АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-консалт"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30871782
Місцезнаходження  Донецька область, Калiнiнський, 83017, Донецьк, Овнатаняна, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  2356
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  30.03.2001
Міжміський код та телефон  (062) 332-24-01
Факс  (062) 332-24-01
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть
Опис  Пiдприємство не має намiрiв змiнити аудитора.
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група Iнвестицiйний Стандарт"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35830798
Місцезнаходження  Донецька область, 83017, м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4, оф.806
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АГ 579917
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.09.2011
Міжміський код та телефон  (062) 206-84-25
Факс  (062) 206-84-25
Вид діяльності  депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Зберiгач здiйснює депозитарне обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв. Реєстр отримано 09.07.2010р.
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  м. Київ, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  +38 044 585-42-40 (41, 42)
Факс  +38 044 585-42-40 (41, 42)
Вид діяльності  депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емытента : прийом на зберiгання вiд емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних аперах та окремого рахунку щодо викуплених емiтентом цiнних паперiв власного випуску, виконання операцiй емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента або його представника та документiв або їх копiй, засвiдчених в установленому законодавством порядку, якi пiдверджують наявнiсть пiдстав для здiйснення операцiй з цiнними паперами.