiрi 100 % вiд їх вартостi та вiдображається на рахунку 132 "Знос iнших необоротнiх матерiальних активiв".

Залишкова вартiсть основних засобiв вiдкритого акцiонерного товариства станом на 31.12.2011 р. дорiвнює 39006 тис.грн. (первiсна вартiсть - 176049 тис.грн., знос -
137 043 тис.грн.)


Рух основних засобiв за 2011 рiк.
---------------------------------------------------------------------
: : Первiсна : Придбано, : Вибуло, : Первiсна :
: : вартiсть на : тис.грн. : тис.грн.: вартiсть на :
: :31.12.2010р.,: (первiсна : (первiсна :31.12.2011р.,:
: : тис.грн. : вартiсть) : вартiсть) : тис.грн. :
:-------------------------------------------------------------------:
:Будiвлi та : : : : :
:споруди : 70358 : 2398 : 808 : 71948 :
:-------------------------------------------------------------------:
:Машини та : : : : :
:обладнання : 76648 : 3176 : 57 : 79767 :
:-------------------------------------------------------------------:
:Транспортнi : : : : :
:засоби : 14730 : 1794 : - : 16524 :
:-------------------------------------------------------------------:
:Iншi основнi : : : : :
:засоби : 7092 : 720 : 2 : 7810 :
:-------------------------------------------------------------------:
: В С Ь О Г О : 168828 : 8088 : 867 : 176049 :
---------------------------------------------------------------------

На пiдприємствi амортизацiя основних засобiв нараховується на протязi термiну їх використання. Норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв проводяться згiдно з нормами для вiдповiдної групи основних фондiв, передбачених п.п.8.6.1 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємства", а з 01.04.2011 р. - прямолiнейним методом нарахування амортизацiї згiдно Податкового кодекса України.


За звiтний перiод амортизацiя склала 4891 тис. грн.
За звiтний перiод на пiдприємствi вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на 867 тис.грн.:
- будинкiв, споруд та передавальних пристроїв - 808 тис.грн.;
- машин та обладнання - 57 тис.грн.
- iнструментiв, приладiв та iнвентаря - 363 тис.грн.,
- транспортнi засоби - 0 тис.грн.
За звiтнiй перiод на пiдприємство надiйшло основних засобiв первiсною вартiстю
8088 тис.грн., в тому числi:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2398 тис.грн;
- машини та обладнання - 3176 тис.грн.
- транспортнi засоби - 1794 тис.грн.
- iнструменти, прилади та iнвентар - 664 тис.грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 56 тис.грн.
- За звiтнiй перiод пiдприємство придбало за грошовi кошти необоротних активiв на суму 3161 тис.грн.
На пiдприємствi немає безкоштовно отриманих основних засобiв, також немає основних засобiв, вiдносно яких iснує обмеження володiння, користування та розпорядження.
На пiдприємствi немає основних засобiв, що переданi в заставу.
На пiдприємствi немає основних засобiв, якi тимчасово не використовуються.
На пiдприємствi є основнi засоби, що повнiстю амортизованi, але продовжують експлуатуватися. Первiсна вартiсть таких основних засобiв складає 26420 тис.грн.
На пiдприємствi немає основних засобiв, якi вилученi з використання та експлуатацiї для продажу.
На пiдприємствi немає основних засобiв, що отриманi за рахунок цiльового фiнансування.
На пiдприємствi є основнi засоби, шо переданi в оперативну аренду первiсною вартiстю 449 тис.грн., в тому числi:
- будинки та споруди - 326 тис.грн.;
- машини та обладнання - 67,0 тис.грн.;
- транспортнi засоби - 52 тис.грн.;
- багаторiчнi насадження - 4 тис.грн.


Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2011р. за групами становить:
--------------------------------------------------------------
: Найменування основних засобiв :Власнi основнi засоби, :
: : тис.грн. :
: :------------------------:
: : на початок : на кiнець :
: : перiоду : перiоду :
:---------------------------------------------------------:
:1.Виробничого призначення : 34516 : 37676 :
: Будинки та споруди : 22341 : 22722 :
:---------------------------------------------------------:
: Машини та обладнання : 9208 : 10463 :
:---------------------------------------------------------:
:Транспортнi засоби : 1018 : 2349 :
:---------------------------------------------------------:
:Iншi основнi засоби : 1949 : 2142 :
:---------------------------------------------------------:
:2. Невиробничого призначення : 1295 : 1330 :
: Будинки та споруди : 1143 : 1086 :
:---------------------------------------------------------:
: Машини та обладнання : 80 : 66 :
:---------------------------------------------------------:
:Транспортнi засоби : - : - :
:---------------------------------------------------------:
:Iншi основнi засоби : 72 : 178 :
:---------------------------------------------------------:
:В С Ь О Г О : 35811 : 39006 :
-----------------------------------------------------------

Ступiнь зносу основних засобiв на 31.12.2011р. склала:
- виробничого призначення:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 56.2%;
- машин та обладнання - 82,6%;
- транспортнi засоби - 90,3%;
- невиробничого призначення:
- будiвлi та споруди - 55,8%;
машини та обладнання - 47,1%;
- транспортнi засоби - 49%.
Ступiнь використання основних засобiв на 31.12.2011 року склала:
- виробничого призначення:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 50,7%;
- машин та обладнання - 80,7%;
- транспортнi засоби - 79%;
- невиробничого призначення:
- будiвлi та споруди - 40%;
машини та обладнання - 45,3%;
- транспортнi засоби - 49%.

Взагалi основнi засоби зношенi на пiдприємствi на 77,8%. Вцiлому виробничi потужностi пiдприємства на протязi звiтного року були завантаженi на 55%.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основнi ризики

1.Загроза появи нових конкурентiв з Китаю та Росiї
2.Залежнiсть вiд постачальникiв частки сировини (шамоту)
3.Зростання цiн на енергетичнi ресурси
4.Полiтична нестабiльнiсть

Заходи до зменшення ризикiв
1.Виробництво продукцiї по конкурентним цiнам.
2.Введення в дiю потужностей по виробництву шамоту.
3.Впровадження заходiв по енергозбереженню.
4.Участь представникiв пiдприємства в органах влади.


Покупцям, в залежностi вiд об'ємiв закупки, надаються знижки до цiни та вiдстрочки платежiв.

Особливiстю розвитку вогнетривкої галузi є те, що вогнетривкi технологiї та вироби повиннi вiдповiдати потребам технологiй у металургiйнiй галузi.
Тому технологiї виробництва вогнетривiв змiнюються у тому разi, коли змiнюється технологiя у металургiв.
На данний момент iснує тенденцiя змiни деяких технологiй у металургiйному виробництвi (наприклад, технологiї розливу сталi), тому для забезпечення iснування наших вогнетривких виробiв у цих сегментах, нам потрiбно теж поновлювати технологiї та товари.
Рiвень впровадження нових технологiй низький.Переваги пiдприємства при виробництвi та постачаннi вогнетривких виробiв у порiвняннi з конкурентами визначаються у наступному:
- Використання ефекту масштабу.
- Наявнiсть частки власної сировини.
- Наявнiсть власного гiрничого виробництва по добуванню сировини.
- Висока якiсть продукцiї.
- Спецiалiзоване виробництво вогнетривiв для доменних печей.
- Вiдносно низькi цiни на основнi види вогнетривiв.

Недолiки пiдприємства при виробництвi та постачаннi вогнетривких виробiв у порiвняннi з конкурентами визначаються у наступному:
- Моральний та фiзичний знос основних фондiв.
- Застарiлi технологiї.
- Велика залежнiсть вiд поставок високоякiсного каолiна, глинозему i карбiду кремнiю.
- Вiдсутнiсть електричної тяги вiд станцiї Часiв-Яр.

Переваги пiдприємства при виробництвi та постачаннi вогнетривких матерiалiв у порiвняннi з конкурентами визначається в наступному:
- Наявнiсть частки власної сировини;
- Висока якiсть продукцiї.

Недолiки пiдприємства при виробництвi та постачаннi вогнетривких матерiалiв у порiвняннi з конкурентами визначаються у наступному:
- Часткова залежнiсть вiд постачальникiв сировини;
- Невеликi об'єми та асортимент вогнетривких матерiалiв.


Перевага пiдприємства у виробництвi глин та пiску у порiвняннi з конкурентами визначається у наступному:
- Високi технiчнi параметри сировини, вiдправляємо на експорт;
- Використання ефекту масштабу.

Недолiки пiдприємства при виробництвi глин та пiску у порiвняннi з конкурентами визначаються у наступному:
- Малi об'єми пiдготовлених запасiв;
- Вiдсутнiсть електричної тяги вiд станцiї Часiв-Яр.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2011 роцi пiдприємство сплатило штрафи 424,1 тис.грн., в т.ч. штраф за порушення податкового законодавства - 56,4 тис.грн., штраф за порушення касовой дисциплiни - 9,7 тис.грн., штраф по залiзничнiй дорозi- 6,8 тис.грн., возмiщення ущербу за сняття грунтового покриття без спецiального дозвiлу- 348,2 тис.грн., iншi- 3,0 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Структура капiталу вiдкритого акцiонерного товариства у 2011 роцi
становила:
95,21 % - власний капiтал
4,79 % - зобов'язання (короткостроковi)
0,00 % - зобов'язання (довгостроковi)
У 2011 роцi емiссiї акцiй не було. Протягом 2011 року пiдприємство користувалося кредитами банку у зв'язку з неспiвпаданням строкiв надходження коштiв за продукцiю i погашенням поточних зобов'язань.
На 01.01.2012р. пiдприємство не має заборгованностi по кредитним зобов'язанням.
Статистика розмiру робочого капiталу за три останнi роки така:
2009р. -112 850 тис.грн. Перевищення оборотних активiв над
2010р. -120 435 тис.грн. поточними зобов'язаннями свiдчить про
2011р. -134 239 тис.грн. те, що товариство не тiльки може виконати свої поточнi зобов'язання, але i має кошти для iнвестицiй та розширення своєї дiяльностi.
Коефiцiент покриття (тобто вiдношення поточних активiв до поточних зобов'язань) за три останнi роки:
2009р. - 20,8
2010р. - 16,6
2011р. - 14,9
Коефiцiент загальної лiквiдностi (вiдношення грошових коштiв та короткострокових фiнансових вкладень до короткострокових зобов'язань):
2009р. - 4,38 Чим вище значення цього коефiцiенту, тим
2010р. - 3,63 бiльше iмовiрнiсть погашення короткострокових
2011р. - 4,12 зобов'язань.
На 1.01.2012р. на кожну гривню поточних зобов'язань товариство має 4 грн. 12 коп.
Для визначення, яка частка поточних зобов'язань може бути виконана негайно використовують коефiцiент абсолютної лiквiдностi:
2009р. - 0,12 Достатнiй рiвень цього коефiцiенту 0,05 - 0,2,
2010р. - 0,75 так, як сроки оплати зобов'язань не наступають
2011р. - 0,26 одночасно.
Показники фiнансових коефiцiентiв характеризують задовiльну роботу товариства, спрямовану на ефективне використання активiв балансу, власного капiталу, можливiсть виконати поточнi зобов'язання.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів За 2011 рiк заключенi договори на 271160 тис.грн., вiдгружено продукцiї на 251344,39 тис. грн., не вiдгружено на 19815,61 тис.грн., у тому числi (в тис.грн.):
------------------------------------------------------
:Назва продукцiї : Заключено : Вiдгружено :Невиконано:
:----------------------------------------------------:
: Вогнетриви : 139816 : 128398,2 : 11417,8 :
:----------------------------------------------------:
: Глiна : 106204 : 103818,98 : 2385,02 :
:----------------------------------------------------:
: Неформованi : : : :
: матерiали : 12718 : 11057,24 : 1660,76 :
:----------------------------------------------------:
: Пiсок : 12422 : 8069,97 : 4352,03 :
:----------------------------------------------------:
: Всього : 271160 : 251344,39 : 19815,61 :
------------------------------------------------------
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Полiпшення рiвня виробництва, розширення номенклатури виробляємої продукцiї, полiпшення економiчної ефективностi виробництва. Стимулювання творчого вишукування, новаторських та iнновацiйних розробок, спрямованих на розвиток виробництва.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Впровадженння у виробництво технологiй та процесiв, полiпшуючих рiвень виробництва, показники продукцiї, розширюючих номенклатуру виробляємої продукцiї, полiпшуючих економiчну ефективнiсть виробництва. Стимулювання творчого вишукування, новаторських та iновацiйних розробок, спрямованих на розвиток виробництва.

ПАТ _Часiвоярський вогнетривкий комбiнат_ виробляє алюмосилiкатнi вогнетриви, молотi та неформованi вогнетривкi матерiали. Пiдприємство також має сировинну базу корисних копалин: працює три кар_єри по видобутку вогнетривкої глини, яка використовується для виготовлення вогнетривiв та керамiки i один кар__єр по видобутку формувального пiску, який використовується у ливарному виробництвi.

ПАТ _Часiвоярський вогнетривкий комбiнат_ одне з перших пiдприємств вогнетривкоє галузi, яке з 2003 року упровадило й застосовує систему якостi в областi проектування, розробка та виробництво вогнетривiв, матерiалiв, глин для вогнетривiв й керамiки, формувальних пiскiв, вiдповiдаючу вимогам ЕNISO 9001 : 2000. Функцiонування системи управлiння якостю пiдтверджується сертифiкатом (регiстрацiйний номер сертифiката 07 100 1034 ), що виданий 2006-02-24 пiдприємству органом по сертифiкацiї TUY CERT технадзорного товариства TUY NORD CTRT GmbH&Co.KG (м. Гановер), пiсля проведення ресертифiкацiйного аудиту. Це вже третiй сертифiкат на систему якостi в iсторiї пiдприємства. Вiн дiйсний до 2009-02-28.

Сертифiкацiя системи управлiння якiстю стала обов_язковою вимогою участi пiдприємства у рiзних тендерах, найважливiшою вимогою, яка визначає можливiсть укладення мiжнародниз контрактiв, дозволяючи поширити ринки збуту, покращити економiчний стан пiдприємства.

На ПАТ _Часiвоярський вогнетривкий комбiнат_ безвiдходне виробництво, Брак обпiку вогнетривких виробiв використовується як сировина для виготовлення вогнетривiв.


Заходи, якi матимуть найбiльш суттєвий вплив на полiпшення економiчного стану пiдприємства i будуть спрямованi на пiдтримку виробничих потужностей сировинної бази комбiнату, є вскриття та розробка кар_єру на дiльницi № Блок-1_.

Щодо научно- технiчного розвитку пiдприємства на наступний рiк планується:

Реконструкцiя цехiв комбiнату по виробництву вогнетривiв - концентрацiя виробництва i забезпечення вузької спецiалiзацiї дiлянок виробничих цехiв.
Розширення виробництва будiвельних матерiалiв - цегли керамiчної на потужностях, що звiльнилися, при виконаннi програми реструктуризацiї цехiв.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, за звiтний перiод не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Залежнiсть вiд сезонних змiн:
Основним фактором сезонностi продажi вогнетривкої продукцiї є ремонтнi роботи, якi проводяться в лiтнiй перiод та восени.
Пiковi перiоди 2011 року:
Вогнетриви: 3 квартал - 31,4%,
Пiсок: 3 квартал - 31,9%,
Глина: 2 квартал - 34,5%,
Основним фактором сезонностi продажi пiска та глини є закупiвля в резерв на зимовий час.


Порiвняльнi показники роботи пiдприємства за 2001-2011р.

Вогнетривкi вироби з молотими матерiалами:
168481 тн у 2001 р., 165136 тн у 2002 р., 175217 тн у 2003 р., 188423,55 тн у 2004 р., 192057,45 тн у 2005 р., 161418,3 тн у 2006р., 157763,19 тн у 2007р., 123025,95 тн у 2008 р. , 67804,04 тн у 2009 р., 74510,45тн у 2010р., 67101,05 тн у 2011 р.
Вогнетривка глина:
442091 тн у 2001 р., 453446 тн у 2002 р., 283937 тн у 2003 р., 251589,09 тн у 2004 р., 199482,96 тн у 2005 р., 352814 тн у 2006р., 319291,21тн у 2007р., 348263,87 тн у 2008р. , 86403,10 тн у 2009р., 218 515,24 тн у 2010 р., 401066,62 тн у 2011р.
Формований пiсок:
257590 тн у 2001 р., 231206 тн у 2002 р., 272231 тн у 2003 р., 255882,22 тн у 2004 р., 241489,23 тн у 2005 р., 197930 тн у 2006р., 206033,53тн. у 2007р., 134095,54 тн у 2008 р., 93233,83 тн у 2009р., 120 209,50 у 2010 р., 103070 у 2011 р.


Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв
Основнi ринкиIсегменти збуту:
1. Вогнетривкi вироби з обсягом продаж у 2011 роцi 128398,20 тис.грн. Або 51,08%.
2. Неформованi вогнетриви з обсягом продаж у 2011 роцi 11057,24 тис.грн. або 4,4%.
3. Пiсок з обсягом продаж у 2011 роцi 8069,97 тис.грн. або 3,21%.
4.Глина з обсягом у 2011 роцi 103818,98 тис.грн. Або 41,31%.


Продукцiя пiдприємства у 2011 роцi постачалась у наступнi країни (курс на 05,01,2011р 8,00):

Вогнетривкi вироби:
Азербайджан - 2376,886 тис. дол.
Грузия - 50,912 тис.дол.
Росiя - 580,496 тис.дол.
Белорусь - 225,723 тис.дол.
Казахстан - 863,731 тис. дол.
Македония - 34,525 тис.дол.
Молдова - 183,523 тис.дол.
Тунис - 366,664 тис.дол.


Вогнетривкi матерiали:
Росiя - 135,524 тис.дол.
Белорусь - 8,056 тис.дол.
Македония - 0,692 тис.дол.
Молдова - 3,303 тис.дол.

Пiсок:
Азербайджан - 7,279 тис. дол.

Глина:
Белорусь - 7,236 тис.дол.
Росiя - 86,972 тис. дол.
Iталiя - 8367,084 тис.дол.
Испания - 1722,026 тис.дол.
Индия - 657,973 тис.дол.
Єгипет - 163,450 тис. дол.
Туреччина - 95,351 тис. дол.
Тунiс - 1527,633 тис. дол.
Узбекистан - 20,544 тис. дол.
Всього експортовано на 15167,96 тис.дол.